Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/8449 Esas 2018/6313 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8449
Karar No: 2018/6313
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2015/8449 E. , 2018/6313 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 4733 sayılı Yasaya aykırılık
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  1-Sanık hakkında takdiri indirim uygulaması sırasında yasa maddesinin TCK.nun 62/1. maddesi yerine 62/2. olarak gösterilmesi suretiyle CMK.nun 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
  2-Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının taksitle tahsiline karar verilirken 5237 sayılı TCK.nun 52/4, 5275 sayılı Yasanın 109. ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 51. maddelerine aykırı olarak sanık aleyhine ve infaz yetkisini kısıtlar şekilde ''5237 sy md 52/4 uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak ödeme emrinin tebliğinden itibaren'' ödenmesine karar verilmesi,
  3-Hapis cezasına mahkum olan sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53/1. maddesinin e bendinde yer alan hak yoksunluklarının uygulanmasına karar verilmesinden sonra, takip eden bentte hapis cezası ertelenmediği halde e bendi yönünden erteli hapis cezası gibi hüküm tesisi,
  24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/l. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca,
  1-Hükmün takdiri indirim uygulanan bendinden "62/2" ibaresinin çıkartılarak yerine "62/1" ibaresinin eklenmesi,
  2- Hükümden adli para cezasının taksitlendirilmesine ilişkin bendinde yer alan "C.Başsavcılığınca yapılacak ödeme emrinin tebliğinden itibaren'' ifadesinin çıkartılmasına,
  3-Hükümden TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3. madde ve fıkralarının tatbikine,” ifadesinin eklenmesi suretiyle sair kısımları aynen bırakılan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At