Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/522 Esas 2017/12547 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/522
Karar No: 2017/12547
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/522 E.  ,  2017/12547 K.

  "İçtihat Metni"

  Ruhsatsız silah bulundurma suçundan sanık ...’in, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 13/3, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 400,00 Türk Lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair İSTANBUL ANADOLU 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/07/2014 tarihli ve 2014/104 esas, 2014/252 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;
  Dosya kapsamına göre, somut olayda suç tarihinin 01/11/2005 tarihi olmasına göre, 13/11/2004 tarihinli Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunu'nun 5/2. maddesinde yer alan "Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda belirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, (...) alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nitelikteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 6136 sayılı Kanun'un 13/3. maddesi uyarınca temel adli para cezasının 450,00 TL olduğu ve sanığın yükletilen adli para cezasını ödememesi durumunda, cezasının hapis cezasına çevrilmesi halinde 20 gün hapis yatacak iken, doğrudan 450,00 TL adli para cezasına hükmedilmesi halinde ise ödenmeme durumunda 4 gün hapis cezası olarak infaz edilmesi gerekeceği hususu gözetilmeden, sanığın aleyhine olacak şekilde suç tarihinde yürürlükte olmayan ve 08/02/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 13/3. madde uyarınca temel ceza olarak 25 gün adlî para cezası belirlenip, 5237 sayılı Kanun'un 62 ve 52/2. maddeleri uygulanarak 400 Türk Lirası adlî para cezasına hükmedilmek suretiyle ceza tayin olunmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 16.12.2016 gün ve 10479 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.12.2016 gün ve KYB/2016-400024 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.


  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Suç tarihi itibari ile sanık hakkında hapis cezası yanında tayin edilen adli para cezasının 5252 sayılı Yasanın 5/2. madde ve fıkraları uyarınca 450 TL'den fazla olamayacağı gözetilmeden, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 6136 sayılı Yasanın 13/3. maddesi uyarınca yazılı şekilde karar verilmesi,
  Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17.07.2014 gün ve 2014/104 esas, 2014/252 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, hükümden 6136 sayılı Yasanın 13/3. madde ve fıkrası uyarınca tayin edilen ''1 yıl hapis ve 25 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 62. maddesinin uygulanması ile 10 ay hapis ve 20 gün karşılığı TCK.nun 52/2. maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20 TL’den paraya çevrilerek 400 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına'' ilişkin kısmın çıkarılarak sanığın ''6136 sayılı Yasanın 13/3. madde ve fıkrası uyarınca 1 yıl hapis ve 450 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 62. maddesinin uygulanması ile 10 ay hapis ve 375 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına'' ibaresinin yazılması suretiyle karardaki diğer hususların aynen muhafazasına, infazın bu miktar üzerinden yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın