Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/15389 Esas 2017/17958 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/15389
Karar No: 2017/17958
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2015/15389 E.  ,  2017/17958 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  DAVA : Davacı asıl ve birleşen davada, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, izin ücreti alacakarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalılardan ... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın