Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/5710 Esas 2019/14540 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5710
Karar No: 2019/14540
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2016/5710 E. , 2019/14540 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  1- Dosyadaki bilgi ve belgelere, delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı ...’ ın tüm, davalı T.C. Sağlık Bakanlığı vekilinin aşağıdaki sebebin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2- Mahkemece Harçlar Kanunu’ nun 13/j maddesi uyarınca harçtan muaf olan davalı Bakanlığa harç yükletilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. Maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
  Sonuç:
  Hüküm fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerinin tamamen çıkartılarak yerlerine;
  “4- Kabul edilen miktar üzerinden alınması gereken 586,32 TL. karar-ilam harcından, davacının yatırdığı 25,20 TL. peşin harç ile 174,00 TL. ıslah harcının mahsubu ile bakiye 387,12 TL. karar-ilam harcının davalı ...’ dan tahsili ile hazineye irat kaydına,
  5- Davacının yaptığı harçlar hariç toplam 444,00 TL. yargılama giderinden, kabul/ ret oranına göre belirlenen 367,87 TL. sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen, 228,20 TL. harç masrafının sadece davalı ...’ dan tahsili ile davacıya verilmesine, “ bendinin yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’ nun 28.09.2018 tarih ve 2018/2 E. 2018/ 8 K. sayılı İBK. uyarınca onama harcı alınmasına yer olmadığına, nispi temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 01/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın