Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/1427 Esas 2017/12546 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1427
Karar No: 2017/12546
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/1427 E.  ,  2017/12546 K.

  "İçtihat Metni"

  Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 228/1, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 25 gün hapis ve 80,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair ... (kapatılan) 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 13/06/2013 tarihli ve 2012/783 esas, 2013/423 sayılı kararının itiraz edilmeden kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde suç işlediğinin ihbar edilmesi üzerine hakkındaki hükmün açıklanması ile 5237 sayılı Kanun'un 228/1, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 25 gün hapis ve 80,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... 26. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/03/2016 tarihli ve 2015/271 esas, 2016/200 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
  Dosya kapsamına göre, evvelce hapis cezasına ilişkin hükümlülüğü bulunmayan sanık hakkında tayin olunan 25 gün kısa süreli hapis cezasının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/3. maddesindeki “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir” hükmü uyarınca anılan maddenin 1. fıkrasında belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmiş bulunulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 gün ve 12580 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25/01/2017 gün ve KYB/2017/3838 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.


  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Ceza Genel Kurulunun, 22.04.2014 tarihinde ve 2013/3-752 esas, 2014/200 sayılı kararı gözetildiğinde, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan hükümlü hakkında, TCK.nun 228/1 ve 62. maddeleri uyarınca hükmedilen 25 gün hapis cezasının, TCK.nun 50/3.maddesi uyarınca,TCK.nun 50/1.maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,
  Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden ... 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29.03.2016 gün, 2015/271 esas, 2016/200 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, hükümlü hakkında 5237 sayılı TCK.nun 228/1 ve 62. maddeleri uyarınca tayin edilen 25 gün hapis cezasının, 5237 sayılı TCK.nun 50/3. madde ve fıkrası yollamasıyla aynı yasanın 50/1. maddesi uyarınca suçlunun kişiliği, şahsi ve ekonomik durumu gözetilerek, TCK.nun 52/1. maddesi gereğince günlüğü 20 TL'den 500 TL adli para cezasına çevrilmesine, hükümden TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkartılmasına, infazın 500 TL ve 80 TL üzerinden yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın