Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2019/5071 Esas 2019/14536 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 9. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/5071
Karar No: 2019/14536
Karar Tarihi: 01.07.2019


9. Hukuk Dairesi 2019/5071 E. , 2019/14536 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 24. HUKUK DAİRESİ

  DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesi talebi ile ... ile ... İş Ortaklığı Ticari İşletmesi aleyhine dava açmıştır.
  Davaya ... ile ... İş Ortaklığı Ticari İşletmesi'ni oluşturan şirketlerden ... Atık Yön. Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili cevap vermiştir.
  İş Ortaklığı'nın bağımsız tüzel kişiliği olmadığından dava, ortaklığı oluşturan diğer ... Turizm Tic. San. ve Ltd. Şti.ne de yöneltilmiş, taraf teşkili bu şekilde düzeltilip, gerçekleştirilmiştir.
  Yerel mahkemece "feshin geçerli nedene dayanmadığı" gerekçesi ile davanın kabulüne ve davacının ... İş Ortaklığı Ticari İşletmesindeki işine iadesine karar verilmiştir.
  İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı davalılar avukatları süresinde, istinaf başvurusunda bulunmuştur.
  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi, T.C. ... vekilinin istinaf başvurusunun reddine,
  ... Turizm Tic. San. ve Ltd. Şti. vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile "işe iade kararı yerinde olmakla birlikte, davacının asıl işvereninin belediye olması nedeni ile belediyedeki işine iadesine " karar verilmiştir.
  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi'nin verdiği karar süresi içinde davalı T.C. ... vekili ile ... Atık Yön. Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY KARARI
  1-Davacının sendikal tazminat talebinin kabul edilmesi karşısında, sendikal tazminatın "...işe başlatılma şartına..." bağlı kılınması davacının istinaf ve temyiz başvurusu olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
  2-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, İlk Derece Mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre ... Atık Yön. Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekilinin tüm, davalı T.C. ... vekilinin aşağıdaki bentlerin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  3-Hem ilk derece mahkemesince hem de karar başlığında iş ortaklığını oluşturan ... Turizm Tic. San. ve Ltd. Şti. nin yanı sıra ... Atık Yön. Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin isminin yazılmayıp, tüzel kişiliği olmayan İş Ortaklığının isminin yazılması hatalıdır.
  4-Dosyadaki bilgi ve belgelerden, özellikle ihale evraklarından, davalı ... ile İş Ortalığını oluşturan Şirketler arasında " çöp toplama ve taşınma " işinin ihalesinin yapıldığı, belediyelerin " çöp toplama ve taşınma " işini ihale ile alt işverene verebileceği, davalı ... ile İş Ortaklığını oluşturan şirketler arasındaki ilişkinin asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğunun ve muvazzaanın bulunmadığının anlaşılması karşısında davacının İş Ortaklığını oluşturan şirketler nezdindeki işine iadesine karar verilmesi gerekirken davacının davalı ... nezdinde işe iadesine karar verilmesi hatalı olup, kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
  4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-İlk Derece Mahkemesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi'nin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-Davanın KABULÜNE,
  3-Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının ... İş Ortaklığı Ticari İşletmesini oluşturan davalılar ... Turizm Tic. San. ve Ltd. Şti. ve ... Atık Yön. Tem. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nezdindeki İŞİNE İADESİNE,
  4-Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı alt işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminattan davalıların birlikte sorumlu olması kaydı ile miktarının feshin sendikal nedenle yapılması dikkate alınarak takdiren davacının 1 yıllık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  5-Davacı işçinin işe iadesi için davalı alt işverenlere süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin TESPİTİNE,
  6-Alınması gereken 44,40 TL. harçtan davacı tarafça peşin yatırılan 27,70 TL. harcın mahsubu ile bakiye 16,70 TL. harcın davalılardan müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,
  7-Davacı tarafından yatırılan 27,70 TL. başvurma harcı, 27,70 TL. peşin harç olmak üzere toplam 55,40 TL.nin davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,
  8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince belirlenen 2.725,00 TL. vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
  9-Davacının yaptığı 46,00 TL. tebligat gideri, 150,00 TL. müzekkere masrafı, 350,00 TL. bilirkişi ücreti ve 37,00 TL. talimat masrafı olmak üzere toplam 583,00 TL. yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
  10-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına,
  11-Gider avansından artan kısmın karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
  12- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine,
  Kesin olarak 01.07.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At