Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2008/3956 Esas 2009/1613 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 05.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Hukuk Dairesi
Esas No: 2008/3956
Karar No: 2009/1613
Karar Tarihi: 05.05.2009


7. Hukuk Dairesi 2008/3956 E., 2009/1613 K.

7. Hukuk Dairesi 2008/3956 E., 2009/1613 K.

 • FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ
 • TEMERRÜT FAİZİ
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 104 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 8 ]
 • "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraflarca istenilmiş olup, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla; dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

  Dava, niteliği ve içeriği itibarıyla tacir ya da tacir sayılan taraflar ara-sında haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat alacağının tahsili istemine ilişkindir.

  1- İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliğine, özellikle iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi yönünden bilgilerine başvurulan ve hükme dayanak yapılan uzman bilirkişi raporunun niteliği, içeriği ve dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde

  gösterilen gerekçelere göre, davacı tarafın tüm, davalı tarafın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE, peşin ödenen harcın mahsubuyla geriye kalan 2.50 TL eksik harcın davacıdan alınmasına.

  2- Davalı tarafın hükmedilen alacağa faiz yürütülmesine yönelik temyiz itirazlarına gelince;

  Mahkemece davanın kısmen kabulüne, belirlenen faiz alacağına da dava tarihinden itibaren ticari temerrüt faizine hükmedilmesine karar verilmiş ise de, vanlan sonuç davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

  Borçlar Kanunu'nun 104/son maddesi hükmünde emredici biçimde işlemiş faize temerrüt faizi yürütülemeyeceği belirtilmiş, Türk Ticaret Ka-nunu'nun 8/2. maddesinde ise, faize tekrar faiz yürütülmesinin yalnızca cari hesaplarla borçlu bakımından ticari iş mahiyetinde olan karz akitlerinde geçerli olduğu Öngörülmüştür. Bu istisnalar dışında faize faiz yürütülemeyeceği kuşkusuzdur. Somut olayda alacağın haksız fiilden kaynaklandığı, istisnalara girmediği gözetildiğinde, İşlemiş faiz alacağına yeniden faiz yürütülmesi isteminin reddine karar vermek gerekirken, yasal düzenlemeye aykırı ve yersiz gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davalı tarafın temyiz itirazlan bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BO-ZULMASINA), peşin ödenen harcın istek halinde davalı tarafa iadesine, 05.05.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At