Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/1094 Esas 2017/12565 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1094
Karar No: 2017/12565
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/1094 E.  ,  2017/12565 K.

  "İçtihat Metni"

  6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan sanık ...’ın, anılan Kanun'un 13/1, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62 ve 52/1-2. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500,00 Türk Lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231.maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, ... 17. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/10/2012 tarihli ve 2010/75 esas, 2012/948 sayılı kararını müteakip, sanığın denetim süresinde suç işlediği yönünde ihbarda bulunulması üzerine, sanık hakkında hükmün açıklanmasına, sanığın 6136 sayılı Kanun’un 13/1, 5237 sayılı Kanun'un 62 ve 52/1-2. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500,00 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına ilişkin aynı Mahkemenin 29/09/2016 tarihli ve 2016/289 esas, 2016/534 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
  Dosya kapsamına göre, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu'nun 5/2. maddesinde yer alan "Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, (...) alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 6136 sayılı Kanun'un 13/1. maddesi uyarınca temel adli para cezasının 450 TL olduğu gözetilmeden, sanığın aleyhine olacak şekilde suç tarihinde yürürlükte olmayan ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 13/1. madde uyarınca gün adlî para cezası belirlenerek sanığın 500 Türk Lirası adlî para cezasına hükmedilmek suretiyle fazla ceza tayin olunmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26/12/2016 gün ve 14384 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2017 gün ve KYB/2016/402218 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Suç tarihi itibari ile sanık hakkında hapis cezası yanında tayin edilen adli para cezasının 5252 sayılı Yasanın 5/2. madde ve fıkraları uyarınca 450 TL'den fazla olamayacağı gözetilmeden, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca yazılı şekilde karar verilmesi,
  Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, ... 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29.9.2016 gün ve 2016/289 esas, 2014/534 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, hükümden 6136 sayılı Yasanın 13/1. madde ve fıkrası uyarınca tayin edilen ''1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 62. maddesinin uygulanması ile 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, 25 gün adli para cezasının TCK.nun 50/1-a, 52/2. maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20 TL’den paraya çevrilerek 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına'' ilişkin kısmın çıkarılarak sanığın ''6136 sayılı Yasanın 13/1. madde ve fıkrası uyarınca 1 yıl hapis ve 450 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 62. maddesinin uygulanması ile 10 ay hapis ve 375 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına'' ibaresinin yazılması suretiyle karardaki diğer hususların aynen muhafazasına, infazın bu miktar üzerinden yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın