Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12187 Esas 2015/11929 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12187
Karar No: 2015/11929
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12187 E.  ,  2015/11929 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  DAVALILAR : ... vd.


  Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, ...parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 14/3. maddesi uyarınca kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.
  Her bir paydaş açısından temyize konu miktar karar tarihi itibariyle 1.890,00 TL'sını geçmemektedir.
  HUMK.nun 5219 Sayılı Yasa ile değişik 427. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca miktar veya değeri 1.890,00 TL'yı geçmeyen kararlar kesin olduğundan miktar yönünden temyiz dilekçesinin REDDİNE, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın