Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/4810 Esas 2019/14548 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4810
Karar No: 2019/14548
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2016/4810 E. , 2019/14548 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalılardan ... Mağazacılık Teks. ve San. Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  1- Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı ... Mağazacılık Teks. ve San. Tic. A.Ş. vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2- Mahkemece davacının davalıyı dava açmadan önce gönderdiği, ancak dava açıldıktan sonra 02.05.2013 ve 06.05.2013 tarihinde tebliğ edilen ihtarname ile 07.05.2013 tarihinde temerrüde düşürdüğü halde kıdem tazminatı dışındaki alacak kalemlerinde ıslah ile artırılan miktarlara temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün HMK. nın geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz edilen kararın hüküm fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerindeki “...ıslah tarihinden ( 25/05/2015 )...” tarih ve sözcüklerinin çıkartılarak, yerlerine ayrı ayrı “...temerrüt tarihinden ( 07/05/2013 )...” tarih ve sözcüklerinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’ nun 28.09.2018 tarih ve 2018/2 E. 2018/ 8 K. sayılı İBK. uyarınca onama harcı alınmasına yer olmadığına, nispi temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 01.07.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At