Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/13460 Esas 2017/14966 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/13460
Karar No: 2017/14966
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Hukuk Dairesi         2017/13460 E.  ,  2017/14966 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
  DAVA TÜRÜ : Şikayet


  Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda ... Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 29.12.2016 tarih 2016/912 E., 2016/1163 .... Sayılı kararıyla şikayetin reddine karar verilmiş olup, Mahkeme hükmüne karşı borçlu vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kez borçlu vekilince Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:


  ... A R A R

  Takip dayanağı ilam şuyulandırma bedelinin arttırılmasına ilişkin olup 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığının anlaşılmasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. Maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 31,40 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın