Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/8352 Esas 2018/6262 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8352
Karar No: 2018/6262
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2015/8352 E. , 2018/6262 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Yasaya Muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere, tasfiye

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  1-Temel gün adli para cezası tayin edilip, artırım ve indirim nedenleri uygulandıktan sonra gün adli para cezasının paraya çevrilmesi gerektiği kuralının gözetilmemesi,
  2-24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  3-Suçta ele geçen eşyanın 5607 sayılı Kanunun 13/1. maddesi yollaması ile TCK.nun 54. maddesi gereğince müsaderesi ile yetinilmesi gerekirken, hüküm fıkrasında hem 4733 sayılı Yasanın 8/4. maddesinin gösterilmesi, hem de eşyanın tasfiyesine hükmedilmesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi gereğince;
  1-Sanık hakkında temel ceza tayinine ilişkin hükmün 1. bendinde yer alan "... GÜNLÜĞÜ TCK 52/2. Madde nazara alınarak 20,00-TL'DEN OLMAK ÜZERE...” ibaresinin çıkartılması ve hükmün 2. bendinde yer alan “...GÜNLÜĞÜ 20,00-TL DEN 4 GÜN ÜZERİNDEN 80,00-TL...” ibaresinin çıkartılarak, yerine gelmek üzere ''...4 GÜN...” ibaresinin eklenmesi ve sonraki bent olarak da “Sanık hakkında hükmedilen 4 gün adli para cezasının, 5237 sayılı TCK.nun 52/2. maddesi gereğince günlüğü 20,00 TL'den paraya çevrilmek suretiyle sanığın 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,” ibaresinin eklenmesi,
  2-Hükmün TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bendinden sonra gelecek şekilde "24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3. madde ve fıkralarının tatbikine," ifadesinin eklenmesi,
  3-Hükmün müsadereye ilişkin bendinde yer alan "...4733 Sayılı Yasanın 8/4 Maddesi yollaması ile..." kısmı ile “...5607 Sayılı Yasanın 16. maddesi gereğince suça konu eşyanın bozulma ihtimali nazara alındığında kararın kesinleşmesinin beklenmeksizin anılan eşyanın tasfiyesine,” kısmının çıkartılması ile diğer hususların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.06.2018 günü oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At