En Güncel Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgeleri Kararları

Karar
Özelge: Otomobil ihracında KDV ve ÖTV iadesi - Kararı Sayı 76464994-130[KDV.2012.80]-212 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012-26-387 İncele
Özelge: Açılan dava sonucunda vekaletnameyi kötüye kullanma nedeniyle taşınmazın tapu iptali ile davacı lehine tesciline hükmolunması durumunda dava konusu gayrimenkulun tapuda tescil edilmesinden ne şekilde harç aranılacağı hk - Kararı Sayı 76464994-140[2012/135]-290 İncele
Özelge: TV programı yapımı ve prodüksiyon işinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 62030549-120[18-2013/507]-736 İncele
Özelge: Şapka tesliminde uygulanacak KDV oranı hk - Kararı Sayı 64597866-130[28-2015]-11427 İncele
Özelge: Eski eser olarak tescilli ev ile arsa vasıflı iki taşınmazın birleştirilmesi sonucu Tapu Müdürlüğünde yapılacak tevhid işleminin harçtan muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 66813766-032-600 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-360 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-53-3/3-55 İncele
Özelge: ilk madde ve malzeme mahiyetinde olan ve olmayan ahşap malzemelerinde tevkifat uygulaması hakkında - Kararı Sayı 76464994-130[KDV.2014.132]-225 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.105-239 İncele
Özelge: Gözlük Camı Odaklama Cihazının Tesliminde KDV Oranı hk - Kararı Sayı 84974990-130[ 28-2013/54]-380 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.63/6340-241/86775 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.54.15.01-129-2010-13-10 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-48]-196 İncele
Özelge: 2863 sayılı Kanun kapsamında yapılacak restorasyonun KDV ve Damga Vergisi istisnası hk - Kararı Sayı 63611781-130 [17-2014/24]-10 İncele
Özelge: Leasing yoluyla kiralanan geminin KDV oranı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV2010-06-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1392-379 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-670 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14017-46-1054 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.40/4003-57468 İncele
Özelge: Siyasi partilerin gayrimenkul edinimlerine ilişkin olarak tapuda yapacakları işlemler sırasında tapu harcından muaf olup olmadıkları hk - Kararı Sayı 97895701-140[57-2013/28]-754 İncele
Özelge: Tapu kaydının iptal edilerek mükellef adına tesciline karar verilmesi durumunda tapuda yapılacak tescil işleminden hangi oranda harç aranılacağı - Kararı Sayı 88945244-HK-2013-1-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/256-37 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-110 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-872-146 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-897 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2371 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-125[5/1-h-2014]-15292 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-KDV-300-55 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-1528 İncele
Özelge: Romandan alıntılar içeren, önsözü bulunan ve günlük olarak isimlendirilen ürünün tesliminde uygulanacak KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742- KDV.21-53325 İncele
Özelge: Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait arsa üzerine inşa edilen muhtarlık hizmet binası için tapuda yapılacak tescil işleminden tapu harcı alınıp alınmayacağı hk - Kararı Sayı 66813766-140[59-2012/37]-87 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14009-20-404 İncele
Özelge: Gider pusulasının imzalattırılmadan tanzim edilmesinin ya da banka dekontlarının gider pusulası yerine kullanılmasının mümkün olup olmadığı hk - Kararı Sayı 11395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]--302 İncele
Özelge: Malzemesiz Temizlik İşinde Tevkifat Uygulaması - Kararı Sayı 84974990-130[9-2013/60]-338 İncele
Özelge: Performans artışı amacıyla personele yaptırılan tatil masraflarının gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk - Kararı Sayı 62030549-120[40-2013/477]-1649 İncele
Özelge: Basit usul mükellefin Okul aile birliğinden kiraladığı Kantin nedeniyle KDV tevkifatı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-15 İncele
Özelge: Nakkaşlık faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında olmadığı hk - Kararı Sayı 13649056-120[09-2012/ÖZE-216]-7 İncele
Özelge: SGK' ya verilen sağlık hizmetinde KDV tevkifatı hk - Kararı Sayı 13649056-130[9-2012/ÖZE-24]-14 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-120 [23-11/3]-148 İncele
Özelge: İşyerinin kapatılması halinde sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabında yer alan tutarın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.17.10.00-VUK-2010-4 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1940 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-106 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.01.55-130-24 İncele
Özelge: Foreks işlemlerinde BSMV matrahı ve maliyet hesaplama yöntemleri hk - Kararı Sayı 39044742-BSMV-580 İncele
Özelge: İhracat ofisi olarak kullanılacak iş yerlerinin kiralanması halinde, damga vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna imkanı bulunmamaktadır - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.56/5601-233 / 10231 İncele
Özelge: 9619.00.30.90.00 GTİP No.lu bebek temizleme pamuğunun KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV. 28-466 İncele
Özelge: Yanarak hurda haline geldiğine ilişkin mahkeme kararı bulunan taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin söz konusu mahkeme kararına istinaden terkin edilip edilemeyeceği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.40.10.00-012-3 İncele
Özelge: Tıbbi cihaz ve hastane malzemelerinin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk - Kararı Sayı 84974990-130[28-2013-42]-898 İncele
Özelge: Numune malların taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk - Kararı Sayı 67854564-010-325 İncele
Özelge: Turistik tesislerde ödeme kaydedici cihaz yerine bilgisayardan fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hk - Kararı Sayı 11395140-195.01[2012/VUK-1-. . . ]-309 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-507 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53/2-17-38 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-732 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-577 İncele
Özelge: Deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hasarların tespit edilmesi, arızalarının tespiti, gemilerin teknik donanımı tespiti hizmetleri hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.13-469 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG:658-717 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-693 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-168-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14029-14-1158 İncele
Özelge: Babasının mobilyacılık faaliyeti nedeniyle gerçek usul mükellefiyeti olduğunu, kendisinin de aynı faaliyetten dolayı basit usul mükellef olabileceği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.37.10.00-GVK.46-6 İncele
Özelge: Şube işyeri bildirimlerinde Ticaret Sicil Belgesi ibraz zorunluluğu olup olmadığı hk - Kararı Sayı 64597866-105[159-2013]-39 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-84-289 İncele
Özelge: Ziraat Odası'na ait iktisadi işletmenin kuruluş işlemleri nedeniyle yapılacak tescil işleminden harç alınıp alınmayacağı hk - Kararı Sayı 66813766-140[123-2014-19]-487 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.63.15.01-213-4 İncele
Özelge: Öğretmenlerin taraf oldukları sözleşmeyi feshetmesi ve başka bir iş yerinde sözleşme imzalaması durumunda, imzalanan bu sözleşmelerden yeniden damga vergisi aranıp aranılmayacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-6 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-69 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-199 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.02-48.15.02/VUK6-12 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-2-30 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2376 İncele
Özelge: İhraç edilen makinenin yurtdışındaki bakım faturasının ihracatçıya kesilmesi hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.11-2356 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14009-18-400 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-97158 İncele
Özelge: Sözleşmenin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, ayrıca söz konusu sözleşmenin 1' den fazla düzenlenmesi halinde her nüshanın ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerekir - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.62/6202-2019/020612 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-23-6 İncele
Özelge: Povidon İyot, Etodalak, Paracetamol ve Metamizol Sodyum(Analjin) diye adlandırılan ürünlerin KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-2169 İncele
Özelge: ve Karagöz yapımının serbest meslek kazanç istisnası kapsamında olup olmadığı hk - Kararı Sayı 38418978-120[18-13/10]-824 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-12-151]-115484 İncele
Özelge: Otomatik satış makinelerinin yerleştirildiği yerler için ödenen kira bedelinin belgelendirilmesi hk - Kararı Sayı 11395140-019.01-1453 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-31-MUK-2010-46-401 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-HARÇ-ÖZE-11-438 İncele
Özelge: Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazların emlak vergisi muafiyeti hk - Kararı Sayı 90792880-175.01[4-2012/24]-147 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[8-2012/7]-96 İncele
Özelge: Servis işletmeciliği faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen kişinin, basit usul şartlarını topluca taşıması kaydıyla eşinin aynı iş sebebiyle basit usulde vergilendirilmesine engel teşkil etmediği hk - Kararı Sayı 84098128-120[46-2012-9]-112 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-26-103 İncele
Özelge: TV kanallarına ve prodüksiyon şirketlerine verilen sunuculuk hizmeti ve program içeriği hazırlama hizmetinin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 62030549-120[65-2013/181]-1175 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-2507-KDV-105 İncele
Özelge: Özel garaj olarak kullanılan boş dükkan için çevre temizlik vergisi ödenip ödenmeyeceği hk - Kararı Sayı 97895701-175.02[Mük. 44-2012/7-1.12.10971]-274 İncele
Özelge: Taşınmazların mükellef adına devredileceğine ilişkin olarak satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile taşınmazın davalı adına kayıtlı hissenin iptaline ve mükellef adına tesciline karar verilmesi durumunda, m - Kararı Sayı 97895701-140[57-2013/222]-1441 İncele
Özelge: 18 yaşından büyük %95 engelli çocuğa ait sağlık harcamalarının gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk - Kararı Sayı 62030549-120[89-2012/100]-1458 İncele
Özelge: Çift kabin kamyonetin ÖTV oranı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.56.10.00-B.07.4.DEF.0.56.10/-3 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-1402 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-587 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 79690095-130-9 İncele
Özelge: Şirketin Bankadan kullanacağı kredilere ilişkin olarak, şirket ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında düzenlenen ticari işletme rehin sözleşmesinin ticaret siciline tescilinin harçtan istisna olup olmadığı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.29.10.00-HK-2-2 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-470-36 İncele
Özelge: Şirket aktifine kayıtlı arsa ve arazilerin Özel OSB'ye devri işleminin KDV'den istisna olup olmadığı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.17.4-815 İncele
Özelge: Deniz taşıma araçları için limanlarda yapılan hizmetlere ilişkin istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili iade taleplerinde ibraz edilmesi gereken belgeler - Kararı Sayı 39044742-KDV.13-1120 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.01.55-130-3 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.59.15.01-130[35-2012/52]--27 İncele
Özelge: İnternet sitesi tasarım ve güncelleme işlemlerinde tevkifat uygulaması hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.9-1539 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2633 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-114 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 46464534-045-1 İncele
Özelge: Bazı sağlık harcamalarının ticari kazanç hükümlerine göre gider olarak kabul edilip edilmeyeceği hk - Kararı Sayı 13649056-120[89-2013/ÖZE-07]-74 İncele
Özelge: Yapı kooperatifine Götürü usulde vergilendirilen mükellefin yapacağı kira ödemelerinden G. V. tevkifatı mümkün değildir - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.51/5144-387-43369 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-180 İncele
Özelge: Külçe kurşundan imal edilen saçma ve tek kurşun mamulü teslimlerinde KDV tevkifatı - Kararı Sayı 84974990-130[9-2013-21]-1100 İncele
Özelge: TUGS'a kayıtlı gemide çalışan personele ödenen ücretin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 62030549-125[5-2013/103]-1177 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14013-08/-147 İncele
Özelge: Toptancı halinde faaliyette bulunanlara dilimlenmiş ve paketlenmiş elmanın tesliminde uygulanması gereken KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-010.01-451 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-751-38 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-670 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2102 İncele
Özelge: Tıbbi buluşun üretim hakkının satışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 11395140-105[234-2012/VUK-1- . . .]--878 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-1-18 İncele
Özelge: Banka Yardımlaşma Sandığı Vakfı mensubununvefatı nedeniyle, mirasçılarına yapılan ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisine tabi olup olmayacağı hakkında - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.60/6026-152-6578 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.1.53/5379-20-278-46002 İncele
Özelge: YMM'lerce yapılacak KDV İadesi Tasdik işlemlerinde iade talep eden mükellefin indirilecek KDV'sinin % 80'i veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt İncelemeler, imalatçı firmanın bir alt kademesine kadar yapılacak - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.32/3223-2554/1498 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-13 İncele
Özelge: Tekme önleyici, suluk, burun sallık , enjektör, biberon, satışında uygulanacak KDV oranı hk - Kararı Sayı 37009108-130[28. Md.-2014.1984]-116 İncele
Özelge: İnternet üzerinden alınan üye aidatlarına ökc fişi düzenlenebileceği hk - Kararı Sayı 82185597-068-ÖKC-2 İncele
Özelge: Hurda alım satımında istisnalı alınanları istisnalı, KDV'li alınanları ise KDV'li teslim etmenin mümkün olup olmayacağı - Kararı Sayı 39044742-KDV.17.4-951 İncele
Özelge: KDV Tevkifatı - Kararı Sayı 64958909-015-26 İncele
Özelge: DVD, CD, flash bellek vb. görüntülü eğitim setlerinde uygulanacak KDV oranı - Kararı Sayı 39044742-130-1459 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.02-2011-VUK-ÖZE-03-367 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-EMLAK:12.M-2010-52-156 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.0.GİB.0.02.62 /6204 - İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.06.29-105[VUK-12-12]-348 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-703 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-60-34 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-207 İncele
Özelge: Şirket ortak ve müdürlerinin korunması hizmeti karşılığında İl Emniyet Müdürlüğüne ödenecek tutarların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.53.10.00-KVK-23-7 İncele
Özelge: Kooperatife jeneratör alımında ve montajında KDV oranı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-12 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.17.02-ÖKC.1-17 İncele
Özelge: Motosiklet alımında ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk - Kararı Sayı 37009108-130[30Md.-2012-2460]-26 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-2-24 İncele
Özelge: Ek süre talebi - Kararı Sayı 39044742-KDV.11-1727 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.ÖZ.2011.206-413 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-103 İncele
Özelge: İş kazasında ölen işçinin varislerine ödenen tutarların safi kurum kazancının tespitinde gider olarak yazılıp yazılamayacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.03.10.00-KVK.MUK.196-33 İncele
Özelge: Sağlık Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşu ile gayrimenkul sahibi arasında imzalanan kira sözleşmesinin tapu siciline şerh edilmesi işleminden harç aranılıp aranılmayacağı hususunda - Kararı Sayı 97895701-140[59-2012/3.1.2396.201]-916 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-EVK-66-2-27 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-222 İncele
Özelge: Tam bölünme yoluyla kurulan sermaye şirketinin, bölünen kurumun yararlandığı %4 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanmaya devam edip etmeyeceği hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.32-391 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-MTV-2010/3-39 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-3023 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-KVK-6-2-638 İncele
Özelge: İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde KDV ve ÖTV istisnası - Kararı Sayı 39044742-KDV.14-1911 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.66/6609-643/47619 İncele
Özelge: Buzağı biberon ve emziğine uygulanacak kdv oranı hk - Kararı Sayı 21152195-35-02-453 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.63.15.01-3100-5 İncele
Özelge: Vakıf taşınmazlarının kira gelirlerinden vakıf evlatlarına dağıtılılan galle fazlası üzerinden tevkifat yapılması hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.47.10.00-512-GVK-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010:15-08-313 İncele
Özelge: Tapu harcı tarhiyatının kat irtifaklı arsa payı satışına ilişkin tapu işleminin gerçekleştirildiği tarih itibariyle mi yoksa inşaatın tamamen bittiği tarih itibariyle mi yapılacağı hk - Kararı Sayı 41931384-140[57-2012-10]-33 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-60-46 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-2179 İncele
Özelge: Kiralanan araçlarda üçüncü kişilerin vermiş olduğu zararların yansıtılmasında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-1579 İncele
Özelge: Yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş KDV İadesi Tasdik Raporlarının ilgili vergi dairesince tetkiki üzerine tespit edilen rapor dispozisyonu ve şekle müteallik hususlardaki eksikliklerin yeminli mali müşavirlere tamamlatılması hk - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.32/3223-2832 İncele
Özelge: Şirketin Tebliğde sayılan kuruluşlar içerisinde yer alıp almadığı hk - Kararı Sayı 37009108-130[9.Md.-2012-1942]-90 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.44.15.01-130[9-2012-13]-28 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-GEÇİCİ 23-145 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-2010/BSMV/28-02/-359 İncele
Özelge: Petrol istasyonu satışında KDV hk - Kararı Sayı 76464994-130[KDV.2012.50]-126 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1093 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-15.01/HK-11-51 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV/46-11 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 70-53 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-28-1-25 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012.5-389 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-40-9 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-11/1]-483 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 73-956 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1086 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.99-4 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1377-KDV-45 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-288 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1281/-28 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.16-302 İncele
Özelge: Çiftçi dışındaki kişilerin kamu kurumlarına sattıkları zirai ürün bedelleri üzerinden adlarına yapılan tevkifatın yıllık beyannamede mahsup veya iadesi hk - Kararı Sayı 85550353-120.[2013-110]-14 İncele
Özelge: Yurt dışındaki müşteriye satılan malların gümrük bölgesinden çıkmadan yurt dışındaki firma tarafından tekrar yurt içindeki başka bir müşteriye satılmasında KDV uygulaması - Kararı Sayı 93767041-130[11-2013/111]-162 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-362 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-2950 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 93767041-130[9-2012-66]-164 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2 İncele
Özelge: Meskenin köy tüzel kişiliğine bağış yolu ile devrinin yapılması durumunda muafiyet uygulaması hk - Kararı Sayı 29973770-08-ozelge-01-10 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.M-2011-1-943 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/5-66 İncele
Özelge: Bıldırcın etinin KDV. oranı hk - Kararı Sayı 18008620-130[ÖZG-2012-9]-30 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-38-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.30-106 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-21-402 İncele
Özelge: Diş hekimlerinin sipariş ettikleri protez dişleri hastalarına takmaları faaliyetinden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olması hk - Kararı Sayı 32695369-GV-1 İncele
Özelge: Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçiş koşulları hk - Kararı Sayı 64597866-105[MÜK.257-2013]-73 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-730 İncele
Özelge: Yurtdışından kiralanan geminin KDV oranı hk - Kararı Sayı 84974990-130[28-2012/48]-60 İncele
Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi Hk - Kararı Sayı 88409335-155[9-2015-ÖZELGE-1]-10 İncele
Özelge: İcmal listesinin Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilip edilmeyeceği - Kararı Sayı 11395140-220.99[2012/VUK-1-.....]-37 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV-2599 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.41/4102-052154 İncele
Özelge: ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan malların alımında ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk - Kararı Sayı 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-213 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2010-14028-11-401 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-14-1-53 İncele
Özelge: Taşınmaz hatalı olarak yapılan satışı işleminin Mahkeme kararına istinaden iptal edilmesi ile eski sahibi adına yeniden yapılacak tescil işleminden şekilde harç aranılacağı hk - Kararı Sayı 37009108-140[57-2014/2601]-121 İncele
Özelge: Takvin yılı aşıldıktan sonra düzeltme beyannamesi ile indirim hk - Kararı Sayı 21152195-130-327 İncele
Özelge: Dernek çay ocaklarında ökc kullanımı hk - Kararı Sayı 48349025-VUK-2-1266-91 İncele
Özelge: Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler tarafından kullanılan POS cihazı hk - Kararı Sayı 67854564-1741-212 İncele
Özelge: KOSGEB - Kararı Sayı 39044742-KDV.30-1887 İncele
Özelge: Çamur Kurutma Sisteminin temini ve idareye tesliminin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı - Kararı Sayı 85632212-130-1 İncele
Özelge: Serbest Bölgeye çeşitli makine kiralamasında KDV - Kararı Sayı 76464994-130[KDV.2012.151]-215 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.03.43/4313-107/076459 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.06.-1594 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 60757842-KDV Matrahı-14 İncele
Özelge: KDV Oranı - Kararı Sayı 84974990-130[28-2012/43]-790 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1046 İncele
Özelge: Ticari taksi sahibinin başka bir ticari taksiye ortak olması nedeniyle basit usul mükellefiyetinin durumu - Kararı Sayı 38418978-120[46-14/20]-709 İncele
Özelge: Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerden özel işlem vergisi aranılıp aranılmayacağı hk - Kararı Sayı 90792880-299[2012-6]-349 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.17.02-VUK-2-16 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-326.10.20-224 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4667/99878 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-6-51 İncele
Özelge: Okey Takozunun ÖTV'ye Tabi Olup Olmadığı Hk - Kararı Sayı 41931384-135[1-2013-3]-18 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1285 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.02-ÖKC-21-166-39 İncele
Özelge: Özel bakım merkezlerinde özürlülere verilen bakım hizmetinde kdv tevkifatı hk - Kararı Sayı 61504625-11203-6497-11 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-5-122 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-364 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.09.15.01-2.2010.3/KVK.9.MD.-3 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-181 İncele
Özelge: ATA Karnesi ile yurt dışına çıkartılan malların yurt dışında satılması hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.11-1691 İncele
Özelge: Taşımacılığı Tevsik Edici Belgeler hk - Kararı Sayı 18008620-130[ÖZG-2014-44]-95 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[5-2012/184]-2729 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.25.15.01-2011-VİV-2845-1-9 İncele
Özelge: Su birlikleri tarafından düzenlenen makbuzların indirim/iadeye konu edilip edilememesi hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.29-2163 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-175[1.Md/2015-831]-41264 İncele
Özelge: Hazine tarafından karşılanan sigorta primi işveren hisselerinin geçici vergi beyannamelerine ilave edilip edilmeyeceği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-11 İncele
Özelge: Danışmanlık, müşavirlik ve denetim hizmetlerinde KDV tevkifatı - Kararı Sayı 84974990-130[9-2012/113]-514 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.78-139 İncele
Özelge: ÖTV Kanununun 7/2. maddesindeki istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın beş yıl geçmeden ya da geçtikten sonra satılabilmesi hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.43.10.00-5050/2895-8 İncele
Özelge: İhraç edilen mallara ait GTİP numaralarının tespitinde Gümrük Genelgesine göre işlem yapılıp yapılmayacağı hk - Kararı Sayı 39044742-ÖTV 8-442 İncele
Özelge: Bölge Trafik Denetleme Amirliği Hizmet Binası için düzenlenecek yapı ruhsatı için gerekli olan "Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi" için harç ödenip ödenmeyeceği hususunda - Kararı Sayı 13334133-HK-08-11 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-880-143 İncele
Özelge: YTB kapsamında mal alımında istisna uygulaması - Kararı Sayı 45404237-130-206 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-9--43 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[18-2012/863]-3032 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-176 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-147 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-15.01/HK-10-99 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-292 İncele
Özelge: Ekmek tesliminde KDV oranı - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-34 İncele
Yapım işi sözleşmesine istinaden taşeron firmaya uygulanacak gecikme cezasının vergisel durumu ve belge düzeni hk - Kararı Sayı 27575268-105[229-2016-33]-285241 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1673 İncele
Özelge: İnşaat işinin yavaşlamasından doğan zarar nedeniyle yüklenici firmanın taşeron firmaya ödeyeceği tazminatın KDV Kanunu karşısındaki durumu hk - Kararı Sayı 39044742- KDV.21-53324 İncele
Özelge: Toptan Kuru Gıda Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı Hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.53.10.00-KDV-189-10 İncele
Özelge: Şirket aktifinde kayıtlı tekne tesliminde KDV oranı hk - Kararı Sayı 97726449-130[3880041640]-E.6290 İncele
Özelge: Dershane Kurs Hizmetinde KDV Tevkifatı hk - Kararı Sayı 64958909-015-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.151-30 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-89 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-ÖKC-2011/1-201 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV25-45 İncele
Özelge: Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlköğretim Okulları yapım işlerinde sözleşme, ihale kararlaı ve hakedişlerde damga vergisi hk - Kararı Sayı 88409335-155[8-2013-ÖZELGE-1]-8 İncele
Özelge: Sosyal Güvenlik Kurumu adına kredi kartı ile tahsil edilen muayene katılım payının KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk - Kararı Sayı 27575268-105[229-2014-218]-305 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.ÖZ.2011.183-338 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 25410040-Tevkifat Oranının-60 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-60]-765 İncele
Özelge: 3005.90.99.90.00 G.T.İ.P. numaralı ürünün ÖTV' ye tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1068 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2066 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-74 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-336 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-120.01.01[37-2013-4]-609 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-161-730 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1916 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2010-14001-67-778 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-ÖTV-20-52-1 İncele
Özelge: Şirkete ait olan tibbi cihazlarındevlet hastanesine kiraya verilmesinde KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk - Kararı Sayı 54451858-080-50-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/12-36 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV23-1655 İncele
Özelge: İkinci sınıftan birinci sınıfa geçilmesi bakımından arka arkaya iki dönemdeki toplam fazlalığın hesabı hk - Kararı Sayı 29973770-08-OZELGE-001-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.-2010-DAMGA-9--20 İncele
Özelge: Yurt dışında verilen tasarım hizmetinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk - Kararı Sayı 62030549-120[89-2013/504]-869 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2193 İncele
Özelge: ………..Esnaf Odasının maliki olduğu gayrimenkuller nedeniyle emlak vergisine tabi olması ve iktisap ettiği gayrimenkullerden hizmetlerinde kullandığı binaların çevre temizlik vergisine tabi olmaması gerektiği hususu - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.66/6652-354/30528 İncele
Özelge: Finansal kiralama sözleşmesinin 27.12.2011 tarihinden sonra "Borç Tasfiye Sözleşmesi" adı altında revize edilmesi - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-282 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-29-100 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-215-49 İncele
Özelge: Kuru mülkiyetin veraseten intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 97895701-160.01.03[4-2013/5-1.12.4419]-1323 İncele
Özelge: Finansal kiralama şirketine ait arazinin satışında KDV hk - Kararı Sayı 93767041-130[17-2014/165]-64 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV:3/2010/14017-41-1030 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.20-1451 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-305-91 İncele
Özelge: Ayakkabı imalatında kullanılan taban çeliği ve bel çeliği satışında KDV oranı hk - Kararı Sayı 45404237-130[I-14-87]-237 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[63-12/3]-929 İncele
Özelge: Kese kağıdının KDV oranı hakkında - Kararı Sayı 45404237-130[ I-14-60]-156 İncele
Özelge: Kısmi bölünme neticesinde kurulacak şirketin sermayesi içerisinde yer alan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin bir unsuru olarak yer alması şartının ne şekilde yerine getirilebileceği hk - Kararı Sayı 64597866-105[MÜK-298-2013]-168 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1700 İncele
Özelge: Çeşitli kurum ve kuruluşların üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların toplanarak çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere ön işleme tabi tutulup satışında temizlik hi - Kararı Sayı 93767041-130[9-2012-66]-164 İncele
Özelge: Engelli oto lifti, rampası ve platformunun teslim ve montaj işleminin KDV istisnası - Kararı Sayı 45404237-130[I.13.203]-157 İncele
Özelge: Atölye açılarak kursiyer öğrencilere verilen tiyatro eğitiminin, serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.14.10.00-/GVK-450--8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/9-294 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-261 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1379 İncele
Özelge: Elek Altı veya kırık buğdayın satışında KDV oranı - Kararı Sayı 39044742-KDV.1-1990 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-592 İncele
Özelge: Banka tarafından taşınmazlara ait onaylı tapu kayıtlarının istenilmesi durumunda verilecek kayıtlardan tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda - Kararı Sayı 66813766-140[57-2013-89]-20 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-229 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-13/a-19 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 11395140-105[320-2012/VUK-1- . . .]-308 04/03/2013 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-2257 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 16700543-11-515-132-39 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-160[12-2012/9]-861 İncele
Özelge: Özürlü aracının veraset yoluyla intikalinde feragatname hk - Kararı Sayı 88409335-135[7-2013-ÖZELGE-1]--8 İncele
Özelge: Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında .. - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0. 65/6508-91/015757 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-120[7-2012/457]-472 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-130[28-2012/3]-126 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-968 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-259 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-30561-KDV-35 İncele
Özelge: Mesai saatleri dışında ve hafta sonunda müşterilerden alınan bedellerin bankaların belirtilen gün ve saatlerde kapalı olması dolayısıyla 8.000, TL'yi aşan ödemelerin tevsiki ile seyyar olarak toptan altın satanların (çantacıların) satışlarının tev - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.19.10.00-VUK-2010-257-21 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 29973770-08-OZELGE-001-9 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-18-13 İncele
Özelge: Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk - Kararı Sayı 67854564-010.01-159 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-2009-KDV4-14001-91-205 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-1832 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.62/6226-9-55-106245 İncele
Özelge: Tekstil ürünleri üzerine baskı yapabilen dijital baskı makinesinin faydalı ömrü ve amortisman oranı hk - Kararı Sayı 95462982-105[VUK.ÖZLG-13-75]-114 İncele
Özelge: Aktif karbon kumaş tesliminde KDV oranı - Kararı Sayı 76464994-130[KDV.2013.10]-300 İncele
Özelge: Toz maskesinin tesliminde uygulanacak olan KDV oranı - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-983 İncele
Özelge: İki minibüs kullanılması durumunda basit usul mükellefiyetinin son bulması hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.37.10.00-Gelir Vergisi Kanunu-35 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/73-8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1719 İncele
Özelge: İmalatçıdan alınan tırnak cilasının üzerinde kendi firma isminin bulunması halinde ÖTV mükellefiyetinin olup olmayacağı - Kararı Sayı 39044742-135-1240 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2585 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-EVK-2010/6-32 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-82 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-229 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-2370 İncele
Özelge: Fiili ithalattan doğan kur farkında KDV - Kararı Sayı 39044742-130-1029 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-3-230 İncele
Özelge: Fuar katılım bedellerinin banka dekontu ile gider yazılıp yazılmayacağı hk - Kararı Sayı 67854564-1741-458 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[2-2014/6]-537 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-29-09]-137 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.14-2027 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 25410040-Tevkifat Oranı-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 76464994-130[KDV.2014.132]-225 İncele
Özelge: "Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi"nden her yıl finansal faaliyet harcı aranılıp aranılmayacağı hk - Kararı Sayı 97895701-140[108-2014/13]-58197 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.06.29-019.01.13-2290 İncele
Özelge: 1997/10-2003/11 dönemleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerden eğitime katkı payı aranılıp aranılmayacağı hk - Kararı Sayı 90792880-145[2012-6]-495 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 23-1356 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-128-821-38 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-KVK-19-1-639 İncele
Özelge: KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında verilen istisna belgesinin daha sonraki tadil bakım onarım işleri için kullanılması - Kararı Sayı 21152195-130-534 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 5 GENEL-15 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-197-7 İncele
Özelge: Fason olarak yaptırılan saya dikiminin tevkifata tabi olup olmadığı ve KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.9-2948 İncele
Özelge: 84.51 GTİP no.lu makine teslimlerinde kdv oranı hk - Kararı Sayı 51421814-130[28-2014/38]-17 İncele
Özelge: Kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden arsa sahiplerine devredilen bağımsız bölümlerde harç matrahı hk - Kararı Sayı 97677631-140.04[57-2014/3]-24 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.17.02-ÖKC-134 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-91 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1888 İncele
Özelge: 5084 sayılı Kanunun 3 uncu maddesinin uygulanması hususu hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.19.10.00-gvk-2010-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:9 ST-2010-143-944 İncele
Özelge: Tahsil edilemeyen kira gelirine ait tevkifatların beyanı hk - Kararı Sayı 62030549-120[70-2012/191]-2777 İncele
Arızi Kazanç hk - Kararı Sayı 19341373-120[ÖZELGE-2017/1]-145231 İncele
Özelge: İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerinde tevkifat hk - Kararı Sayı 45404237-130[I.13.239]-101 İncele
Özelge: İşgücü hizmetinde KDV tevkifatı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.14.10.00--KDV/600--1 İncele
Özelge: Üniversitenin encümene teklif harcından muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 97895701-175.02[97-2012/7-1.8.8950]-1678 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-97-51 İncele
Özelge: BASKİ adına kayıtlı araçların MTV mükellefiyetinin olup olmayacağı hk - Kararı Sayı 46480499-170[2014/701]-36 İncele
Özelge: Belediye tarafından kamulaştırılan arsaların kooperatife teslimi - Kararı Sayı 13649056-130[17-2013-ÖZE/20]-95 İncele
Özelge: Enerji üretim tesislerinin emlak vergisinden muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 97895701-175.01[4-2012/6-1.46.11478]-260 İncele
Özelge: Yurtdışında mukim şirketin Türkiye'de alacağı iş için verilen teknik hizmetlerden elde edilen kazancın gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk - Kararı Sayı 62030549-120[89-2013/292]-947 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1884 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-115 İncele
Özelge: 01/01/2010 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden faydalanılması hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.05.10.00-2010/5084-1-4 İncele
Özelge: Sınıf değiştirme hadlerinin belirlenmesinde kar toplamının değil, alış veya satış tutarlarının toplamının dikkate alınması gerektiği hk - Kararı Sayı 77058783-105-58 İncele
Özelge: Unvan değişikliğinden sonra verilen gümrük beyannamesinde yapılan hatanın düzeltilip düzeltilmeyeceği - Kararı Sayı 67630374-130[2013/7]-5 İncele
Özelge: Geçit hakkı tesis alınacak tapu harcının taşınmazların tamamının beyan değeri üzerinden mi, yoksa geçit hakkına konu olan bölümlerin beyan değeri üzerinden mi alınacağı hususunda - Kararı Sayı 97895701-140[57-2013/29]-353 İncele
Özelge: Kooperatifin 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendi hükmü gereğince Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi harcından muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 75497510-140[118-2012-249]-17 İncele
Özelge: Federasyonun kurumlar vergisinden muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 38418978-125[2-12/23]-821 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-7838/-72 İncele
Özelge: Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulmak Üzere Satın Alınacak Taşınmazın Alım-Satımında Tapu Harcı İstisnası - Kararı Sayı 66813766-140[59-2013-31]-10 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/271]-2728 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2-382-12 İncele
Geçici İhracatı yapılmış kamyonların kesin ihracatında KDV iadesi - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.02.10.00-130[11-2015-ÖZELGE-1]-4 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 16700543-130-28 İncele
Özelge: Aseptik dolum torbası KDV oranı hk - Kararı Sayı 33775506-130[KDV 53.01.20]-E.3385 İncele
Özelge: Cocukların eğitim harcamaları - Kararı Sayı 88409335-120[89-2013-ÖZELGE-1]-2 İncele
Özelge: Kalkınma ve yatırım bankaları tarafından eğitim, turizm, sağlık vb. hizmet üretimine yönelik bir kredi kullandırılması durumunda verilecek kredinin yatırım kredisi kapsamında değerlendirilip lehe kalacak paraların BSMV'ye tabi olup olmadığı - Kararı Sayı 39044742-BSMV-885 İncele
Özelge: Şirket aktifinde iki tam yıl süreyle kayıtlı gayrimenkul satışı - Kararı Sayı 39044742-KDV.17-996 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-45-30 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-900-150 İncele
Özelge: İhale ile giriş hizmetleri alınan ve 3 giriş kapısı bulunan Milli Park işletmesinde giriş bileti kesilmesinin dışında herhangi bir faaliyet olmayan girişler için ayrı ayrı şube açılışı gerekip gerekmediği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-20 İncele
Özelge: Preslenip küçültülmüş hurda tesliminde KDV uygulaması - Kararı Sayı 13649056-130[17/4-g-2012/ÖZE-18]-47 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-384 İncele
Özelge: Pazar takibi suretiyle yapılan satış ve hizmetlerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk - Kararı Sayı 11395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-1318 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:59.MD-2010-149-9 İncele
Özelge: I sayılı listenin B cetvelinde yer alan bir malın aynı cetvelde ve ÖTV tutarı daha yüksek, aynı veya daha düşük olan bir malın imalinde kullanılacak olması halinde gümrüğe Ek-14 verilip verilmeyeceği hk - Kararı Sayı 93767041-135[2012/3792-2013/12]-121 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-HARÇ-ÖZE-14-286 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-301 İncele
Özelge: Elektrikli araçlar için ÖTV oranının tespitinde nominal veya maximum motor gücünden hangisinin esas alınacağı hk - Kararı Sayı 45404237-135[12.6.]-100 İncele
Özelge: Yarış atı şatışı hk - Kararı Sayı 93767041-130[1/3-d-2013/115]-83 İncele
Özelge: Faaliyeti sadece sigorta acenteliği olan mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden önce de KDV mükellefiyeti tesisi ettirmelerine gerek olmaması hk - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.28/2859-116-77/29449 İncele
Özelge: Yıllara sari inşaat işi ile birlikte verilen yemek hizmeti nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk - Kararı Sayı 38418978-120[42-12/28]-166 İncele
Özelge: Binek ve ticari araç satış faaliyeti nedeniyle iş yerinde kullanılan test araçlarının mtv.nin gider yazılıp yazılamayacağı hk - Kararı Sayı 76464994-170[2012/21]-204 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-298 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-23-201 İncele
Özelge: Müstahsiller tarafından satışının yapılması amacıyla gönderilen ürünlerin hal komisyoncusu tarafından taşınması veya taşıttırılması durumunda sevk irsaliyesi düzenlenmesi hk - Kararı Sayı 70280967-105[230-2013/7]]-169 İncele
Özelge: Eğitim Kurumlarında Yeni Nesil Ö.K.C. Kullanımı - Kararı Sayı 67854564-1741-211 İncele
Özelge: Nafakaya karşılık intifa hakkı tesis edilmiş gayrimenkulden elde edilen kira gelirinin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 84098128-120.05-552 İncele
Vakfın kuruluşunda vakıf senedinin düzenlenmesi için kurucu üyelerin bir kişiye vekalet vermesi durumunda vakıf senedinin noterde düzenlenmesinden ne şekilde harç alınacağı hususunda - Kararı Sayı 88409335-140[44-2015-ÖZELGE-1]-15 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/439]-2568 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-3304/-63 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-48.15.01/20-48 İncele
Özelge: Devre mülk teslimlerinde KDV oranı - Kararı Sayı 84974990-130[28-2013-3]-931 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1269/-20 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-10-34-52 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-18-100 İncele
Özelge: Üçüncü kişiler vasıtasıyla gerçekleştirilen tercüme hizmetinin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 11395140-105[210-2012/VUK-2-...]-997 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.54.15.01-KDV-12 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.44.15.01-GVK-2010-2-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-100 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-EML:12.MD-2010-59-147 İncele
Özelge: Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan şirketlerin KDV Kanununun 17/4-y maddesinden yararlanıp yararlanamayacağı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.17-1421 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2/305-65 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-1713 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-867-67 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-336 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.60/6003-171 İncele
Özelge: Enerji Kimlik Belgesi düzenleme işinde KDV oranı hk - Kararı Sayı 21152195-130-222 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-563 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-12 İncele
Özelge: Arpa, buğday, pancar küspesi ve mısır slajı tesliminde KDV oranı hk - Kararı Sayı 66491453-010[ÖZELGE]-E.633 İncele
Özelge: Taşınmaz satışlarında KDV hk - Kararı Sayı 29973770-08-OZELGE-001-12 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-88 İncele
Özelge: Balık müstahsilciliği işi ile iştigal eden kişinin muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde verip veremeyeceği hk - Kararı Sayı 62030549-120[98-2012/415]-2314 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-2083 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-15-292 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-HK-475/-13 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2309 İncele
Özelge: 2309.90.96.90.12, 2309.90.96.90.19 GTİP numaralı ürünlerin KDV oranı hk - Kararı Sayı 45404237-130[I-14-27]-179 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.35-1946 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-603 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-ÖTV-2011/2-6 İncele
Fabrikalarda oluşan atık malzemenin alım-satımının yapılması işinde home-ofis olarak kullanılanacak ikametgahın işyeri olarak kabul edilip edilemeyeceği hk - Kararı Sayı 63611781-105[ÖZELGE.2019-4]-E.21083 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-565 İncele
Özelge: Cips Üretiminde sonra atık olarak ortaya çıkan patatesin satışında uygulanacak KDV oranları hk - Kararı Sayı 82185597-068-KDV-6 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-03-104 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-490 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-783 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-74 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 39044742-KDV 28-198 İncele
Özelge: Keklik otunun KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-759 İncele
Özelge: Sorumlu sıfatıyla tarhedilen KDV'nin I nolu KDV beyannamesinde indirimi - Kararı Sayı 84412373-2011-4323-KDV-54 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-11-363 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ-123.M-2011-2-932 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-(Hakediş)-4 İncele
Özelge: Ziraat odası tarafından SGK'ya verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.55.15.01-2010-DV-ÖZE-10-84 İncele
Özelge: Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda belge düzeni hk - Kararı Sayı 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]--1181 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.63/6373-4129/44363 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2995 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1106 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.46.15.01-MTV-2-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1560 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK- GEÇ.78-41 İncele
Özelge: Ticaret ve Sanayi Odasının arsa satışının KDV'ye tabi olup olmadığı - Kararı Sayı 82185597-068-KDV-10 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1684 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-32-21 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2-421-18 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-489-49 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2010/17-90 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2647 İncele
Özelge: Orman işlerinde kdv tevkifatı hk - Kararı Sayı 19208162-KDVK-1-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.27-275 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[65-11/3]-701 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-112 İncele
Özelge: Tek katlı müstakil konutların net alan hesaplaması - Kararı Sayı 39044742-130-1100 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32231-8461-912 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/10-32 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-105[VUK.ÖZELGE-12-48]-340 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-596-57 İncele
Özelge: Mimarlık proje yarışmasında kazanılan ödüllerin vergilendirilmesi ve belge düzeni hk - Kararı Sayı 27575268-105[229-.......-9020]-988 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-6259-969 İncele
Özelge: Raf sistemleri montajı hizmetinde KDV tevkifatı hk - Kararı Sayı 75497510-130[9-2013-93]-25 İncele
Özelge: Tapuda üzerinde anıt eser şerhi bulunan taşınmazın devir işleminin harçtan muaf tutulup tutulmayacağı hususunda - Kararı Sayı 96620903-140[57/2012-7]-72 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32-7963-172 İncele
Komple yeni yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi hk - Kararı Sayı 17192610-125[ÖZG-2015-55]-147 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[6-2012/55]-2569 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/32-84 İncele
Özelge: Antrepo binası kiralamasından dolayı yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı - Kararı Sayı 13649056-130[30-2013/ÖZE-05]-60 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-749 İncele
Özelge: Belediye iştiraki iki firma arasında yapılacak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde KDV oranı hk - Kararı Sayı 20811645-130[18-415-17]-E.4013 İncele
Özelge: Eğitim ve öğretim işletmelerinden elde edilen istisna kazanç ile ilgili olarak yıllık gelir ve geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği hk - Kararı Sayı 62030549-120[Mük.120-2013/494]-1705 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-134 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-GVK-2011/1-83 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.12.22-183 İncele
Özelge: Fidan üretim işi nedeniyle KDV tevkifat oranı hk - Kararı Sayı 67630374-2012-24-41-1 İncele
Özelge: 2012/2 Sıra No.lu KDV İç Genelgesinin yürürlüğünden sonra vergi daireleri tarafından söz konusu İç Genelge ekinde yer alan formata uygun olmayan istisna belgesi düzenlenmesi hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.13-2092 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/DVK:9-2-16 İncele
Özelge: Kullanılmış iplik makineleri ve kullanılmış dokuma makinelerinin finansal kiralama şirketleri ile diğer alıcılara tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı - Kararı Sayı 76464994-130[2014.9]-58 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14020-03-682 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-96 İncele
Özelge: Herhangi bir diploma ve / veya sertifika olmaksızın belirli bir ücret karşılığı verilen sürücü eğitimi hizmetinin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 84098128-120[65-2012-2]-117 İncele
Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat teslimlerinde tevkifat uygulaması - Kararı Sayı 39044742-KDV.9-1898 İncele
Özelge: Asgari geçim indiriminin hesaplanması hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-373 İncele
Özelge: KDV 13/a kapsamındaki istisna belgesine istinaden inşaası devam ederken yanan yat için yeni istisna belgesi gerekip gerekmediği hk - Kararı Sayı 39044742-130-166 İncele
Resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu tüzel kişiliğine haiz olmayanlarca alınan ihale kararlarında damga vergisi - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-12 İncele
Özelge: Döner sermaye işletme müdürlüklerinin kesin mizan bildirimleri hk - Kararı Sayı 27575268-32Mük257-8487-530 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-1589 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011-20-298 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.09.15.01-2.2011.1.HK.59.Md-8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-282 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-46-29 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-205 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-219 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.01-2011-2720-KV-17 İncele
Özelge: Gelir Vergisi Kanunu Uygulamaları hk - Kararı Sayı 25947440-120-15 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-GVK-236-2011-20 İncele
Özelge: 5301.29.00.00.00 GTİP No.lu ürünün KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-1392 İncele
Özelge: Bekçi ve mevsimlik işçi çalıştırmanın ortak dışı işlem sayılıp sayılmayacağı ile üst birliğe üye olma şartı bulunup bulunmadığı hk - Kararı Sayı 17192610-125[ÖZG-14/12]-228 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-BGK-ÖZE-01-437 İncele
Özelge: İntifa hakkının tapuda bir bedel karşılığında terkin edilmesi durumunda ne şekilde tapu harcı alınacağı hk - Kararı Sayı 97895701-140[57-2012/54]-3276 İncele
Özelge: Tarım kredi kooperatiflerinin elektrik ve havagazı tüketim vergisinden muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 75497510-175.02[34-2012-110]-54 İncele
Özelge: Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-25 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-15.01/7-97 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-178 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 78-1683 İncele
Özelge: Kapalı kasa kamyonetin minibüse dönüştürülmesinde ÖTV hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.65.10.00-Özel Tüketim Vergisi-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2012.5-389 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2006 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-15-27 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-1535 İncele
Özelge: Gayrimenkullerin 1.1.1999 tarihinden önce elden çıkarılmasından sağlanan kazancın hesaplanmasında iktisap bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın esas alınması gerekmekte olup, 01.01.1999 tarihinden sonra elden çıkarılacak gayrimenkuller için ma - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.43/4305-194/17096 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-476 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-HARÇ-ÖZE-07-372 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-GVK-40-10-65 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-HARÇ-ÖZE-04-439 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2-2335-15 İncele
Özelge: İşletme aktifine kayıtlı olmayan ticari taksi plakası ve aracın satışından elde edilen kazancın vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hk - Kararı Sayı 62030549-120[37-2012/792]-222 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[46-2012/674]-2597 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-286 İncele
Özelge: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 56. maddesine göre verilen hizmetin KDV'den istisna olup olmadığı hk - Kararı Sayı 39044742-010.01-29 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.54.15.01-121-2010-2-31 İncele
Özelge: Ham zeytin yaprağı tesliminde KDV oranı hk - Kararı Sayı 85373914-130[53.01.26]-36 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.22.15.01-KDV-13-2-4 İncele
Özelge: I sayılı listenin B cetvelinde yer alan baz yağlarının imalata sokulmaksızın satışında ÖTV uygulaması hk - Kararı Sayı 93767041-135[2012/3792-2013/13]-120 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32005-5792-590 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-637 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-2-6 İncele
Özelge: Şirket aktifinde kayıtlı olan 6 adet gayrimenkulün üç farklı sermaye şirketine devrinin kısmi bölünme kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk - Kararı Sayı 38418978-125[19-13/216]-324 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-130[28-2012]-222 İncele
Özelge: Plastik hurdalardan elde edilen granül tesliminde KDV tevkifatı - Kararı Sayı 45404237-130[I-13-125]-245 İncele
Varlık finansman fonunun faiz gelirlerinde BSMV matrahı - Kararı Sayı 39044742-130[Özelge]-591215 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-42-42 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-2262 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-46 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA/18-200 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.63/6344-91/84204 İncele
Özelge: Kira ödemeyen torununun kaldığı mesken için emsal kira bedeli üzerinden beyanname verilip verilmeyeceği hk - Kararı Sayı 51421814-120[70-2013/100]-45 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.22.15.01-ÖİV:-32 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-94-113 İncele
Özelge: Yeminli mali müşavir tasdik raporu vergi dairesi kayıtlarına girene kadar, mükellef pişmanlık talebiyle yada düzeltme beyannamesi vermek suretiyle eksik beyanını tamamlayabilecektir. Mükellef yerine yeminli mali müşavirin pişmanlık ve ıslah hüküml - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.30/3025-353-261/19855 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-3071-239 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 17-221 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-70-51 İncele
Özelge: Üst hakkı bedelinde artış olması durumunda tapu harcı hk - Kararı Sayı 76464994-140[2012/113]-231 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-9-20 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/22-67 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.61.15.01-105[606-57-2012]-103 İncele
Özelge: İşi bırakmada işletmede kayıtlı bulunan binek araçlar için kendi adına fatura düzenlenmesi hk - Kararı Sayı 27575268-105[230-2013-9450]-330 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-005.01-1481 İncele
Özelge: Teslim ve hizmetlerde KDV oranı hk - Kararı Sayı 84974990-130[28/2014-29]-884 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010-720-11-8 İncele
Özelge: Hopa Kaymakamlığına Ait İşyerinin Kiralanmasında Kira Stopajı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.08.10.00-08-OZELGE-001-2 İncele
Özelge: İntifa hakkına dayanılarak işyeri olarak kullanılan gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanıp hesaplanmayacağı hk - Kararı Sayı 62030549-120[94-2012/1212]-211 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.02.63-6373-4624 İncele
Özelge: Köpek çiftliğinde verilen hizmetlerde uygulanacak KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-892 İncele
Özelge: İhracattan doğan KDV iade alacağının 3. kişilerin borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği hk - Kararı Sayı 21152195-35-02-285 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-DVK-474/-27 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-89-6-139 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-281 İncele
Özelge: İş makinesinin traktöre çevrilmesinde ÖTV - Kararı Sayı 67630374-135[2013-6]-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/17-44 İncele
Özelge: Tekstil Makineleri İmali ve torna freze işlerinde KDV oranı - Kararı Sayı 45404237-130[I.12.170.]-198 İncele
Özelge: Alt yüklenicilere devredilen işlerin tevkifata tabi olup olamdığı hk - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.53/5309-395-40618 İncele
Özelge: Tarım Makinaları bıçağı Tesliminde KDV oranı - Kararı Sayı 43456486-005-6 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV/53-2/24-35 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-BGK-1-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-88-126 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-5544-ÖTV-4 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-140[123-2011/32]-958 İncele
Özelge: İmal edilmeyip, satın alınan malların satışı işleminin KDV Kanunu 11/1-c kapsamında değerlendirilemeyeceği - Kararı Sayı 45404237-130[I-12-202]-244 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-77 İncele
Özelge: 3826.00.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)" isimli malın ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-918 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-HARÇ-63-2-11-132 İncele
Özelge: A.T.İ.K iade uygulaması - Kararı Sayı 63611781-130 [32-2013/2]-29 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-155[EK 2-2014]-1304 İncele
Özelge: Belediyenin 1997 tarihli kararı gereğince tahsisen satılan ve 2012 yılında belediye encümenince devir kararı alınan ve günümüz tarihinde intikal ettirilen gayrimenkulün hangi tarihteki değer üzerinde tapu harcı aranılması gerektiği hk - Kararı Sayı 37538499-140.04.01[63-2013-1]-13 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2011-708-1-88 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-19/3-b-124 İncele
Özelge: Mevzuat İşleri - Kararı Sayı 42152853-010-16 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-24-71 İncele
Özelge: Elektrik motorlu teknelerde uygulanacak ÖTV oranı hk - Kararı Sayı 93767041-135[12-2013/29]-34 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-41-106 İncele
Özelge: İnternet üzerinden yapılan mevzuat abonelikleri ve tercüme faaliyetlerinde KDV oranı hk - Kararı Sayı 84974990-130[28-2013/64]-978 İncele
Özelge: Prefabrik fabrika binasının amortisman oranı hk - Kararı Sayı 72788441-010.01-41 İncele
Özelge: İthal edilerek (I) sayılı listede yer alan ve yer almayan ürün imal edilmesi halinde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk - Kararı Sayı 41931384-135[1-2013-1]-11 İncele
Özelge: Yurtdışında mukim şirkete verilen yatırım kredisinin BSMV'ye tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 39044742-BSMV-390 İncele
Özelge: Oto alım-satımı dışında oto kiralama faaliyeti ile de uğraşan mükellefin oto kiralama faaliyetine ait olup, işletmesinde kayıtlı araçlar için hayat standardına göre yapılacak tarhiyatta, her bir araç ayrı bir işyeri sayılmayarak, temel gösterge tu - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.40/4034-241/15967 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1219 İncele
Özelge: DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV hk - Kararı Sayı 39044742-130-137 İncele
Özelge: Ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyen günlerde - Kararı Sayı 11395140-195.01[2012/VUK-1-. . . ]-310 04/03/2013 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-97 İncele
Özelge: Kooperatife borçlu durumda olanların gayrimenkullerinin icra dairesinde satışında KDV - Kararı Sayı 57062627-KDV-28-2 İncele
Özelge: Kredi kooperatifleri bölge birliğinizin, sanayi ve ticaret odasında yapılacak tescil işlemlerinden dolayı ticaret sicili harcından muaf tutulup tutulmayacağı hususunda - Kararı Sayı 75497510-140[123-2013-86]-55 İncele
Özelge: Yurt dışı firmaya ödenen lisans ücretine ilişkin KDV'nin beyanı - Kararı Sayı 39044742-130-1349 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK/2010-50-156 İncele
Özelge: Bir A.Ş. nin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt dışından bedelsiz olarak ithal ettiği malları fason üretim yaparak tekrar ihraç etmesi işlemini mal ihracatı olarak değerlendirerek mahsup talebinde bulunduğu, ancak 20.06.2003 tarihli ve 34 - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.57/5711-341-034347 İncele
Özelge: 2712.20 G.T.İ.P. alt açılımı kapsamında yer alan tüm ürünlerin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 21152195-35-02-223 İncele
Özelge: Kamera Sistemi Alımı İşinde KDV Tevkifatı - Kararı Sayı 73903997-130[9-2013/21]-202 İncele
Özelge: Miras Taksim Sözleşmesine istinaden Veraset ve İntikal Beyannamesi verilip verilmeyeceği hk - Kararı Sayı 66813766-160[7-2013-1]-516 İncele
Özelge: Havaalanları CIP salonlarında verilen hizmetlerde KDV oranı hk - Kararı Sayı 64597866-130[28-2013]-20 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-57-50 İncele
Özelge: Tıbbi Atık Toplama İşinin Kira Bedeli Üzerinden KDV Tahsil Edilip Edilmeyeceği hk - Kararı Sayı 35672403-010.01[KDV-1.05]-43 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-16-512 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:2010-14028-24-204 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-394 İncele
Özelge: Cayma bedeli üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı - Kararı Sayı 79690095-130-9 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-EVK66-2-2-17 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK Geç.67-1334 İncele
Özelge: Basit usulde oto kiralama faaliyetinin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.37.10.00-GVK-46-23 İncele
Özelge: Beyannamelerini serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorunluluğu bulunan mükellefler diledikleri takdirde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler v - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.32/3223-2580/17294 İncele
Özelge: Hasta taşıma faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu hk - Kararı Sayı 97338759-195.01[2014-01]-39 İncele
Özelge: İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda yapılacak işlemler - Kararı Sayı 45404237-130[I-13-283]-41 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-FK 15 GENEL-2953 İncele
Özelge: Şube işyeri ve gaz dolum merkezinin ticaret siciline tescilinin ve vergi dairesine yapılacak şube işyeri açılışında tescil belgesi ve ticaret sicil gazetesinin ibrazının gerekli olup olmadığı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.03.10.00-VUK.MUK.358-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-705-47-16 İncele
Özelge: Kimyasal atıkların taşınması hizmetinde tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hk - Kararı Sayı 16700543-130-34 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-9-24 İncele
Özelge: Kira Ödemesi Yapılmadığı Dönemde Kira Stopajı Ödenip Ödenmeyeceği hk - Kararı Sayı 13334133-GVK-01-15 İncele
Özelge: Gayrimenkulün korunması amacıyla bedelsiz olarak başkasının ikametine bırakılması hk - Kararı Sayı 84098128-120-850 İncele
Özelge: Ortakları kurum olan adi ortaklıkların kesin mizan bildirimi verme yükümlülükleri hk - Kararı Sayı 11395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-1748 İncele
KDV iadesi talebi nedeniyle teminat olarak gösterilen gayrimenkulün hazine lehine ipotek tesis edilmesi işleminde harç ve damga vergisi aranılıp aranılmayacağı hk - Kararı Sayı 88409335-140[59-2015-ÖZELGE-1]-12 İncele
Özelge: İndirimli Kurumlar Vergisi ve Yatırım İndirimi Uygulaması hk - Kararı Sayı 19341373-120[ÖZELGE-2012/5]-68 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-420 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-42-44 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.02-VUK/2010-4-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-38-81 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.06.29-019.01-2294 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.313-47 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-176-9 İncele
Özelge: KDV ödenerek satın alınan teknenin 13/a kapsamında satılması nedeniyle alımda ödenen KDV nin iade edilip edilmeyeceği - Kararı Sayı 93767041-130[13-2013/101]-134 İncele
Özelge: İcradan gayrimenkul satışı yapılması halinde tellallık harcının alınıp alınmayacağı hk - Kararı Sayı 97895701-175.02[67-2013/7.1.9.7879]-95 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-FK 15 GENEL-1044 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-51 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[37-2012/281]-2554 İncele
Özelge: Okul tarafından verilen ve bedeli ayrı olarak tespit edilebilen yemek hizmetine ait ücretin eğitim harcaması olarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk - Kararı Sayı 31435689-120[89-2013/1153]-57 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4/14028-09-285 İncele
Özelge: Zorunlu görevlendirmelerde ödenen müdafilik ücretinde KDV tevkifatı hk - Kararı Sayı 88409335-130[9-ÖZELGE-2013-1-3]-26 İncele
Özelge: Lise diplomalarından harç tahsil edilip edilmeyeceği hk - Kararı Sayı 50426076-140[123-2014/20-352]-149 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.46/4606-12823 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.63.15.01-492-18 İncele
Özelge: T.H. koopreatifin iki yıldan fazla süredir aktifinde kayıtlı olan idari bina ve arsası ile fazla işlerlerinin satılmasının KV ve KDV karşısındaki durumu hk - Kararı Sayı 84098128-125[5-2014-1]-518 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[75-12/17]-588 İncele
Özelge: Mahalli idareye bağlı birliğe verilen su ve atık su sistemlerinin işletilmesi hizmetinde KDV tevkifatı - Kararı Sayı 21152195-130-8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/42-63 İncele
Özelge: Kollektif Şirket ve Ortağı ünvanlı şirketin nev'i değiştirerek, A.Ş.'ne dönüşmesi işleminden ne şekilde damga vergisi ve harç alınması gerektiği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/1-8 İncele
Özelge: Daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de ticari faaliyette bulunan dar mükellef kurumun vergisel yükümlülüğü hk - Kararı Sayı 27575268-105[10-2012-9134]-284 İncele
Özelge: Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre çalışan yemekhanede, Kurum personeline yemek servisi hizmetinin sağlanması için Yemekhane Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından satın alınacak büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin tesliminde (1 - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.18.10.00-kdv-12 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-182 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1116 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/40-39 İncele
Özelge: Yeni nesil EFT-POS cihazı kullanımı - Kararı Sayı 64950229-105[Mük.257-2014/3]-6341 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-140[108-2012/82]-2531 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-55-31 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 70-111 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-2075 İncele
Özelge: Kütük demir ve haddelenmiş rulo ve sac üretiminde kullanılan yağ alımında ödenen ÖTV'nin iadesi hk - Kararı Sayı 35672403-010.01[135-05-2013-1]-66 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-169 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1699 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.101-45 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-ÖKC-10-07-64 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[6-2012/158]-2601 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-66 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-43-31 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7988-533 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-43-38 İncele
Özelge: 5580 Sayılı Kanun gereği özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğinde tevkifat hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.9-207 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.231-9 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-5746/3-37 İncele
Özelge: Zımpara üretiminde kullanılan cırt bezin ithalinde uygulanacak KDV oranı - Kararı Sayı 85373914-130[53.01.43]-62 İncele
Özelge: 2106.90 GTİP numarasında işlem gören karışık bitki çaylarına uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı - Kararı Sayı 84974990-130[28-2013/63]-232 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-30-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1874 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 60938891-KVK:2-2-17 İncele
Özelge: Noterlere yapılan tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarı üzerinden hesaplanan yüzde üç oranındaki noter hissesi ödemeleri, noterlik faaliyeti sonucu elde edilen serbest meslek kazancı kapsamında olup, söz konusu ödemelerin mal ve hizmet alım - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.62/6220 -1-3/021312 İncele
Özelge: Noterlere yapılan tahsil ettikleri vergi, resim ve harç tutarı üzerinden hesaplanan %3 oranındaki noter hissesi ödemeleri, noterlik faaliyeti sonucu lede edilen serbest meslek kazancı kapsamında olup, söz konusu ödemelerin mal ve hizmet alımı kaps - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.62/6220 -1-32 İncele
Özelge: ARI KEKİNDE KDV ORANI - Kararı Sayı 67630374-2012-24-120-2 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.-2010-2464/16-5 İncele
Özelge: Çinko küllerinin ithalinin KDV'den istisna olup olmadığı - Kararı Sayı 84974990-130[17-2013/15]-336 İncele
Özelge: Özürlüler için özel olarak üretilmiş Ortopedik Ortez-Protez,Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye ve Elektrikli Hasta kaldırma Vinci ithalinde KDV istisnası hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.17-840 İncele
Özelge: Laboratuvar hizmetlerinde KDV tevkifatı hk - Kararı Sayı 85373914-130[53.01.29]-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-83 İncele
Özelge: Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından vergi dairesine verilecek olan vergi beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.78.10.00-2010-DV-8-10 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-76-165 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-63-2-2-37 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/1-218 İncele
Özelge: Kurumlar vergisi beyannamesinde tevkif yoluyla kesilen vergilerden doğan iade alacağının ithal edilen malların katma değer vergisine mahsubu hk - Kararı Sayı 17192610-125[ÖZG-13/23]-106 İncele
Özelge: Apartman yönetimi adına bankalarda açılan mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk - Kararı Sayı 84098128-120[94-2013-1]-489 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 96620903-120[46-48-14/1]-91 İncele
Özelge: Rektifiye edilmiş kullanılmış iplik ve dokuma makinelerinin finansal kiralama şirketleri ile diğer alıcılara tesliminde uygulanacak KDV oranı - Kararı Sayı 16700543-130-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 84974990-135[7-2012/31]-195 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 50426076-130[28-2015/20-1223]-96 İncele
Özelge: Birliğin Kadastro Müdürlüğünde yapılacak cins değişikliği işlemi sırasında tapu harcı ödeyip ödemeyeceği konusunda - Kararı Sayı 29973770-08-OZELGE-001-1 İncele
Özelge: Yurt dışında mukim şirkete verilen yatırım kredisinin BSMV'ye tabi olup olmadığı - Kararı Sayı 39044742-BSMV-2312 İncele
Özelge: Fatura düzenlenmesinde yedi günlük sürenin hesabı hk - Kararı Sayı 64597866-105[231-2014]-104 İncele
Özelge: 8443.19.20 GTİP numaralı makinenin finansal kiralama kapsamında satışında uygulanacak KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV. 28-1532 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 29973770-08-OZELGE-001-6 İncele
Özelge: Uzmanlık eğitimi kapsamında konaklama, iaşe ve taşıma hizmetini kapsayan toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacağı - Kararı Sayı 84974990-130[14012-2014/3]-168 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8281-332 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-27 İncele
Özelge: Taze yeşil çim halinde yem yetiştirme makinesinin KDV oranı hk - Kararı Sayı 50426076-130[28-2013/20-1062]-38 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2009-701-163-40 İncele
Özelge: Pazar yerlerinde ÖKC kullanılıp kullanılmayacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.37.10.00-ÖKC-3 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 96620903-120[46-48-14/1]-91 İncele
Özelge: Sabit ödemeler (ek ödeme tazminatı) üzerinden gelir vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı hk - Kararı Sayı 38418978-120[61-12/22]]-1103 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 3-265 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-9-8 İncele
Özelge: Hakediş ödemelerinde uygulanması gereken KDV oranı hk - Kararı Sayı 63852321-130[28-2019/20-1507]-E.19634 İncele
İstisnadan yararlanılarak iktisap edilen ve mirasçılar adına tescil edilen aracın mirasçılardan birine devredilmesi halinde ÖTV uygulaması hk - Kararı Sayı 76464994-135[ÖTV.2017.191] - 162071 İncele
Özelge: Keçeli pvc drenaj borusunun ithal veya tesliminde uygulanan KDV oranı hk - Kararı Sayı 16700543-130-38 İncele
Özelge: Erzincan Tek. İş. Gel.Gir.Hi.San.Ltd.Şti - Kararı Sayı 61316220-2013/KDV-8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-652 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-721-15-32 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-265 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.54.15.01-HARÇ-6 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-VRS:5.MD-2010-47-110 İncele
Özelge: Elyaf-sünger yatak teslimlerinde KDV uygulaması hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.52.10.00-005-13 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1729-KDV-46 İncele
Özelge: SMS (mesaj) Hizmetinde KDV Oranı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.81.10.00-KDV-03-12 İncele
Özelge: Bankanın Gayrimenkul Satışında Belge Düzeni hk - Kararı Sayı 30094508-105[227-2014/1.15]-36 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.01-GV-11-3-115 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2011/3-109 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-737 İncele
Özelge: Vasi olarak atanılan kişi için yapılan harcamaların ticari faaliyete ilişkin safi kazancın veya gelir vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk - Kararı Sayı 51421814-120[40-2013/52]-128 İncele
Özelge: Üniversiteye bağlı döner sermaye işletme müdürlüğünün yargı harcı muafiyeti hk - Kararı Sayı 90792880-140.01.01[2014/227]-846 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-f-47 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV-2010-106-227 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-4-29-15]-128 İncele
Özelge: Hayvanların mezbahada kesim öncesi yapılan sağlık kontrolü hizmetinin KDV oranı hk - Kararı Sayı 75497510-130[28-2013-140]-26 İncele
Özelge: İplik Üretiminde Elde Edilen Telefin İhraç Kayıtlı Satılıp Satılamayacağı hk - Kararı Sayı 47285862-130[11/1-2013/08]-11 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-2011-GVK-1384-24 İncele
Özelge: Ortak olunan şirkete ayni sermaye olarak konulan ticari plakanın devrinin hangi bedel üzerinden yapılacağı hk - Kararı Sayı 48349025-VUK-2-1266-92 İncele
Özelge: Tasdiksiz deftere kaydedilen belgenin KDV indirimi hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV-2010-02-15 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32238-8233-746 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-BGK-2010/3-31 İncele
Özelge: Yansıtma faturada KDV tevkifatı hk. - Kararı Sayı 84974990-130[9-2013/69]-1129 İncele
Özelge: Zirai mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılacak yardımcı maddelerin KDV oranı hk - Kararı Sayı 93767041-130[28-2012/33]-224 İncele
Özelge: Engellerin kullanımına mahsus üretilen engelsiz tuvalet ve bebek bakım kabini teslimininde istisna uygulaması hk - Kararı Sayı 39044742-010.01-2179 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-24-2010-30 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-345 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-382 İncele
Özelge: İkinci el taşıt alım satım ve yol kenarı otopark hizmetlerinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı hk - Kararı Sayı 70280967-195[69 GT-2013/1]-53 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-MUKTEZA-16 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-149 İncele
Özelge: Otobüs, kamyon, çekici ve benzeri araç sahiplerinin mükellefiyetlerinin tesisi nakliyecilik faaliyetine yönelik olan, dolayısıyla özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon, çekici ve benzeri araç sahiplerinin ticari kazanç - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.43/4301-150/50442 İncele
Özelge: Yurt dışına yapılan proje ve teknik danışmanlık hizmetleri faaliyetinin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hk - Kararı Sayı 19341373-125[ÖZELGE-2012/11]-69 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-007.01-1785 İncele
Özelge: Mahkemece verilen kararda tapu kaydının iptaline ve gayrimenkulün tapuda kayıt ve tescil edilmesinde gayrimenkul üzerine aile konutu şerhi konulmasına hükmedilmesi nedeniyle tapuda yapılacak tescil ve şerh işleminden hangi oranda harç alınacağı hk - Kararı Sayı 97895701-140[57-2012/130]-599 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-15 İncele
Özelge: Hormon Kitleri KDV Oranı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.15.10.00-005-10 İncele
Özelge: KOSGEB'den alınan hibenin vergilendirilmesi hk - Kararı Sayı 62030549-120[89-2014/234]-2277 İncele
Özelge: Sim sırma (maraş) işinin esnaf muaflığından yararlanamayacağı hk - Kararı Sayı 38418978-120[9-13/26]-827 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-64-22 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 29973770-08-OZELGE-001-1 İncele
Özelge: Site yönetimi tarafından site sakinleri için alınan spor aletlerinin KDV'den istisna olup olmadığı - Kararı Sayı 39044742-KDV.1-1264 İncele
Özelge: Kromlu Geyik Derisine Uygulanacak KDV oranı - Kararı Sayı 21152195-130-395 İncele
Özelge: Baskı basım işinde tevkifat uygulaması hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.9-641 İncele
Özelge: İşletme hesabı esasına göre tutulan defterin kapanış tasdikine tabi olup olmadığı ile geçici gümrük beyannamesi ile yurt dışına çıkarılan ve tekrar yurda getirilen kiralık fuar standı malzemeleri için tanzim edilen proforma faturanın işletme defte - Kararı Sayı 72788441-105-51 İncele
Özelge: 2008 yılında açılan ancak 2013 yılında ruhsat verilen sürücü kursu şubesinin harç mükellefiyetinin hangi yıldan itibaren başlayacağı hk - Kararı Sayı 97895701-140[108-2014/49]-1442 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-230 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-130-[28-2012-923]-97 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 64597866-130[28-2015]-11427 İncele
Özelge: İhracat işlemleri nedeniyle düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek KDV çıkmaması halinde tek bir düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği - Kararı Sayı 39044742-KDV.11-954 İncele
Özelge: Sakatlık İndiriminin Ekders Ücret Gelirine Uygulanması Hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.12.10.00-B.07.4.DEF.0.12.10-2 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 97895701-175.01[4-2012/6-1.45.11411]-273 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14009-28-715 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 96620903-135[15-2015/2]-52 İncele
Özelge: Su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğünün, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun kapsamında yargı harçlarından muaf olup olmadığı hususunda - Kararı Sayı 71387770-140[2-2013/47]-23 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1481 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.66/6652-354-6708 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-48 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.G.15-2105 İncele
Özelge: Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında İnşa Edilecek konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı hk - Kararı Sayı 21152195-35-02-126 İncele
Özelge: Bedelsiz faturaların Ba-Bs bildirim formlarında sayı adedi olarak gösterilip gösterilmeyeceği hk - Kararı Sayı 11395140-019.01-1675 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1324-132 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-127-51 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 2-681 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV-53-3-3 İncele
Özelge: Teşvik Belgesi kapsamında başlanılan yatırımlarda vergi teşviklerinden ne zamandan itibaren yararlanılacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.03.10.00-GVK.ÖZLG.2011-2-28 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-551 İncele
Özelge: Burun damlasının ithalinde uygulanması gereken KDV oranı - Kararı Sayı 39044742-010.01-279 İncele
Özelge: Kontür Satışında KDV uygulaması hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.03.10.00-KDV.MUK.769-40 İncele
Özelge: Merkezi yurt dışında olan bir firmanın İstanbul şubesinin yurt dışındaki firmaya verdiği pazar hakkındaki danışmanlık hizmetinin istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk - Kararı Sayı 39044742-130-2305 İncele
Özelge: 17 kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil),işlem formunda cinsi minibüs olarak belirtilen araç için uygulanacak ÖTV oranı hk - Kararı Sayı 35831311-ÖTV-6 İncele
Özelge: KDV Kanununun 13/a maddesi gereğince istisna kapsamında yapılan satışlardan dolayı ziyaa uğratılan vergi ve buna bağlı ceza ve zamların hangi firmadan aranacağı - Kararı Sayı 39044742-KDV.13-1407 İncele
Özelge: Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat - Kararı Sayı 18008620-130[ÖZG-2012-37]-87 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-626 İncele
Özelge: Evlenme yardımının ücret istisnasından yararlanması hk - Kararı Sayı 38418978-120[25-12/1]-823 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-1087 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-37-MUK-2010-107-260 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2011.52-53 İncele
Özelge: İşyerinde kullanmak üzere satın alınacak bilgisayarın işletme hesabı defterinde nasıl gösterileceği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.03.10.00-V.U.K.MUK.367-13 İncele
Özelge: Keklik tesliminde KDV oranı hk - Kararı Sayı 46464534-B.07.4.DEF.4.66.00.1-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 62030549-125[5-2013/103]-1177 İncele
Özelge: Satış hakkı TMSF'de bulunan arazinin satın alınması karşılığı başka kurumlara yapılacak ödemelerin KDV'den istisna olup olmadığı - Kararı Sayı 39044742-130-1418 İncele
Özelge: Finansal kiralama işlemlerinde kdv istisnası - Kararı Sayı 45404237-130[I-13-245]-155 İncele
Özelge: Kargo şirketi aracılığıyle taşıttırılan emtialara ilişkin irsaliyeli faturanın koli içine konulup konulamayacağı hk - Kararı Sayı 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18557]-2321 İncele
Özelge: Serbest Bölgeye yapılan model kalıpların hizmet ihracı kapsamında olup olmadığı hk - Kararı Sayı 45404237-130[ I.14.124]-239 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-10-3-400 İncele
Özelge: arsa tapusu ve yapı ruhsatı adına olmayan yapı kooperatifinin KDV mükellefiyetinin aylık olup olmayacağı - Kararı Sayı 45404237-300.12.11-179 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-654 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.02-105[VUK-21-228]-78 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 34-1371 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-587 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:ÖİV-2010-05-724 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-177-33 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-HÇ:123.M.2010-116-426 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-1335 İncele
Özelge: Simidin kdv oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV. 28-444 İncele
Özelge: Kooperatifin maliki olduğu okul yapımına tahsis edilen gayrimenkulün ifraz ve tevhit işlemlerinin harçtan muaf olup olmadığı hususunda - Kararı Sayı 97895701-140[57-2012/155]-31 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-225 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-10-124-66 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1308/-107 İncele
Özelge: Tarım alanında üretim yapan mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimi hk - Kararı Sayı 96620903-130[11-14/1]-25 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14028-27-517 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-241-197 İncele
Özelge: Kurumlar Vergisi Muafiyeti hk - Kararı Sayı 38418978-125[4-12/21]-1023 İncele
Yatırım Faaliyetinde Kullanılmak Amacıyla Bankadan Alınan Kredinin, Bankada Döviz Hesabında Tutulması Nedeniyle Lehe Oluşan Kur Farkının Vergilendirilmesi - Kararı Sayı 19341373-125[ÖZELGE-2018/20]-102331 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-Katma Değer Vergisi-72 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.0.GİB.0.02.62/6234- 169 İncele
Özelge: Döviz Alımında KDV - Kararı Sayı 85373914-130[53.01.69]-52 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-KDV-17/4-o-180 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-KDV-20-912-72 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[44-2012/502]-2735 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-885 İncele
Motorlu araç ticareti yapanlar tarafından üst yapı firmasına tadilatı yaptırılan cenaze aracı satışında ÖTV durumu - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.02.10.00-135[1-2016-ÖZELGE-1]-3 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 25410040-Araç Alımında ÖTV İstisnası-41 İncele
Özelge: Öğrencilere karşılıksız verilen bursun indirim konusu yapılıp yapılamayacağı - Kararı Sayı 49327596-120[GVK.ÖZ.2013.56]-101 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-10-50-135 İncele
Özelge: Şirketin aktifinde 2 yıldan az süreyle kayıtlı bulunan iştirak hissesinin satışından doğan zararın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk - Kararı Sayı 38418978-125[5-13/15]-323 İncele
Özelge: Konsolosluğa yapılan inşaatı işi dolayısıyla düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV15 madde-1623 İncele
Özelge: Şirket ortağına ait mermer ocağının rödovans sözleşmesi ile şirkete kiralanmasında indirimli kurumlar vergisi uygulamasıhk - Kararı Sayı 85373914-125[49.01.16]-49 İncele
Özelge: Kiraya verilen araç ile yapılan taşıma hizmeti için taşıma irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk - Kararı Sayı 77058783-105-425 İncele
Özelge: Birlik adına kayıt ve tescilli taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulup tutulmayacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.81.10.00-MTV-06-17 İncele
Özelge: Açılacak olan özel kolej'in KDV karşısındaki durumu hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.17-2607 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-505 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-5-297 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-323100-8067-162 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 12-1058 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-Harç (8) s.t-8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-373 İncele
Özelge: 8525.80.91.00.00 G.T.İ.P. No.lu eşyanın ÖTV'ye tabi olup olmadığı - Kararı Sayı 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-1493 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-1487 İncele
Özelge: Tapu kütüğünde "II. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı" kaydı konulmuş ve hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olduğuna ilişkin kurul kararı bulunan gayrimenkul üzerine t - Kararı Sayı 97895701-140[57-2013/7]-1524 İncele
Özelge: Kooperatifin tapu harcından muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 29973770-08-OZELGE-001-8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010-ÖKC:14-2-5 İncele
Özelge: Sıvı Organik Gübre Teslimlerinde KDV Oranı - Kararı Sayı 39044742-KDV.28-1431 İncele
Özelge: 8704.10.10.11.00 GTİP No.lu damperli aracın ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 64597866-135[1-2013]-47 İncele
Özelge: Hatıra ormanı için yapılan giderlerin kurum kazancından indirilmesi hk - Kararı Sayı 84098128-125[8-2012/9]-130 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-285 İncele
Özelge: Seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefin seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu - Kararı Sayı 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-1034 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.02-VUK-21-210-106 İncele
Özelge: Mum boya kaleminin KDV oranı hk - Kararı Sayı 39044742-KDV. 28-439 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 25953680-005-18 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2010-66-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-HARÇ-2011/4-148 İncele
Özelge: Kooperatifin üyelerine yaptırdığı ağaç dikme, bakım, çapalama ve sulama işleri nedeniyle ödediği ücretler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapıp yapmayacağı hk - Kararı Sayı 38418978-120[94-12/27]-834 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32mük257-7932-248 İncele
Özelge: Transit rejimi kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt teslimlerinin KDV'den istisna olup olmadığı hk - Kararı Sayı 21152195-35-02-189 İncele
Özelge: ÖTV Kanunu kapsamında yer almayan mallardan yeni ürün oluşturulması ve 29.02.44.00.00.00 G.T.İ.P. no.lu ksilen maddesinin iç piyasaya satışında ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 39044742-ÖTV 01.MADDE GENEL-210 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1649 İncele
Özelge: Bir aydan az bir süreyle yapılacak satışlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadığı hk - Kararı Sayı 11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-247 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-216 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-EML-2/775-24 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-8-611 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.44.15.01-2010-1 DAMGA VERGİSİ-8 İncele
Özelge: 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre serbest bölge kurucusu ve işleticisi olarak kurulan şirketin faaliyeti ile ilgili olarak Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak olan tescil, ilan ve diğer işlemlerden harç aranılıp aranılmayacağı hususun - Kararı Sayı 45404237-140[13-50]-37 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-58-140 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2009-KVK-20-24-734 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.02-HARÇ-2/485--29 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.44.15.01-2011-KDV-14-27 İncele
Özelge: Basit usul mükellefin yıllık kira bedelinde KDV'nin dikkate alınıp alınmayacağı hk - Kararı Sayı 21152195-130-353 İncele
Özelge: Konut yapı kooperatiflerine yapılan vestiyer dolabı, ebevyn dolabı ve genel banyo dolaplarıının inşaat taahüt kapsamında teslim edilmesi hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.G.15-603 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-405 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-705-17-19 İncele
Özelge: Serbest meslek kazancında eğitim ve sağlık harcamalarının indirimi hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.81.10.00-GVK-01-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-1672 İncele
Özelge: Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak hediye ürünü alabilme imkanını sağlayan mobil hediye uygulamasında vergilendirme ve belge düzeni hk - Kararı Sayı 11395140-019.01-257 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.45.15.01-ÖTV-52-2-125 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4:2010-14011-12-717 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.2010.68-219 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.67.15.01-2010-KDV-9--43 İncele
Özelge: 8906.90.10.00.00 GTİP No.lu çelik teknenin ÖTV ye tabi olup olmadığı hk - Kararı Sayı 84412373-135[2013._1.md.3798]-22 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-63-2/5-95 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 84974990-130[KDV-1/İ/28-2018/65]-E.23466 İncele
Özelge: Konkasör makinasının kiralanmasında KDV Tevkifatı hk - Kararı Sayı 13334133-KDV-03-16 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-40-84 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-51 İncele
Özelge: TIBBİ ÜRÜNLERİN SATIŞINDA KDV ORANI - Kararı Sayı 19208162-KDVK-1-43 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.17.02-ÖKC-10-5-65 İncele
Özelge: Öğrenim amaçlı yurt dışına çıkış yapan kişinin beraberinde götürdüğü ilköğretim öğrencisi çocuğunun da pasaport harcından muaf olup olmadığı hk - Kararı Sayı 65771276-140[85-2014/4]-13 İncele
Özelge: Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Ait Aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi hk - Kararı Sayı 46480499-170[2014/699]-24 İncele
Özelge: İmar uygulaması sonucu parsellere göre tapu değişimi sırasında mükellefe tapu verilemediğinden mükellefin dava açmak zorunda kalması durumunda dava sonucu mahkeme kararına göre mükellef adına tapuda yapılacak tescil işleminin gerçekte bir alım-sa - Kararı Sayı 97895701-140[57-2013/227]-1198 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2212 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.57-15 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-11 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2010-18-15 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2012-890-KDV-108 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-003.01-2265 İncele
Özelge: C2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Taşımada Belge Düzeni hk - Kararı Sayı 88031814-010.01[VUK-2013/17.]-61 İncele
Özelge: Belediyenin denetim amaçlı tekne alımında ÖTV hk - Kararı Sayı 76464994-ÖTV.2012.9-404 İncele
Özelge: Yapı ruhsatında işyeri olan yerin konut olarak satılması durumunda KDV oranı hk - Kararı Sayı 67630374-130[2014-41]-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010/71-105 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-1912-H-1 İncele
Özelge: EPDK'nın 22/12/2011 tarih ve 3572-12 sayılı Kurul Kararına istinaden yayımlanan denizcilik yakıtlarının 2003/5868 sayılı BKK kapsamında ÖTV'siz deniz yakıtı olarak teslim edilip edilmeyeceği hk - Kararı Sayı 93767041-ÖTV-2012/1-38 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.60/6000-2404-12881 İncele
Özelge: Köy katibine ödenen ücretlerin gelir vergisi tevkifatı hk - Kararı Sayı 75497510-120[23-2013-71]-33 İncele
Özelge: Hasta taşıma sandalyesi ve kan alma koltuğu satışında KDV oranı - Kararı Sayı 50426076-130[28-2015/20-1223]-96 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-HK--38 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV- 4:2011 -14028-12-499 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-38 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1496 İncele
Özelge: Tapuda taşınmaz üzerinde yapılacak olan "ifrazen taksim" işlemine uygulanacak harç oranı - Kararı Sayı 37009108-140.04.01[57. Md-2013/1205-]-90 İncele
Özelge: Tapu harcının geçit hakkı tesis edilecek gayrimenkulün tamamı üzerinden mi yoksa lehine geçit hakkı tesis edilecek kısım üzerinden mi alınacağı hk - Kararı Sayı 13649056-140[57-2012/ÖZE-08]-33 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-296 İncele
Özelge: Çinko, alüminyum, bakır ve magnezyum karışımından elde edilen Külçe Zamak için tevkifat uygulaması hk - Kararı Sayı 39044742-KDV.9-1965 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-113-25 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.0.GİB.0.02.62 /6227-18- 68 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.02-VUK-2011/14-404 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 25947440-130-7 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2010/10-65 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 13649056-130[17/4-g-2012/ÖZE-18]-47 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.41/4106-574/101496 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-190-198 İncele
Özelge: 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen sağlık hizmetleri - Kararı Sayı 39044742-KDV.9-1499 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-289 İncele
Özelge: Belediyenin düzenlediği T.Müzekkeresi ile ödenen KDV nin indirimi hk - Kararı Sayı 13649056-2012-KDV-ÖZE-02-27 İncele
Özelge: Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeyen geçmiş yıl zararlarının mahsubunun yapılıp yapılmayacağı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.14.10.00-KVK/70/2-19 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 64597866-130[28-2013]-22 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-30-8-488 İncele
Özelge: KDV Tevkifatı hk - Kararı Sayı 97677631-043-10-8 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.102-44 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:20.MD-2010-45-224 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-300 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.17.02-VUK-2010-72 İncele
Özelge: Mazbut vakıf olmayan vakfa ödenen kira bedellerinden yapılacak tevkifat hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.15.10.00-003-8 İncele
Özelge: Kooperatifin Üyelere Konut Tesliminde Matrah hk - Kararı Sayı 84974990-130[2012-4-8-2]-324 İncele
Özelge: Maden direğinin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı hk - Kararı Sayı 84412373-130[9.-2012/3884]-35 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 37009108-140[[57,Md.-2012]]-47 İncele
Özelge: Vekalet ücretinin serbest meslek kazancı olduğu ve bunun tamamı üzerinden serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği hk - Kararı Sayı 53445970-105-[236-2012-27-15]-128 İncele
Özelge: Derneğe ait gayrimenkulün devir işleminde tapu harcı hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.80.10.00-080-34-12 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK 2 MD 2010-55-194 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-1 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.16.16.02-320-10-12-20 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı 39044742-130-1417 İncele
Özelge: Derneklerin Emlak Vergisi Muafiyeti hk - Kararı Sayı 37009108-175.01.01.02[4.Md.-2014/1541-]-94 İncele
Özelge: Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun defter ve belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle süresinde verilmemesi hk - Kararı Sayı 16700543-135-11 İncele
Özelge: Ltd. Şti. ünvanlı şirketin nev'i değiştirerek, A.Ş.'ne dönüşmesine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı aranılıp aranılmayacağı hususunda - Kararı Sayı 66813766-140[123-2013-67]-95 İncele
Özelge: Şirket tarafından düzenlenen faturalarda boş bırakılan alanların reklam ajansına tahsis edilerek bu alanların ilan ve reklam için kullanılması durumunda ilan ve reklam vergisine ilişkin olarak şirketin veya reklam ajansının vergi mükellefiyetinin - Kararı Sayı 97895701-175.02[13-2013/7.1.12-8706]-1559 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-715-KDV-52 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.42.16.01-GVK-2/1661-45 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.ÖZ-2011/42-215 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-26-399 İncele
Özelge: Üniversite Bünyesinde Kurulacak Olan İktisadi İşletmenin K.V. Karşısındaki Durumu hk - Kararı Sayı 65771276-2011/Kur. V.2/3-35 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.40/4076-112-31824 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1332 İncele
Özelge: Aynı şartlarda ve aynı bedelle iki ayrı yevmiye kaydıyla intifa hakkı tesis edilerek harcının ödenmesi durumunda, tesis edilen intifa haklarının terkin edilmesi işlemlerinden ne şekilde tapu harcı aranılacağı hususunda - Kararı Sayı 54451858-080-48-1 İncele
Özelge: Mükellefler vergilendirilecek bir servete dahil olan ticari sermayeyi, ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye olarak beyan etseler dahi, idarece ölüm tarihi itibariyle düzenlenecek bilançoya ait öz sermayenin - Kararı Sayı B.07.0.GEL.0.60/6026-315/18633 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-2011-GVK-1346-72 İncele
Özelge: Kar yedeklerinin sermaye azaltımı yoluyla Şirket ortaklarına dağıtımı - Kararı Sayı 60757842-5520-28 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK mük.80-659 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-270 İncele
Özelge: Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme hk - Kararı Sayı 96620903-120[37-13/1]-92 İncele
Özelge: Sözleşmesi feshedilen ve mahkeme kararına rağmen işe başlatılmayan ilgiliye ödenen tazminattan vergi kesilip kesilmeyeceği hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.43.10.00-7769/4376-2 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-51-2010-49 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.0.40/4034-60756 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.54.15.01-155-2010-9-6 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2011-147/-65 İncele
Özelge: I sayılı listenin B cetvelinde yer alan bir malın aynı cetvelde ve ÖTV tut. düş. ol.bir mal.im. kullanılması hk - Kararı Sayı 93767041-135[9-2012/10]-205 İncele
Özelge: Taksi İşletmesinin Ö.K..C. kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmaması - Kararı Sayı 57062627-ÖKC-5 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-372 İncele
Özelge: CD-Kitap formatlı PC Gümrük Külliyatı Programı tesliminde KDV hk - Kararı Sayı 45404237-130[I-13-278]-162 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-478-4 İncele
Özelge: Hazine adına kayıtlı taşınmaza ilişkin yapı kullanma izni işlemlerinde harç uygulaması hk - Kararı Sayı B.07.4.DEF.0.49.10.00-DEF.0.49.10-3 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.63.15.01-015-10 İncele
Özelge: Müzayede mahallinde yapılan satışlarda KDV hk - Kararı Sayı 84974990-130[2014-1-23]-961 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-128 İncele
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Kararı Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-374 İncele