Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12186 Esas 2015/11927 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12186
Karar No: 2015/11927
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12186 E.  ,  2015/11927 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Dava dilekçesinde, satışa izin verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm vasi tarafından temyiz edilmiştir.

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Vasi, vesayeti altındaki kısıtlıya ait taşınmazın satışı için izin verilmesini istemiş, mahkemece isteminin reddine karar verilmiştir.
  Türk Medeni Kanunu'nun 396. maddesinde, vesayet organları vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlar olarak belirlenmiş, aynı Yasanın 397. maddesine göre de kamu vesayetinin vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet daireleri tarafından yürütüleceği, vesayet makamının sulh hukuk mahkemesi, denetim makamının ise asliye hukuk mahkemesi olduğu hükme bağlanmış olup; kanun koyucu kamu vesayetinde, vesayet organı vasiler ile vesayet daireleri sulh ve asliye mahkemesi arasında 461. maddede bir hiyerarşi kurmuş ve vesayet makamı sulh hukuk mahkemesinin vasinin eylem ve işlemlerine karşı, denetim makamı asliye hukuk mahkemesinin de sulh hukuk mahkemesinin kararlarına karşı şikayet ve itiraz merci olduğu belirlenmiş; 488. maddesinde de ilgililerin vesayet makamının vesayetin idaresiyle ilgili olarak aldığı kararlara karşı tebliğinden itibaren on gün içinde itiraz edebileceği, denetim makamının gerektiğinde duruşma da yaparak bu itirazı kesin olarak karara bağlayacağını hüküm altına almıştır. Bu bakımdan vesayet makamının vesayetin yönetimiyle ilgili olarak aldığı kararların temyizi kabil kararlardan olmadığı anlaşıldığından, istem konusunda denetim makamınca bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine İADESİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın