Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/5697 Esas 2019/14541 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5697
Karar No: 2019/14541
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2016/5697 E. , 2019/14541 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin 24.12.2007-25.02.2014 tarihleri arasında davalı işyerinde kasiyer olarak çalıştığını, iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle aldığı net maaşın 1.600,00 TL. olduğunu, ücretinin 1.135,00 TL'lik kısmının banka hesabına yatırıldığını, kalanının nakden ödendiğini, iş akdinin davalı işveren tarafından haklı ve geçerli bir neden olmaksızın usul ve yasaya aykırı şekilde feshedildiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, ücret alacağı ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, öncelikle zamanaşımı def’inde bulunduklarını, davacının müvekkili şirkette tezgahtar-kasa görevlisi olarak çalışırken 19.02.2014 günü işyerine gelen müşterilerden işverenin bilgisi olmadan, haricen kendi parası ile hurda altın alıp satarak haksız kazanç sağladığını, bu eylemi daha önce de birden fazla yaptığını, bu konuda tutanak düzenlendiğini, bu husus ile ilgili Kartal 7. Noterliği'nin 28.02.2014 tarihli ... yevmiye sayılı ihtarının çekildiğini ve yazılı savunmada bulunmasının istendiğini ancak ihtarın davacıya tebliğ edilemediğini, bu nedenle noterden mernis adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi hükmüne göre tebliğ yapıldığını, davacının iş akdinin müvekkili tarafından feshedilmediğini, yıllık ücretli izin haklarını kullandığına dair belge imzaladığını ikrar eden davacının belgeyi geçersiz sağlamaya yönelik hukuka aykırı açıklamalarda bulunduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı, yasal süresi içinde davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davanın kısmi dava olarak açılmasına karşın mahkemece belirsiz alacak davasının bir türü olan kısmi eda külli tespit talepli olarak değerlendirilerek sonuca gidilmesi ve bu bağlamda ıslaha karşı yapılan zamanaşımı def'ine değer verilmemesi hatalıdır.
  Mahkemece kısmi davada ıslaha karşı yapılan zamanaşımı def'i değerlendirilerek sonuca gidilmelidir.
  3-Mahkemece davacının net 3.016,55 TL yıllık izin ücreti talebi kısmen kabul edilerek, net 2.559,99 TL yıllık izin ücretine hükmedilmiş olup, vekil ile temsil edilen davalı lehine reddedilen 456,56 TL yıllık izin ücreti üzerinden karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmedilmemesi de hatalıdır.
  F) SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 01/07/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At