Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/5672 Esas 2019/14519 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5672
Karar No: 2019/14519
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2016/5672 E. , 2019/14519 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  Dosyadaki bilgi ve belgelere ve delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine ve özellikle iş sözleşmesinin ödenmeyen işçilik alacakları sebebiyle davacı işçi tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/II-(e) maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğinin anlaşılmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün bu ilave gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 01/07/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın