Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/12229 Esas 2015/11949 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/12229
Karar No: 2015/11949
Karar Tarihi: 10.07.2015


18. Hukuk Dairesi         2015/12229 E.  ,  2015/11949 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
  DAVALILAR : ...

  Dava dilekçesinde, itirazın iptaline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Temyize konu miktar karar tarihi itibarıyla 1.890,00 TL.sını geçmemektedir. HUMK.nun 5219 Sayılı Yasa ile değişik 427. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca miktar veya değeri 1.890,00 TL.yi geçmeyen kararlar kesin olduğundan miktar yönünden temyiz dilekçesinin REDDİNE, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Karşılaştırıldı İA.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın