Federal İdare Mahkemesi

Federal İdare Mahkemesi, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en yüksek idari mahkemesidir. Leipzig'de yerleşiktir. Başka bir mahkeme yetkili olmadıkça, Federal İdare Mahkemesi idare hukuku alanındaki uyuşmazlıklar hakkında karar verir. Çoğu durumda, Federal İdare Mahkemesi temyiz mahkemesi olarak hareket eder ve temyizlere hukuki açıdan kanun yararına karar verir. Özellikle önemli ulaşım yollarının planlanması veya belirli derneklerin yasaklanması gibi bazı uyuşmazlıklar konusunda, Federal İdare Mahkemesi ilk ve son derece mahkemesi olarak nihai karar verir ve bu kararların temyizi mümkün değildir.

Federal İdare Mahkemesinin Görevleri ve İşlevi

Federal İdare Mahkemesi, hukuki sorunlarla ilgilenen bir temyiz mahkemesi görevi görür. Mahkemenin yaptığı yargılamalar ve verdiği kararlar, Almanya'nın tüm kamu görevlileri ve mahkemeleri tarafından gerçekleştirilecek uygulamalara kılavuzluk eder ve kanunların uygulanmasında tutarlılık sağlar. Bu gibi önemli nedenlerle Mahkeme kararlarının özellikle yüksek kalite standartlarında olması gerekir. Mahkemenin işleyiş süreçleri bu amacı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Federal İdare Mahkemesine temyiz edilen davaya, ilgili daire tarafından bir dosya referans numarası atanır. Dava için bir raportör yargıç yetkilendirilir. İlk önce davacı ve davalı yazılı olarak açıklama yaparlar.

Federal İdare Mahkemesi, “Alt mahkeme federal kanunları doğru yorumlayıp düzgün uyguladı mı?” sorusunu yanıtlamak için davayı kanunlar kapsamında, içtihatlar ve bilimsel hukuk eserleri açısından inceler. Yetkili raportör yargıç, araştırma görevlilerinin yaptığı hazırlık çalışmaları üzerine karar önerisi olarak kapsamlı bir görüş yazısı hazırlar. Senatonun (kurul) bir üyesi, eş-raportör yargıç (co-reporting judge), tarafından da bir eş-görüş yazısı (co-opinion) yazılır. Tüm senato (kurul) yargıçları bu görüşleri alıp inceler ve dava hakkında ayrıntılı fikir edinirler.

Sözlü duruşmadan önce, raportör yargıç davayı bir ön inceleme aşamasında sunar ve karar önerisini tartışır. Yargıçlar davanın esas yönleri üzerinde görüşür ve bir karar vermeden sözlü duruşma için hazırlanırlar. Mahkeme polis teşkilatı, mahkeme salonunu sözlü duruşmaya hazırlar. Gerekli tüm dosyalar hazır edilir.

Senato başkanı sözlü duruşmaya başkanlık ederek celseyi başlatır. Daha sonra raportör yargıç davanın somut olgularını sunar. Daha sonra taraf avukatları dosyayla ilgili başvurularını yaparlar. Federal İdare Mahkemesi önündeki yargılamalarda, yargılamanın her tarafı bir avukat tarafından temsil edilmelidir. Resmi makamlar kendi hukukçuları tarafından temsil edilebilir. Avukatlar tarafından yapılan hazırlık, davanın tüm yönlerini ve bir kararın olası sonuçlarını anlamaya yardımcı olur. Genellikle saatlerce sürecek olan bu hukuki tartışmada tüm hukuki meseleler taraflarla birlikte incelenir. Daha sonra Senato, müzakere için mahkeme salonundan ayrılır. Yargıçlar, tüm hukuki yönleri ve tartışmaları gizli bir nihai görüşmede tekrar değerlendirir ve oybirliğiyle veya oy çokluğu ile karar verir. Baş yargıç, Senato kararını başlıca nedenleri özetleyerek mahkeme salonunda açıklar. Basın Dairesi, basın bültenini yayınlar. Basın Sözcüsü kararı medya yoluyla halka açıklar.

İlerleyen günlerde, raportör yargıç, yazılı kararın taslağını hazırlayacaktır. Bu taslak, senato müzakeresinin sonucunu ayrıntılarıyla açıklayan kararın gerekçesini içerir. Bu metin senatoda tartışılır ve kabul edilir. Mahkeme kalemi nihai kararı derleyip arşivler. Karar taraflara tebliğ edilir. Mahkemenin Bilişim Hizmetleri Dairesi, hukuk alanında çalışanlar veya isteyen kişiler tarafından erişilebilmesi için halka açık olarak Mahkemenin internet sayfasında, yasal veri tabanları ve dergiler aracılığıyla anonimleştirilmiş bir versiyon yayınlar.

Büyük çaplı ulaşım yolu projeleri gibi, Federal İdare Mahkemesinin hem ilk hem de son derece mahkemesi olarak nihai kararlar verdiği durumlarda bazı özel kurallar geçerlidir. Bu tür davaların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için yasa, Federal İdare Mahkemesinde yalnızca bir durum öngörmektedir. Bu tür yargılamalarda, Federal İdare Mahkemesinin maddi gerçekleri de tespit etmesi ve Alman Federal Eyaletlerinin yasalarını uygulaması gerekir. Bu durumlar çok karmaşık olabilir. Sözlü duruşma günlerce sürebilir. Gerekli müzakerelerin kapsamı ve davaların kapsamı nedeniyle, kararın açıklanması için genellikle ayrı bir tarih belirlenecektir.

Federal İdare Mahkemesinin verdiği emsal niteliğindeki kararlar, ülkenin hukuk düzeni içerisinde temel öneme sahiptir. Mahkemenin işlevi, devletin esaslı unsuru olan kontrol ve denge mekanizmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Federal İdare Mahkemesi Teşkilatı

Federal İdare Mahkemesinin başında başkan bulunur. Başkan, Yargıçların ve Federal İdare Mahkemesi idari personelinin özlük işleri konularıyla ilgili olarak yetkilidir ve üst düzey görevleri icra eder. Federal İdare Mahkemesindeki yargıçlar, yargı görevlerini senatolarda ifa ederler. Mahkeme işlerini tahsis eden kadro (mahkeme, kurul), her senatoya belirli sorumluluklar atar. Başkana yardım eden yargıç, başkan adına personel ve mahkeme idaresi konuları ile ilgilenir. Mahkeme yönetimi, başkana ve senatolara görevlerinin yerine getirilmesinde yardım eder. İdari daire, kayıt dairesi, bilgi hizmetleri dairesi ve dış ilişkiler dairelerine ayrılmıştır.

Alman Federal İdare Mahkemesi Başkanı

Başkan, Federal İdare Mahkemesinin başıdır. Kadro ve çalışma meselelerin işlevsel konularda hâkimlerin ve mahkeme idari personelinin hiyerarşik üstüdür. Başkan Yardımcısı, Başkanın yardımcısı ve temsilcisi olarak görev yapar. Başkan aynı zamanda yargıçlık görevi de yürütür. Şu anda 10. Senatoya başkanlık etmektedir. Başkan, diğer yargıçlarla eşit muamele görür ve diğer yargıçlar üzerinde yetkisi yoktur. Başkanın görevleri arasında Almanya'daki ve yurt dışındaki diğer mahkemeler ve yargı kurumları ile temasların sürdürülmesi de yer almaktadır. Prof. Dr. h.c. Klaus Rennert şu anki Federal İdare Mahkemesi Başkanıdır. Prof. Dr. Andreas Korbmacher ise şu anki Federal İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekilidir.

Yargıçların Seçimi ve Ataması

Federal İdare Mahkemesindeki yargıçların atanmalarında yıl sınırlaması yoktur, ömür boyu görev yapmak üzere atanırlar. Şu anda Mahkemede, 19 kadın ve 37 erkek olmak üzere 56 federal yargıç bulunmaktadır.

Yargıçlar, Yargıçlar Seçim Kurulu tarafından seçilir. Federal eyaletlerin idari mahkemelerden sorumlu bakanları ve Federal Meclis tarafından atanan eşit sayıda üye bu Kurulda yer alır.

Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanı, Yargıçların Seçim Kuruluna başkanlık eder. Bakan ve Seçim Kurulunun tüm diğer üyeleri aday önerme hakkına sahiptir. Federal İdare Mahkemesinin Adli Atamalar Danışma Heyeti, önerilen her yeni üye hakkında yazılı bir görüş yayınlar. Bu görüş Yargıç Seçim Kurulunu bağlayıcı etkiye sahip değildir. Kurul, uygun gördüğü adayları salt çoğunlukla seçer. Federal Bakanın seçim sonucunu uygun görmesiyle birlikte, seçilenler Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar.

Senatolar

Federal İdare Mahkemesindeki yargıçlar görevlerini senatolarda ifa ederler. Her senato, bir başkan ve diğer yargıçlardan oluşur. Yapılan çalışmaları desteklemek üzere her senatoda gerektiği kadar araştırma görevlisi bulunur.

Hâlihazırda, Federal İdare Mahkemesinde temyiz davalarına karar veren on senato ve askeri işler hakkında karar veren iki senato bulunmaktadır. Bir devlet kurumunun belirli dosyaları mahkemeye sunmayı reddettiği durumlarla ilgilenen ve kameralı davalar gerçekleştiren bir senato da var. There is also a senate dealing with in camera cases. It decides in cases where a government agency refuses to submit certain files to the court.

Büyük Senato

Almanya'nın diğer yüksek federal mahkemelerinde olduğu gibi, Federal İdare Mahkemesinde de bir Büyük Senato vardır. Bir senatonun hukuki hususlara ilişkin kararı, başka bir senatonun kararından farklılık arz edebilir. İşte bu gibi durumlarda hukuki içtihatların tekdüzeliğini sağlamak için Büyük Senato tarafından karar verilir. Bunun yanı sıra, hukukun geliştirilmesi veya tek tip bir içtihat sağlanabilmesi için gerekli olduğuna kanaat getirirse her senato, Büyük Senato'ya önemli ve temel bir konu hakkında soru yöneltebilirler.

Ortak Heyet

Almanya'nın en yüksek beş federal mahkemesinin bir Ortak Heyeti vardır. Ortak Heyet, Büyük Senato ile aynı değildir. Bu Heyet, Karlsruhe'deki Federal Adalet Mahkemesinde bulunur. Yüksek federal mahkemelerden birinin, başka bir yüksek federal mahkemenin veya Ortak Heyetin vermiş olduğu karardan farklı bir karar vermek istediği durumlar söz konusu olabilir. Bu durumlar söz konusu olduğunda Ortak Heyet tarafından karar verilir.

Ortak Heyetin yargılama süreci, yargılamayı gerçekleştiren senatonun referans sırasına göre başlatılır. Ortak Heyet, yüksek federal mahkemelerin başkanları ve ilgili uyuşmazlığa konu olan davanın görüldüğü senatonun başyargıcı ile bir adet âdi yargıçtan oluşur.

Mahkeme İdaresi

Mahkeme idaresi, İdare Dairesi, Sicil Dairesi, Bilgi Hizmetleri Dairesi Ve Dış İlişkiler Dairesi olarak dörde ayrılmıştır.

İdare dairesi, yasama organının Federal İdare Mahkemesi için öngördüğü bütçe sınırları içerisinde, insan kaynaklarını ve materyalleri verimli kullanarak görevlerini yerine getirmesinden sorumludur. İdare dairesi ayrıca; personel ve tesis yönetiminden sorumludur, binanın güvenliğini ve bakımını sağlar. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin bakımından, gündelik yönetimden ve mahkeme işlemlerinin yönetiminden de sorumludur.

Sicil Dairesi, senatoların adli faaliyetleri gerçekleştirmelerine yardımcı olur ve adli süreçlere katılır. Sicil Dairesi Personeli, mahkeme dosyalarını yönetir, gelen postaları tasnif eder ve bunları doğru işlemlere tahsis eder. Sicil Dairesi, usul düzenlemelerini ve mahkeme kararlarını senatolar için hazırlar. Dosyaların senatolar içinde dolaşımını sağlar ve talep üzerine taraflara verilen dosyalara erişimleri takip eder. Sicil Dairesi bunların yanı sıra, son tarihleri izler ve diğer büro görevlerini de yerine getirir. Yazı İşleri Personeli, Mahkemenin sözlü işlemlerinin kayıtlarını tutanağa geçirerek kaydeder.

Sicil Dairesi ayrıca yargılamanın masraflarını da belirler. En önemli görevlerinden biri de Mahkemenin kararlarını derlemektir. Bu derlemeyi yaparken, maddi hatalar için tutanakları ve yargı kararlarını gözden geçirir. Bu incelemeye; yasal hükümler, kaynak referansları, alıntıların ve kararların dil bilgisel doğruluğu da dâhildir.

Sicil Dairesi çalışma birimlerine bölünmüştür. Her bir birim Federal İdare Mahkemesinin belirli senatolarına atanır.

Bilgi Hizmetleri Dairesi, Kütüphane ve Belgeleme Biriminden oluşur. Bu birimler, Federal İdare Mahkemesinin adli faaliyeti için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlarlar.

Kütüphane, yargıçlar, araştırma görevlileri ve Mahkemenin diğer çalışanları için bir mahkeme kütüphanesidir. Görevi, özellikle idare, eyalet ve anayasa hukuku ile ilgili ilgili uzmanlık alanındaki yazılı eserleri satın almak ve kullanıcılara sunmaktır.

Belgeleme Birimi, kütüphane tarafından sağlanan hizmetleri tamamlar. Hukuk dergilerindeki denemeleri ve makaleleri, iç ve dış kullanım için inceler ve derler. Ayrıca, Belgeleme Birimi, Federal İdare Mahkemesi ve bazı diğer mahkemelerin kararlarını, federal hükümetin araştırma portalında yayınlanmak üzere düzenler. Bu portal halka açık ve ücretli bir hizmettir. Yargı Yayımlama Birimi, Federal İdare Mahkemesinin güncel kararlarını Mahkemenin web sitesinde ücretsiz olarak indirebilir şekilde yayınlar. Ayrıca, ücretli bir hizmet olarak e-posta veya posta yoluyla eski kararları talep edenlere sağlar.

Dış İlişkiler Dairesi, Mahkemenin temsil faaliyetlerinde Federal İdare Mahkemesi Başkanına yardım eder. Mahkemenin halkla ilişkilerinden, özellikle de internet sitesinden sorumludur, yıllık raporu yayınlar ve düzenli olarak halka açık tur günleri düzenler. Basınla olan ilişkilerde, Dış İlişkiler Dairesi, Mahkemenin basın sözcüleriyle işbirliği yapar. Dış İlişkiler Dairesi etkinlikler ve ziyaretçi turları için organizasyonlar düzenler.

Sık Sorulan Sorular

Almanya Federal İdare Mahkemesi hakkında sık sorulan sorular

Federal İdare Mahkemesi, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en yüksek idare mahkemesidir. Kanunlarla başka bir mahkeme görevlendirilmedikçe, idare hukuku alanındaki uyuşmazlıklara bakar. Her şeyden önce, Federal İdare Mahkemesi, idare mahkemeleri ve yüksek idare mahkemelerinin kararlarının federal kanunlarla tutarlı olup olmadığının incelendiği temyiz merciidir. Özellikle önemli trafik yollarının planlanması veya derneklerin yasaklanması gibi bazı anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda, Federal İdare Mahkemesi aynı anda hem ilk hem de son derece mahkemesi olarak nihai karar verir.
Karlsruhe’de Federal Adalet Mahkemesi, Münih'te Federal Maliye Mahkemesi, Erfurt’ta Federal İş Mahkemesi ve Kassel’de Federal Sosyal Mahkeme olmak üzere dört farklı federal düzeyde mahkeme daha bulunur. Bu beş adet mahkemenin dışında; Anayasaya uygunluk denetimi gerçekleştiren Karlsruhe’de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi de vardır. Tüm bu mahkemeler federal düzeyde çalışır ve karar verirler. Tüm bu yüksek mahkemelerin kararları emsal karar niteliğindedir ve içtihat oluşturur.
Federal İdare Mahkemesi, ilgili taraflara görülen dava ile ilgili gerekçelerini ve hukuki delillerini sunma fırsatı vermelidir. Mahkemenin karar verdiği durumlarda, bu sözlü duruşmada gerçekleşir. İdare mahkemelerindeki işlemler halka açıktır. Federal İdare Mahkemesi, bu ilkeleri gözeterek idare hukuku alanındaki uyuşmazlıklar hakkında karar verecek, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en yüksek idari temyiz mahkemesidir. Önemli ulaşım yollarının planlanması veya belirli derneklerin yasaklanması gibi bazı uyuşmazlıklar konusunda, Federal İdare Mahkemesi ilk ve son derece mahkemesi olarak nihai karar verir ve bu karara karşı itiraz mümkün değildir.
Mahkeme Polis Teşkilatı, mahkeme salonunu sözlü duruşmaya hazırlar. Gerekli tüm dosyaları hazır eder ve daha sonra tarafları anons ederek duruşmayı başlatır. Federal İdare Mahkemesinde görülen duruşmaların konusu idare tarafından, tek yanlılık, icrailik, re'sen icra edilebilirlik, yazılılık ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanma gibi özellikleri haiz olarak gerçekleştirilen bir idari işlemdir. Bu nedenle de kendisine karşı dava açılan taraf olan davalı mutlaka idare olmalıdır. Davacı bir gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Senato, yargılama faaliyetlerinin yanı sıra şeffaflığı sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla sık sık bir basın açıklaması hazırlar. Baş Yargıç, kararını mahkeme salonunda açıklayarak başlıca nedenleri özetler. Ve Basın Bürosu bu kararın üzerine basın bültenini yayınlar. Basın Sözcüsü ise kararı medya yolu ile halka duyurur.
Federal Alman Cumhuriyeti'nin (Batı Almanya) kurulmasıyla birlikte 23 Eylül 1952 yılında yasama tarafından Federal İdare Mahkemesi Yasası kabul edildi. Bu kanun doğrultusunda Federal İdare Mahkemesi 1953 yılında kurulmuştur. Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde (Doğu Almanya) buna benzer bir kurum bulunmamaktaydı. Doğu ve Batı Almanya’nın 3 Ekim 1990 tarihinde yeniden birleşmesiyle birlikte Federal İdare Mahkemesi tüm Almanya'da faaliyet göstermeye başlamıştır.
Federal İdare Mahkemesinin kamuya açık kısmı, çalışma saatlerinde halka açıktır. Ziyaretçiler binanın bazı kısımlarını kendi başlarına ve ücretsiz olarak ziyaret edebilirler. Sanal bir tur da size yeterince bilgi sağlayacaktır. Ziyaretçiler, önceden randevu alarak, mahkeme binasında düzenlenen turlara katılabilirler. Bu turlar ücretlidir ve yalnızca Almanca dilinde mevcuttur.
Ziyaretçiler Federal İdare Mahkemesinde yapılan duruşmalara her an katılabilirler. Ancak duruşmalar yalnızca Almanca olarak yapılır ve çeviri imkânı bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin bu koşulları göz önünde bulundurması gerekir.

Çalışma saatleri internet üzerinden düzenli olarak güncellenmektedir. Mahkeme binasını turlamak isteyen kişiler özellikle bu saatleri takip etmelidirler. Bu saatler çok kısa süreler içinde değişkenlik gösterebilirler, bu nedenle turdan önce mutlaka mevcut açılış saatleri kontrol edilmeli.
Federal İdare Mahkemesi, federal bir kurumdur. Bu nedenle, özel bir olayın önemine dikkat çekmek için Federal Bayrağı yalnızca özel günlerde göndere çeker. Bayrağın kullanıldığı günler federal hükümet kararnamesiyle belirlenir. Bayrak gösterimleri hakkında daha fazla bilgi almak için Federal Hükümetin ilgili web sayfasına bakılabilir.
 İdare Heyeti, Mahkemenin göreceği işleri tahsis eden kadroları belirler. Adli Atamalar Danışma Heyeti, yargı organının hâkimlerin atanması ve terfi kararları gibi adli işlerin kararlaştırıldığı bir organdır. Yargıçlar Heyeti, yargıçları temsil eder, yargıçların hak ve menfaatlerini gözetir. Personel Heyeti, diğer çalışanlar arasında bazı belirli personellerin, örgütsel ve sosyal konulardaki menfaatlerini gözetir ve korur. Federal İdare Mahkemesinde, ağır engelli çalışanların, genç çalışanların ve stajyerlerin menfaatlerini gözetmek üzere Temsil Heyetleri seçilir.
Başkan, Federal İdare Mahkemesinin başıdır. Yalnızca idari işler konusunda hâkimlerin ve mahkemenin idari personelinin hiyerarşik üstüdür. Başkan, diğer yargıçlarla eşit muamele görür ve diğer yargıçlar üzerinde emir verme, talimat verme gibi bir yetkisi yoktur. Başkan aynı zamanda 10. Senatoya başkanlık ederek, yargıçlık da yapmaktadır. Başkan, Almanya'daki ve yurt dışındaki diğer mahkemeler ve yargı kurumları ile temasların sürdürülmesi faaliyetlerini gerçekleştirir.
Yargıçlar, Federal Adalet Bakanı ile birlikte Yargıçlar Seçim Kurulu tarafından aday gösterilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Yargıçlar Seçim Kurulu; federal eyaletlerin idari yargıdan sorumlu bakanları ve Federal Meclis tarafından bu bakanlara eşit sayıda atanan üyeden oluşur. Yargıçların çoğu daha önce federal eyaletlerin idare mahkemelerinde yapmışlardır. Yargıçların ayrıca federal ve eyalet idari teşkilatlarında görev yapmış olabilirler. Farklı federal eyaletlerden gelen ve farklı mesleki deneyimlere sahip olan yargıçlardan oluşan mahkeme teşkilatı bu sayede dengeli kararlar alınmasında yardımcı olur.
Yargıçların hukuki statüsü, Alman Yargı Yasasıyla tanımlanır. Bu tanımlamaya göre yargıçlar bağımsızdır ve görevlerini yerine getirirken hiç bir organ veya makamdan talimat almadan karar verirler. Yargıçlar karar verirken yalnızca yasalara bağlı olarak hareket ederler.

Yargıçlar, devlet görevlileri veya memurlardan farklı olarak, geri çağrılamazlar veya başka bir göreve devredilemezler. Federal yargıçların görev süresi yalnızla yasal emeklilik yaşı ile sona erer.
Her senatoda, iş yüküne bağlı olarak, hukuki hususlara ilişkin temyiz davalarında karar vermek üzere, başkan dâhil, beş veya altı yargıç bulunur. Askeri işlerle ilgili davalara bakan senatoların her birinde üç yargıç bulunur. Kameralı davalara bakan senatolarda ise dört yargıç bulunur.

Five or six judges belong to each senate deciding on appeals on points of law, depending on the workload; three judges belong to each of the military affairs senates. Four judges are assigned to the senate dealing with in camera cases.
Almanya'nın tüm yüksek federal mahkemelerinde bir Büyük Senato bulunur. Federal İdare Mahkemesinde de bir Büyük Senato vardır. Federal İdare Mahkemesi Büyük Senatosu hukuki tekdüzeliği sağlamak üzere faaliyet gösterir. Büyük Senato, Federal İdare Mahkemesi Başkanı ve hukuki hususlara ilişkin temyizlerin görüldüğü senatolardan gelen birer yargıçtan oluşur. Büyük Senato Kararları, karar konusuyla ilgili hüküm veren senato için bağlayıcıdır.
Almanya'nın en yüksek beş federal mahkemesinin, Karlsruhe'deki Federal Adalet Mahkemesinde bulunan bir Ortak Heyeti vardır. Yüksek federal mahkemeler arasında ortaya çıkan veya çıkması muhtemele hukuki hususlara ilişkin yorum farklılıklarını gidermek ve hukuki tekdüzeliği sağlamakla yükümlüdür. Ortak Heyet, yüksek federal mahkemelerin başkanları ve ilgili uyuşmazlığa konu olan davanın görüldüğü senatonun başyargıcından ve bir adet âdi yargıcından oluşur.
 Evet, avukat tutmak bir zorunluluktur. Federal İdare Mahkemesinin ilgilendiği yasal konular son derece karmaşıktır. Bu karmaşık davaları anlayabilmek için, mahkemelerin işleyişini ve yasaları derinlemesine bilip anlayabilmek gereklidir. Mahkeme ile yazılı ve sözlü bilgi alışverişi, konuya özgü bir dil ile uzmanlık gerektiren bir düzeyde gerçekleştirilir. Bu nedenle, hukukçu bir vekil tarafından temsil edilmek yargılamalar için zorunludur. İdari makamlar ve kişiler, kurum içi avukatları tarafından da temsil edilebilir.
Genel olarak, Federal İdare Mahkemesi bir duruşmanın ardından yaptığı müzakereden sonra karar verir ve açıklar. Bu noktada, kararın uygulamaya yansıyacak olan hüküm kısmı vardır, ancak kararın yazılı gerekçe metni henüz hazır değildir. Yazılı gerekçeler sadece taslak olarak belirlenir, bunun ardından gerekçeler için Senato tarafından bir oylama yapılır ve kabul edildikten sonra imzalanır. Daha sonra karar, yargılama sürecine dâhil olan tüm taraflara tebliğ edilir. Genellikle hükmün açıklanmasından birkaç hafta sonra, bazı durumlarda birkaç ay sonra da yayınlanabilir.
Full & Egal’de arama yapabilmek için üye olmak gereklidir. Üye olmak ücretsizdir ve üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra istenilen uygun içtihat paketi satın alınıp tüm özellikler sınırsız olarak kullanılabilir. Full & Egal’in Arama Motoruna girip, İçtihat kısmında gerekli filtreler seçilerek, Full & Egal’in veri tabanında bulunan milyonlarca ulusal ve uluslararası içtihat kararı arasından arama yapılabilir. İstenilen Alman Federal İdare Mahkemesi kararlarına da bu yöntemle; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısından ulaşılabilir. Ulaşılan kararları sınırsız olarak dilediğiniz dile çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi özelliği, herhangi bir ek ücret alınmaksızın tüm abonelerimize sınırsız olarak sunulan bir hizmettir.
Federal Alman Cumhuriyeti'nin (Batı Almanya) kurulmasıyla birlikte 23 Eylül 1952 yılında yasama tarafından Federal İdare Mahkemesi Yasası kabul edildi. Bu kanun doğrultusunda Federal İdare Mahkemesi 1953 yılında kurulmuştur. Doğu ve Batı Almanya’nın 3 Ekim 1990 tarihinde birleşmesinden bu yana Federal İdare Mahkemesi tüm Almanya'da faaliyet göstermektedir. En yüksek idare mahkemesi statüsüne sahip olan Mahkeme bir temyiz mahkemesidir. Mahkemenin verdiği tüm emsal niteliğindeki kararlara, Full & Egal’de; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısında İçtihat başlığı altından ulaşılabilir. Arama Motoru tüm aramaları, uluslararası ve ulusal milyonlarca içtihat kararının yer aldığı veri tabanında gerçekleştirir. Ulaşılan kararlar istenilen dillere tercüme ettirilebilir, herhangi bir kısıtlama olmaksızın PDF ve DOC formatında indirebilir ve yazdırılabilir.
Alman Federal İdare Mahkemesi, alt ve orta dereceli mahkemeler olan yerel ve bölgesel Alman idare mahkemeleri tarafından verilen ve konusu idare hukuku alanındaki uyuşmazlıklar olan kararların temyiz edildiği son derece mahkemesidir. Hukuk alanında tek tipliğin ve hukuk içtihatlarının gelişmesini sağlamak için önemlidir. Alman Federal İdare Mahkemesi kararlarına Full & Egal’de; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısından ulaşılabilir. İlgili bağlantıda bulunan Arama Motorunda arama yapıp, ulaşılan kararların tam metinlerine ulaşmak için ücretsiz olarak üye olunduktan sonra, uygun görülen içtihat paketinin satın alınması gereklidir. Üye olunup, istenilen içtihat paketi satın alındıktan sonra İçtihat kısmı seçilerek, Ülke olarak Almanya, Mahkeme/Kurum olarak Alman Federal İdare Mahkemesi seçilip, arama motoruna anahtar kelime yazılarak veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasından arama yapılabilir. Bu kararları PDF ve DOC formatında indirmek ve çıktısını almak mümkündür.
Alman Federal İdare Mahkemesi bünyesinde; idare hukuku konuları üzerine mütehassıs on adet ve askeri konular üzerine mütehassıs iki adet olarak on iki senato bulunur. Bunların yanı sıra bir tane de Büyük Senato bulunur. İdari konularla ilgili olan senatolarda görev dağılımı belirli hukuk dallarına, askeri işlerle ilgilenen senatolarda ise askeri şikâyet ve askeri disiplin işleri olarak ayrılır. Üyelerimiz, tüm Alman Federal İdare Mahkemesi kararlarına Full & Egal’de; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısından ulaşılabilir. Arama Motoru açıldıktan sonra İçtihat kısmında Ülke, Kurum/Mahkeme seçilerek, Full & Egal’in veri tabanında milyonlarca ulusal ve uluslararası içtihat kararı arasından arama yapılıp istenilen kararlara ulaşmak mümkündür.
Alman Federal İdare Mahkemesinin Kararları, hukuk alanında tek tipliliği ve içtihatlarda gelişimi sağlamak için önemli bir yere sahiptir. Önüne gelen idare hukukuna ilişkin konularda Federal İdare Mahkemesinde yargılama süreci başlar ve karar verilir. Verilen emsal niteliğindeki bu kararlara Full & Egal’den ulaşmak mümkündür. Ulaşılan bu kararların tam metninin görüntülemek için, ücretsiz olarak üye olduktan sonra uygun içtihat paketi alınması gereklidir. Daha sonra istenilen tüm kararlara, Full & Egal’de; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısı üzerinden, İçtihat başlığı altından Ülke ve Kurum seçilip, anahtar kelimenin aratılması ile milyonlarca ulusal ve uluslararası içtihat kararının bulunduğu veri tabanı içerisinde arama yapılarak ulaşılabilir.
Full & Egal’e üye olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini seçip satın alabilirler. Bu satın alma işleminden sonra Full & Egal’de; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısı üzerinden, İçtihat başlığı altından veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasında arama yapmak mümkündür. Yalnızca Ülke, Kurum/Mahkeme seçilerek anahtar kelimelerle arama yapılabilir. Bu kararlara erişimde herhangi bir arama, tercüme, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi içtihat kararlarına ulaşılabilir. Alman Federal İdare Mahkemesi kararları için de herhangi bir kısıtlama yoktur.
Personel Heyeti, Federal İdare Mahkemesindeki idari personelin hak ve menfaatlerini gözetir. İşe alımlar, transferler, işyeri planlamaları ile ilgili sorunları gibi konularda, Personel Heyeti tarafından ortak karar verilir. Bu tür kararlar ancak Personel Heyeti onayı ile alınabilir. Personel Heyeti, çalışanların önerilerini, sorularını ve eleştirilerini dile getirmeleri için iletişim kurdukları yetkili irtibat noktasıdır. Örneğin; toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, sağlık alanında yapılacak işlemler veya işyeri anlaşmazlıklarına ilişkin konular sayılabilir. Personel Heyeti üyeleri, çalışanlar tarafından dört yıllığına seçilir.
Hâkimlerle ilgili gerçekleştirilecek olan genel ve sosyal işlemler için Hâkimler Heyetine danışılmalıdır. Hâkimler Heyeti, hâkimlerin haklarını ve menfaatlerini, Başkana ve mahkeme idaresine karşı temsil eder. Bu amaç doğrultusunda, genel öneme sahip konularda Personel Heyeti ile işbirliği yapar.

Hâkimler Heyetinin üç üyesi vardır. Bu üyeler, Federal İdare Mahkemesindeki hâkimler tarafından üç yıllığına seçilirler.
Adli Atamalar Danışma Heyeti, yargı organının yeni hâkimlerin seçimine katıldığı bir organdır. Ayrıca, Senato başkanlarının, başkan ve başkan yardımcısının atanması sürecinde de faaliyet gösterir.

Adli Atamalar Danışma Heyetinde Federal İdare Mahkemesi Başkanı tarafından başkanlık edilir. Ayrıca başkan yardımcısı, kurulun seçilmiş bir üyesi ve yargıçlar tarafından seçilen diğer iki üyeden oluşur.
Ağır engelli çalışanların Temsil Organı, engelli kişilerin çalışma hayatına katılımını teşvik eder. Temsil Organı ayrıca Mahkemedeki engelli çalışanların haklarını ve menfaatlerini koruyup gözetir. Danışmanlık ve yardım gibi hizmetler sunar. Bu temsil yetkisi ve görevi, ağır engelli bireyleri veya ağır engelli kişi topluluklarını etkileyen tüm konular için mevcuttur. Temsil Organı, bir adet temsilci ve iki tane yardımcıdan oluşur.
Bu Organ, 18 yaşın altındaki genç çalışanların ve 25 yaşın altındaki stajyerlerin temsil eder. Temsil Organı, genç çalışanların ve stajyerlerin haklarını ve menfaatlerini gözetir. Personel Heyetinin gerçekleştirdiği faaliyetlerinde, genç çalışanların endişelerinin uygun şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu amaç doğrultusunda, Genç Çalışanları Ve Stajyerleri Temsil Organı, Personel Heyetinin her toplantısına danışman olarak katılma hakkını haizdir.
Almanya'da 51 tane idare mahkemesi bulunmaktadır. İdari yargının en alt dereceli birimleridir. Her idare mahkemesi, kendi mahkeme bölgesinden sorumludur ve kural olarak ilk derece mahkemesi olarak karar verir. İdare mahkemeleri, dairelere bölünmüştür. Yargılamalarda daire kararları, üç uzman yargıç ve iki fahri yargıçtan oluşan bir heyet tarafından alınır. Fahri hâkimler karar sürecine katılmazlar. Basit meselelere tek başına bir hâkim de bakabilir. Örneğin; sığınma taleplerine, kanun uyarınca, tek başına bir hâkim tarafından bakılır ve karara bağlanır.