Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/29439 Esas 2017/17786 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/29439
Karar No: 2017/17786
Karar Tarihi: 09.11.2017


9. Hukuk Dairesi         2016/29439 E.  ,  2017/17786 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I


  1-Davalı temyizi açısından;
  Davalı vekiline gerekçeli kararın ve davacı vekilinin temyiz dilekçesinin 26.07.2016 tarihinde tebliğ edildiği, ancak davalı vekilince süresi geçtikten sonra 11.10.2016 tarihinde UYAP sistemi üzerinden kararı temyize cevap dilekçesi ile temyiz ettiği ayrıca temyiz harçlarının da yatırılmadığı görüldüğünden davalı vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE,
  2- Davacı temyizi açısından;
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin davacıya yükletilmesine, 09/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın