Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2016/5438 Esas 2018/6345 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/5438
Karar No: 2018/6345
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2016/5438 E. , 2018/6345 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Kanuna Muhalefet
  HÜKÜM : Sanık ... ve suça sürüklenen çocuk ... hakkında beraat, diğer sanık hakkında hükümlülük, tasfiye

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I-Katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin ... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
  Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
  II- O yer Cumhuriyet Savcısı ve Katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin suça sürüklenen çocuk ... hakkında kurulan hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
  Tüm dosya kapsamı ve 12.12.2013 tarihli olay tutanağının incelenmesinde, ...'in babası olan diğer sanık ... tarafından işletilen ... Dünyası isimli işyeri çevresinde KOM Şube görevlilerince yapılan kontrollerde, işyerinden çıkan 18-19 yaşlarında sarışın, zayıf yapılı bir erkek şahsın içlerinde kaçak sigara olduğu değerlendirilen siyah poşetleri işyerinin yanında bulunan ... isimli işyerinin kapısını anahtarla açarak içeri koyup tekrar ... Dünyası isimli işyerine girdiğinin görüldüğü, suça sürüklenen çocuğun savunmasında işyerinde geçici olarak bulunduğunu beyan etmesine rağmen yapılan arama sırasında tutanakta eşgal bilgileri verilen ...'in işyerinin kasa kısmında oturduğu, arama yapılacak işyeri ve deponunun kendilerine ait olmadığını ve anahtarlarının olmadığını beyan etmesine rağmen, arama sonucu içeride 2614 paket kaçak sigara ele geçirilen ... isimli işyerinin anahtarını ve depo olarak kullanılan 4470 paket sigaranın ele geçirildiği bodrum kata ait anahtarı kendi cebinden çıkartarak kolluk görevlilerinin yanında babasına verdiği anlaşılmakla, suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,
  Yasaya aykırı , o yer Cumhuriyet Savcısı ve katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
  III-Sanık ... ve sanık hakkında kurulan hükme yönelik olarak Katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin temyiz taleplerinin incelenmesinde ;
  UYAP kayıtlarının tetkikinde sanık ... hakkında aynı gün incelenen Dairemizin 2016/5438 Esas sayılı (Muş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/175 E-2014/621 K) dosyasında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/248 sayılı iddianamesinde (OLAY 9) olarak anlatılan bu eylemle ilgili kamu davası açıldığı anlaşıldığından, davanın mükerrer olup olmadığının tespiti bakımından, incelemeye konu dava dosyasının aralarındaki fiili ve hukuki irtibat nedeniyle delillerin birlikte değerlendirilmesi bakımından birleştirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik inceleme ile hüküm kurulması,
  Kabule göre ise;
  1-Temel cezada TCK.nun 61. maddesi uyarınca teşdit uygulanarak alt sınırdan uzaklaşılması suretiyle hüküm kurulduğu, buna göre 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile 5607 sayılı Kanunun 3/18. maddesinde değişiklik yapıldığı, sanığın kaçakçılık fiiline iştirak etmeksizin kaçak olarak ülkeye sokulan suça konu eşyayı ticari maksatla bulundurmak eyleminden dolayı 5607 sayılı Kanunun 3/10. maddesindeki "Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukardaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz." şeklindeki düzenlemeye nazaran 6545 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/5-10. maddeleri ile 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddelerinin ilgili tüm hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe yasanın belirlenmesinin gerekmesi,
  2- 24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Yasaya aykırı, sanık ... ve katılan ... İdaresi adına Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At