Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/28965 Esas 2017/17885 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/28965
Karar No: 2017/17885
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2016/28965 E.  ,  2017/17885 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki bilgi ve belgeler, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle; 13.06.2014 düzenlenme tarihli hizmet sözleşmesinin “ Ek Çalışmalar” başlıklı 6 numaralı maddesinde; işverenin, gerekli gördüğü durumlarda, personelden hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri ile günlük normal çalışma saatleri dışında ek çalışma yapılmasını isteyebileceğine dair hüküm “fazla mesai çalışması” açısından geçerli ise de yasak çalışma sayılan hafta tatili ve ulusal bayram, genel tatil günleri çalışması açısından hükümsüzdür. Ancak dosya kapsamından ve davacının savunmasından; davacının 2015 yılı Kurban Bayramının son iki günü görevlendirildiği, davacının özel sebep bildirerek gelmediği, ulusal bayram genel tatil çalışmasına katılamayacağını da davalı işverene haber vermediği, davacı işçinin bu çalışmaya katılması zorunlu olmamakla birlikte çalışmaya katılamayacağını bildirmeyerek davalı işvereni iş düzeni açısından zor durumda bıraktığı, davalı işverenin tedbir almasına mani olduğu, daha önce ulusal bayram çalışmasına katılan davacı işçinin habersiz gelmemesinin davalı iş yerinde olumsuzluklara yol açacağını bilmesi gerektiği, bu nedenle davalı işverenden iş ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceğinin, feshin haklı neden ağırlığında olmamakla birlikte geçerli nedene dayandığının anlaşılmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile sonuç itibariyle doğru olan red kararının bu gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın