Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/11732 Esas 2015/11925 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/11732
Karar No: 2015/11925
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/11732 E.  ,  2015/11925 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
  DAVACI
  (VASİ ADAYI) : ...
  DAVALI
  (VASİ ADAYI) : ...

  Dava dilekçesinde, ...'nın vesayet altına alınması istenilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm vasi adayı ... vekili tarafından şahsa ilişkin nedenlerle itiraz edilmiştir.

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Temyiz, atanan vasinin şahsına yöneliktir.
  Türk Medeni Kanunu'nun 422. maddesi gereğince vasinin şahsına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini inceleme görevi, öncelikle vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamına aittir. Türk Medeni Kanunu'nun 397. maddesinde de denetim makamı görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu hükme bağlandığından bu hukuki düzenlemelere göre, temyiz dilekçesinin vesayet makamının atadığı vasinin şahsına karşı itiraz olarak kabul edilip yapılan bu itirazların öncelikle sulh hukuk mahkemesince değerlendirilmesi, itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi ve denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine İADESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın