Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/11588 Esas 2017/17963 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/11588
Karar No: 2017/17963
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2016/11588 E.  ,  2017/17963 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, davacının işyerinden mesai çıkışlarında kullandığı şirkete ait araca ilişkin tarih, saat ve amirinin imzasını taşıyan personel araç kullanım formları ile tanık beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda Mahkemece davacı tanık beyanlarına itibar edilmesinde usule aykırılık bulunmadığının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun kararın bu ek gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın