Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2016/12921 Esas 2017/12533 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/12921
Karar No: 2017/12533
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2016/12921 E.  ,  2017/12533 K.

  "İçtihat Metni"

  6136 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan sanık ...'in, 6136 sayılı Kanun'un 13/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair BEYKOZ 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 23.10.2015 tarihli ve 2014/83 esas, 2015/697 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
  Dosya kapsamına göre,
  1- Sanık hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının 23.01.2014 tarihli ve 2014/328 soruşturma, 2014/197 esas, 2014/95 sayılı iddianamesi ile 6136 sayılı Kanun'un 13/2. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmasına, İstanbul Kriminal Polis Labaratuvar Müdürlüğünün 11.01.2014 tarihli ve BLS-2014/382 uzmanlık numaralı raporunda sanıktan ele geçirilen silahın 6136 sayılı Kanun'un 12/4. maddesinde belirtilen vahim silahlardan olduğunun belirtilmesine ve mahkemenin de aksi yönde bir kabulünün bulunmamasına karşın, sanığın 6136 sayılı Kanun'un 13/2. maddesi yerine 13/1. maddesi gereğince cezalandırılması cihetine gidilip, neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek nitelikte bir suçtan dolayı sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde,
  2- Sanığın üzerine atılı suç için 6136 sayılı Kanun'un 13/2. maddesinde öngörülen hapis cezasının alt sınırı nazara alınarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 196/2. maddesinde yer alan, “Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet Savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir. Cumhuriyet Savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın savunmasının bizzat mahkemesince alınması gerektiği gözetilmeden, hakkındaki yakalama kararına istinaden savunması alınarak yazılı şekilde mahkumiyeti ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde,
  İsabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 07.12.2016 gün ve 9886 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.12.2016 gün ve KYB/2016-398378 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1- İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 11.01.2014 tarihli uzmanlık raporunda suça konu silahın yarı otamatik ve tam otomatik ateşleme sistemlerine sahip olan 6136 sayılı Yasanın 12/4. maddesinde belirtilen vahim silahlardan olduğunu belirtmesi karşısında, mahkemece aynı Kanunun 13/2. madde ve fıkrası yerine 13/1. madde ve fıkrasından hüküm kurularak eksik ceza tayin edilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi,
  2- Sanığa yüklenen suçun cezasının alt sınırı 5 yıl olduğu halde hakkında çıkartılan yakalama emri üzerine yakalandığında, Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından istinabe suretiyle sorgusu yapılarak 5271 sayılı CMK.nun 196/2. maddesine aykırı davranılması,
  Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden, Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 23.10.2005 gün, 2014/83 esas, 2015/697 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca,1 no.lu bozma nedeni yönünden aleyhe tesir etmemek üzere BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın