Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/5454 Esas 2018/6624 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5454
Karar No: 2018/6624
Karar Tarihi: 31.05.2018


7. Ceza Dairesi 2017/5454 E. , 2018/6624 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere, tasfiye

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  I-Sanık ... müdafiinin temyiz talebinin incelenmesinde;
  08.01.2015 tarihinde tebliğ edilen hükmü yasal süresinden sonra 26.01.2015 tarihinde temyiz etmiş bulunan sanık müdafiinin temyiz talebinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  II-Sanıklar ... ve ...'nun temyiz talebinin incelenmesinde;
  UYAP kayıtlarının tetkikinde sanık ... hakkında aynı gün incelenen Dairemizin 2016/5438 Esas (Muş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/3 E- 2014/331 K ) sayılı dosyasında incelemeye konu bu dosyanın iddianamesinde (OLAY 9) olarak anlatılan aynı olay kapsamında mükerrer dava bulunduğu; sanık ... hakkında ise aynı gün incelenen Dairemizin 2016/2117 Esas (Muş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/4 E- 2014/282 K ) sayılı dosyasında, incelemeye konu dosyanın iddianamesinde (OLAY 10) olarak anlatılan aynı olay kapsamında mükerrer dava bulunduğu anlaşılmakla; Muş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/3 E- 2014/331 K ve Muş 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/4 E- 2014/282 K sayılı dosyaları ile incelemeye konu dava dosyasının aralarındaki fiili ve hukuki irtibat nedeniyle delillerin birlikte değerlendirilmesi bakımından birleştirilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik inceleme ile hüküm kurulması;
  Kabule ve uygulamaya göre ise;
  1-Her bir eylem açısından ayrı ayrı değerlendirildiğinde eylemlerin 6545 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasanın 3/22.maddesi kapsamında kalmadığı görülerek yapılan incelemede; temel cezada TCK.nun 61. maddesi uyarınca teşdit uygulanarak alt sınırdan uzaklaşılması suretiyle hüküm kurulduğu, buna göre 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile 5607 sayılı Kanunun 3/18. maddesinde değişiklik yapıldığı,sanıkların kaçakçılık fiiline iştirak etmeksizin kaçak olarak ülkeye sokulan suça konu eşyayı ticari maksatla bulundurmak eyleminden dolayı 5607 sayılı Kanunun 3/10. maddesindeki "Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukardaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz." şeklindeki düzenlemeye nazaran 6545 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/5-10. maddeleri ile 6455 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddelerinin ilgili tüm hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe yasanın belirlenmesinin gerekmesi,
  2-5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesinde, hapis cezasının yanında gün adli para cezasının da öngörüldüğü gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
  3-Sanık ...'in diğer sanıkların kaçakçılık eylemine fikir ve eylem birliği içerisinde katıldığına ve suça iştirak ettiğine dair delil elde edilememesi karşısında; 5607 sayılı Yasanın 4/2. maddesinde düzenlenen suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi koşulunun gerçekleşmediği ve sanıkların eyleminin bireysel kaçakçılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, toplu kaçakçılıktan artırım yapılarak fazla ceza tayin edilmesi,
  4-24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  5-Mükerrir olan sanık ... hakkında TCK.nun 58.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
  6-Dava konusu kaçak eşyanın 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde “İMHA EDİLMEK SURETİYLE TASFİYESİNE" hükmedilmesi,
  Yasaya aykırı, sanıklar ... ve ...'nun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre kararın sanık ...'e de sirayetine, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At