Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2015/3876 Esas 2015/5311 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3876
Karar No: 2015/5311
Karar Tarihi: 20.05.2015


9. Ceza Dairesi         2015/3876 E.  ,  2015/5311 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi : Ağır Ceza
  Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanma
  Hüküm : 1- Sanık ... hakkında TCK'nın 188/3, 62, 52/2, 53, 63, 54. maddeleri uyarınca mahkumiyet, müsadere 2- Sanık ... hakkında TCK'nın 191/2-5. maddeleri uyarınca tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri


  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  1- Sanık ... hakkında verilen kararın incelemesinde;
  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 20.03.2012 tarih ve 2011/785-/2012/101 sayılı kararında açıklandığı üzere; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma” suçundan dolayı, TCK'nın 191. maddesinin 2. fıkrası gereğince verilen “tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin kararın, sözü edilen fıkraya 6217 sayılı Kanunla eklenen cümlenin yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihinden önce ya da sonra verilip verilmediğine bakılmaksızın, temyiz değil itiraz kanun yoluna tabi olması nedeniyle, inceleme yapılmasına yer olmadığına, gereğinin merciince yerine getirilmesine,
  2- Sanık ... hakkında kurulan hükme yönelik yapılan temyize gelince;
  Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  ... Kriminal Polis Laboratuvarınca suça konu uyuşturucu maddeden alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasının müsadereye ilişkin bölümüne “Hint keneviri bitkisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ... Kriminal Polis Laboratuvarınca alınan numunenin” ibaresinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın