Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/2381 Esas 2017/14969 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 8. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2381
Karar No: 2017/14969
Karar Tarihi: 09.11.2017


8. Hukuk Dairesi         2017/2381 E.  ,  2017/14969 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi
  arıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda...2. İcra Hukuk Mahkemesinin 22.09.2016 tarih 2016/465 E., 2016/725 K. sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş olup, Mahkeme hükmüne karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi'nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, bu kez davacı vekilince Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  K A R A R

  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelerle göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 2,20 TL'nin temyiz edenden alınmasına, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın