Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/5975 Esas 2017/12544 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5975
Karar No: 2017/12544
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Ceza Dairesi         2017/5975 E.  ,  2017/12544 K.

  "İçtihat Metni"

  Mala zarar verme suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151/1, 62 ve 52/1-2-3. maddeleri gereğince 2.080,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair KARŞIYAKA 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2014 tarihli ve 2014/96 esas, 2014/57 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
  Dosya kapsamına göre, suçun konusu olan çalınmak istenen araçta meydana gelen zarardan dolayı ayrıca mala zarar verme suçundan ceza verilemeyeceği, bu nedenle sanığın hırsızlık konusu eşyaya zarar vermesi eyleminin suç oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 gün ve 733 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 03.02.2017 gün ve KYB/2017-7420 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Hırsızlık suçunun konusunu çalınmak istenen aracın kendisi oluşturması durumunda, malın çalınması sırasında ve sonrasında araca verilen zarardan dolayı, ayrıca mala zarar verme suçundan ceza verilemeyeceği gözetilmeden TCK.nun 151/1. maddesi uyarınca sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,
  Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı'nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görüldüğünden, Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19.2.2014 gün ve 2014/96 esas, 2014/57 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle sanığın mala zarar verme suçundan CMK.nun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine, hükmedilen cezanın infaz edilmemesine, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın