Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm enerji piyasalarında sürekliliğin sağlanması, fiyatların ekonomik seviyede tutulması ve çevre etkilerinin en aza indirilmesi için düzenlenen yasalar çerçevesinde çalışan, yasaların uygulanması konusunda denetleme, düzenleme ve yaptırım uygulama görev ve yetkilerine sahip bağımsız bir Kurumdur.

EPDK 2001 yılında kurulmuş olup Kamu Tüzel Kişiliğine sahiptir, idari ve mali yönlerden özerktir, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmaktadır. 4628 Sayılı Kanun ile teşkilat yapısı ve görevleri belirlenmiştir.

EPDK’nın yapısı; Başkanlık, Kurul, Etik Kurulu ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları LPG Piyasası Kanunu ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunları kapsamında yetki ve görevlerini kullanır. Kanunlar kapsamında, enerji piyasalarında faaliyet gösteren şirketlere; kapsam ve yükümlülüklerini gösterir lisanslandırma, denetim ve yaptırım işlemleri uygulamaktadır.

EPDK Kararları Ve Eri̇şi̇m

EPDK elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG gibi enerji kaynaklarının işletilmesinde yetkili tüzel kişilere lisans verme ve bu lisans verilen tüzel kişilerin gerçekleştirdiği hizmetlerin kaliteli, yeterli, sürekli, çevreyle uyumlu ve düşük maliyetli şekilde tüketiciye ulaştırılması için Kanuna uygun hareket edilip edilmediğini denetler. Bu sayede rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine uygun, ekonomik açıdan güçlü, istikrarlı, rekabet ortamının var olduğu şeffaf bir enerji piyasası oluşturmayı amaçlar. EPDK’yı temsilen, bu süreçlerde kararları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu alır. Kurul tarafından verilen tüm kararlara, ücretsiz olarak üye olunup, kendilerine en uygun içtihat paketini satın alındıktan sonra Full & Egal’de; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısından ulaşılabilir. Arama Motorları başlığında, İçtihat kısmından ülke, Kurum ve görüntülenmek istenilen dil seçilerek milyonlarca içtihat kararının bulunduğu tüm Rekabet Kurulu kararları arasından arama yapılabilir. Arama motoru kullanılarak aranan ve ulaşılan sonuçlar için bir kısıtlama yoktur ve limitsizdir. Üyelerin, istedikleri tüm kararları PDF veya DOC formatında indirmesi veya çıktısını alması mümkündür.

EPDK Ni̇hai̇ Ve Ara Kararları

Kurula yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi ve belgelerin verildiğinin saptanması, hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme hakkının kullandırılmaması durumunda bu aykırı hallerin on beş gün içinde giderilmesi için ihtarda bulunulur. Yapılan ihtara rağmen aykırılıkların giderilmemesi durumunda 500.000-TL para cezası verilir.

Kanuna, mevzuata, lisans şartlarına, Kurul karar ve talimatlarına aykırı davranışların tespiti üzerine, aykırılığın otuz gün içinde giderilip tekrarlanmaması ihtar edilir. Süresi içinde aykırılığa son vermeyen veya tekrar edenlere 500.000-TL para cezası verilir.

Kanuna, mevzuata, lisans şartlarına aykırı olarak, düzeltme imkânı bulunmayan davranışlar için ihtara gerek olmaksızın 500.000-TL para cezası verilir.

Lisans verilmesinin gerektirdiği şartlar konusunda, lisans başvuruları veya lisans yürürlüğü sırasında gerçek dışı, yanıltıcı bilgi ve belge sunulması ya da şartlarda lisans verilmesini önemli ölçüde etkileyecek değişikliklerin Kurula bildirilmemesi durumunda 800.000-TL para cezası verilir. Mevcut aykırılıkların otuz gün içinde giderilmesi ihtarına uyulmaması ya da giderilmesinin hiç mümkün olmadığı durumlarda tüzel kişilerin lisansı iptal edilir.

Verilen lisanslarının kapsamı dışında faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere on beş gün içinde ilgili faaliyetlerin durdurulması ihtar edilir. Süresi içinde ihtara uymayanlara 1.000.000-TL para cezası verilir.

Lisans verilmesinde aranan esas şartların, lisans yürürlükteyken ortadan kalktığı veya baştan hiç mevcut olmadığı tespit edilirse, lisans iptal edilir.

Kanuna ve mevzuata göre yapılan işlemlerde, kanuna karşı hile veya gerçek dışı beyanlarda bulunulduğunun tespiti durumunda lisans iptal edilir.

Yukarıda bahsedilen ilgili para cezalarına ilişkin ihtar süreleri, gerekli görüldüğünde kurul tarafından farklı şekilde uygulanabilir. Söz konusu para cezalarının uygulanmasını takiben para cezasına konu fiilin; verilen ihtar süresi içerisinde giderilmemesi veya tekrarlanması hâllerinde para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı oranında artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Ancak, aynı fiilin iki yıl içinde tekrar işlenmesi hâlinde artırılarak uygulanacak para cezasının tutarı, cezaya muhatap tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin bilançosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onunu aşamaz. Cezaların bu düzeye ulaşması hâlinde Kurul, lisansı iptal edebilir.

Lisans sahibi enerji dağıtım şirketinin; dağıtım faaliyetleri yerine getirilirken, mevzuata, Kurum tarafından hazırlanan yönetmeliklerde yer alan usul ve esaslara aykırı davranması, dağıtım faaliyetinin kalitesinin ve niteliğinin kabul edilemeyecek ölçüde düşmesi gibi durumlarının tespit edildiği durumlarda Kurul bazı tedbir kararları alabilir. Bu alınacak olan tedbir kararları ayrı ayrı ya da birlikte uygulanabilir. Bu tedbir kararları;

-Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin tamamına veya bir kısmına el çektirerek yerlerine Kurul tarafından atama yapılması,
-Lisansta belirtilen tarife kapsamında bulunan hizmet ve yatırımların gerçekleştirilmediği durumlarda, mali karşılıkları önce şirketin gelirlerinden, yetersiz kalırsa da ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet nama yazılı ortakların mal varlıklarından temin edilmesi
-Nihai tüketicinin Kurum tarafından korunması ve hizmetlerin kesintisiz devam etmesini sağlamak üzere lisansı sona erdirilen görevli tedarik şirketinin yerine, başka bir tüzel kişinin belirlenmesine kadar, her türlü önlem alınması şeklinde sıralanabilir.

Kurum tarafından verilen tüm para cezaları idari niteliktedir. Bundan dolayı da idari yargı denetimine tabidir. Ayrıca nihai nitelikteki tüm ara kararlar ve lisans iptali, yönetim kurulu üyelerine el çektirme gibi nihai kararlarda idari yargının denetimine tabidir ve hukuken ilgili kişiler tarafından dava açılabilir.

EPDK Kuruluşu

Kurum, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG'nin dağıtımında nihai tüketicinin yararını gözetir. EPDK, enerji dağıtım faaliyetlerinin yeterli, kaliteli, kesintisiz, çevreyle uyumlu ve düşük maliyetli şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla enerji piyasasının denetlenmesini ve düzenlenmesini sağlama amacı güden bir kurum olarak karşımıza çıkar.

Kurum, ilk kez 4628 sayılı ve 03/03/2001 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Kuruluşunda adı Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak adlandırılan Kurumun adı, 24390 sayılı ve 02/05/2001 tarihli Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olarak değiştirilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. Kurumun merkezi Ankara’dadır ve ilişkili olduğu bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

EPDK BAŞKANLIĞI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), görev ve yetkilerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) aracılığıyla yerine getirir. Kurumun en üst düzey yetkilisi olarak Kurumun çalışmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi Başkanın görev ve sorumluluğundadır. Kurul Başkanı ve İkinci Başkan, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş kişiler arasından, Cumhurbaşkanının atamasıyla görevlendirir. Kurumun temsili ve genel yönetiminden Başkan sorumludur.

EPDK YAPISI, KURULLARI VE DAİRELERİ

EPDK, Kurul (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu), başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Kanundan kaynaklı görev ve yetkilerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu aracılığıyla yerine getirir. Kurul, EPDK’yı temsil etmeye ve karar almaya yetkili organdır. Kurul üyelerinin ataması, Cumhurbaşkanı tarafından belirli şartları sağlayanlar arasından seçilerek yapılır. Kurulun toplam yedi üyesi vardır.

Petrol Piyasası Dairesi, Denetim Dairesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi, Hukuk Dairesi, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi, Elektrik Piyasası Dairesi, Tarifeler Dairesi, Doğal Gaz Piyasası Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Kamulaştırma Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi olmak üzere on bir adet daireyi ve iki tane Başkan Yardımcısını bünyesinde bulundurur.

EPDK İŞLEYİŞİ

Elektrik piyasasında faaliyetler yürüten tüzel kişilerin, işlem ve faaliyetlerinde hukuka aykırılık bulunup bulunmadığına dair ön araştırma ve soruşturma açılmasına re’sen veya ihbar ve şikâyet üzerine karar verir. Soruşturma açılmasına gerekliliğin tespiti için ön araştırma yapılmasına karar verebilir. Ön araştırma yapılmasına gerek olmadığı kararı nihai karar niteliğinde olduğundan yargısal denetime tabidir. Önaraştırma raporu, Başkan tarafından Kurul gündemine öncelikli olarak alınır. Rapor, kurul tarafından değerlendirilir ve soruşturma açılıp açılmamasına karar verilir.

Konu ile gerekli bilgileri isteme ve yerinde inceleme yetkisini haiz Kurum görevlileri soruşturma sırasında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilir, bu belgelerin aslını veya suretlerini alabilir, tutanak düzenleyebilir, konu ile ilgili sözlü ya da yazılı açıklama isteyebilir. İlgililer bunları paylaşmaktan hiçbir surette imtina edemez. Soruşturma tamamlandığında karar, Kurul tarafından dosya üzerinden verilir.

EPDK ÜYELERİ

En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar içinden yedi kişi üye olarak seçilerek Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Başkan ve İkinci Başkan, atanan yedi üye arasından Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Atanan yedi üye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu oluşturur. Yedi üyeden oluşan bu kurulun bazı temel görevleri olarak; Kanunda belirtilen ilkeleri sağlamak için gerekli olan ve piyasada rekabeti geliştirmeye yönelik olarak gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken talimatları ve tebliğleri onamak, lisanslara ve sair işlemlere onay vermek, iletim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış için yapılan fiyatlandırmaların ana esaslarını tespit etmek ve gerektiğinde yenilemek, Kanun tarafından kendisine verilen görevleri gerçekleştirirken gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri ilgili tüzel ve gerçek kişilerden talep etmek veya yerinde incelemek, uygun gördüğü konular hakkında Başkanlığı görevlendirmek sayılabilir. Kurulun Başkanı aynı zamanda Kurumun da başkanıdır. Kurulun temsilinden ve kararların uygulanıp yürütülmesinden Başkan sorumludur. Bu sorumluluğun sonucu olarak kamuoyuyla bilgi paylaşma görevi de vardır.

EPDK GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

EPDK, enerji piyasasında faaliyetler gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin tüm işlemlerini denetler. Gerçekleştirilen tüm faaliyet ve uygulamalarının, işlem, hesap ve mali tablolarının kanunlara ya da teamül muhasebe ilkelerine aykırı olup olmadığını tespit eder. Bu incelemeler Kurulun kendisi ya da Kurum adına yetkilendirilen Kurum personeli tarafından yapılır. Enerji dağıtımının, kaliteli, kesintisiz, düşük ücretli ve serbest piyasanın rekabet koşullarına uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde nihai tüketicinin yararına yapılması Kurulun esas denetim konusudur. Tüm bu şartların gerçekleşmesini sağlamak ve nihai tüketicinin hizmetine sunmak üzere gerçekleştirilen enerji dağıtım faaliyetinin istikrarlı ve şeffaf bir piyasada gerçekleşmesi amacıyla muhtemel hata, noksanlık, usulsüzlük ve ihmallerin tespit edilmesi ve Kanunda görülen yaptırımların uygulanması Kurum tarafından gerçekleştirilir.

EPDK LİSANSI

Tüzel kişilere, enerji dağıtım piyasasında kaliteli, kesintisiz, düşük ücretli ve serbest piyasanın rekabet koşullarına uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde nihai tüketicinin yararına faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca verilen izindir. Kurulun verdiği lisanslar, enerji dağıtımına talip olan tüzel kişilere yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan belgelerdir.

Üretim faaliyeti, iletim faaliyeti, dağıtım faaliyeti, toptan satış faaliyeti, perakende satış faaliyeti, piyasa işletim faaliyeti, ithalat faaliyeti, ihracat faaliyeti ancak EPDK lisansı alan tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilen faaliyetlerdir. İstisnalar haricinde, enerji piyasasında faaliyet gösterecek olan tüzel kişiler faaliyetlerine başlamadan önce, her faaliyetleri için ve birden fazla tesis söz konusuysa her tesis için ayrı lisans almalıdır. Lisansların süresi azami kırk dokuz ve üretim, iletim, dağıtım faaliyetleri için geçerli olan asgari on yıldır. Kurul tarafından belirlenen lisans alma, yenileme, tadil etme, suretini çıkartma ve yıllık ödeme bedellerini tüzel kişi tarafından Kuruma ödenmelidir.

EPDK SORUŞTURMASI

Kurum, kendisine intikal eden ihbar veya şikâyet üzerinde ya da re’sen önaraştırma yapıp, sonucunda soruşturmaya gerek gördüğü takdirde, soruşturma başlatır. Önaraştırma yapmadan doğrudan soruşturmaya başlanması da mümkündür. Gerekli görürse ihbar ve şikâyet sahiplerine yazılı bilgi verebilir. Soruşturma yapmak üzere Daire Başkanlığından görevli Uzman Yardımcıları arasından, Başkan tarafından seçilen Uzman veya Uzmanlar aracılığıyla yürütülür. Gerekli görüldüğü durumlarda Başkan, farklı dairelerden de Uzman görevlendirebilir ya da Kurumun diğer birimlerinden görüş alınmasına karar verebilir. Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen soruşturma altı ay içinde tamamlanır. Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde tek sefere mahsus üç aya kadar ek süre verilebilir.

Görevli Kurum personeli, tüm gerekli bilgi ve belgeleri talep etme ve yerinde inceleme yapma yetkisine sahiptir. Talep edilen bilgi ve belgelerin aslını ya da suretlerini alabilir, gerekli tutanakları düzenleyebilir ve konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama talep edebilir. İlgili kişi ya da kurumların talep edilen bilgi ve belgeleri vermekten ya da yerinde inceleme yapılmasına müsaade etmekten hiç bir mazeret ile kaçınamaz.

Soruşturma aşamasının sonunda Kurum personeli tarafından bir soruşturma raporu düzenlenir ve ilgili Daire Başkanlığına iletilir. Raporda hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda, ihbar ve şikâyet sahiplerinin kimlikleri ve üçüncü kişilerin ticari nitelikteki sırlarının korunması amacıyla gerekli önlemler alınarak, hakkında soruşturma yapılan kişiye tebliğ edilir. Tebliğ edilen ilgiliye, rapordaki tespitler hakkında yazılı savunma yapması ve Kuruma göndermesi için otuz günlük süre verilir.

Soruşturma raporu, ilgili tüzel kişinin yazılı savunması, varsa görevlendirilen Kurum personelinin usulünce alınmış olan ek görüşü ve buna ilişkin ilgili tüzel kişinin savunması ile birlikte tüm bunların üzerine kendi görüşüyle birlikte Daire Başkanı tarafından Başkanlığa sunulur. Başkan, soruşturma dosyasını öncelikli olarak Kurul gündemine alır.

EPDK BAŞVURU VE ŞİKÂYET YOLU

EPDK’ya ihbar, şikâyet ve Bakanlık talebi şeklinde üç farklı yolla rekabet ihlalleri ile ilgili başvuru yapılabilir. Hata, noksanlık, usulsüzlük, suistimal ve hukuka aykırılıkların mevcut olup olmadığı araştırılarak Kanunda öngörülen yaptırımlarla giderilmesi için tüm gerçek ve tüzel kişiler şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Başvuruların yazılı olarak yapılması esastır. İnceleme talebiyle yapılan başvurunun işleme alınabilmesi için;

Başvuran bir gerçek kişi ise adı, soyadı, kimlik numarası, adresi ve imzası,

Başvuran bir tüzel kişi ise ticaret ünvanı ya da işletme adı, adresi, imza sirküleri, yetkili temsilci,

Başvuru temsilci vasıtası ile yapılıyor ise temsilcinin yetki belgesinin aslı ya da usulünce onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olan gerçek veya tüzel kişinin adresi ile temsilcinin imzası,

yazılı bir başvuruda bulunması gereken şekil şartlarıdır. Kurum, sayılan şekil şartlarını taşımayan ama ciddi olduğuna kanaat getirdiği başvuruları ihbar olarak değerlendirip re’sen işlem başlatabilir. Başvurular CİMER üzerinden ya da EPDK’nın, https://tuketici.epdk.gov.tr/EPDK.BE/ bağlantısında bulunan Kurum portalından yapılabilir. Başvurularında kasıtlı olarak yanıltıcı, yanlış ve yalan beyan kullanan kişiler hakkında yasal işlem uygulanması söz konusu olabilir.

EPDK CEZALARI

EPDK, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm enerji piyasalarında sürekliliğin sağlanması, fiyatların ekonomik seviyede tutulması ve çevre etkilerinin en aza indirilmesi için düzenlenen yasalar çerçevesinde çalışan, yasaların uygulanması konusunda kendisine verilen yetkilerle tüm elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG dağıtımına ilişkin işlemleri denetleme, düzenleme ve yaptırım uygulama görev ve yetkilerine sahip bağımsız bir Kurumdur. EPDK yapılan denetlemeler sonucunda, ilgili tüzel kişilerin hukuka aykırı faaliyetleri olduğunu tespit ederse bunlara karşı bazı idari nitelikte cezalar ve yaptırımlar uygular. Uygulamada en çok rastlanan cezai tedbirler tespit edilen aykırılığın giderilmesi için ihtar verilip, ihtara uyulmadığı takdirde para cezası verilmesi durumudur. Bunun yanı sıra, giderilmesi güç olan ya da daha ciddi boyutlardaki aykırılıklar söz konusu olduğunda lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin tamamına veya bir kısmına el çektirerek yerlerine Kurul tarafından atama yapılması ve lisansta belirtilen tarife kapsamında bulunan hizmet ve yatırımların gerçekleştirilmediği durumlarda, mali karşılıkları önce şirketin gelirlerinden, yetersiz kalırsa da ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet nama yazılı ortakların mal varlıklarından temin edilmesi gündeme gelir.

EPDK KARARLARINA KARŞI KANUNİ YOLLAR

EPDK bir bağımsız idari otoritedir. Bir bağımsız idari otorite olarak EPDK, sektörel düzenleme işlevini üstlenmiş olan ve bu görevi ifa ederken merkezi kamu idaresinden bağımsız hareket edebilen bir kurumdur. Kamu gücü kullanarak gerçekleştirdiği icrai faaliyetler sonucu aldığı nihai kararlar birer idari işlem niteliğindedir. Bu bağlamda da Kurulun tedbir kararlarına, para cezalarına ve diğer tüm nihai kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Nihai karar niteliği taşıyan tüm tedbir kararlarına karşı da yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Sık Sorulan Sorular

EPDK Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kurum, ilk kez 4628 sayılı ve 03/03/2001 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Kuruluşunda adı Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak adlandırılan Kurumun adı, 24390 sayılı ve 02/05/2001 tarihli Kanunla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olarak değiştirilmiştir. EPDK bir bağımsız idari otoritedir.

EPDK, enerji piyasasındaki faaliyetlerinin yeterli, kaliteli, kesintisiz, çevreyle uyumlu ve düşük maliyetli şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yaptırım uygulayarak enerji piyasasının denetlenmesini ve düzenlenmesini sağlama amacı güden bir kurumdur. Kurumun kuruluş amacı elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG'nin dağıtımında nihai tüketicinin yararını gözetir.
Enerji piyasalarında üretim ve hizmet sektörlerinde ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler hakkında ihbar veya şikâyet üzerine EPDK tarafından önaraştırma ve soruşturma süreci başlatılabilir. Soruşturma sonucunda hukuka aykırı faaliyetleri tespit edilen tüzel kişilere uygulanmak üzere bazı yaptırım kararları alınır. Kanuna, mevzuata, lisans şartlarına, Kurul karar ve talimatlarına aykırı davranışların tespiti üzerine, aykırılığın kurul kararında giderilip tekrarlanmaması ihtar edilir. Süresi içinde aykırılığa son vermeyen veya tekrar edenlere idari para cezası verilir. Dağıtım faaliyetleri yerine getirilirken, dağıtımın kalitesinin ve niteliğinin kabul edilemeyecek ölçüde düşmesi ve ciddi hukuka aykırılıkların tespit edildiği durumlarda; lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu üyelerinin tamamına veya bir kısmına el çektirerek yerlerine Kurul tarafından atama yapılması, lisansta belirtilen tarife kapsamında bulunan hizmet ve yatırımların gerçekleştirilmediği durumlarda, mali karşılıkları önce şirketin gelirlerinden, yetersiz kalırsa da ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet nama yazılı ortakların mal varlıklarından temin edilmesi gibi idari nitelikte kararlar alınabilir.
Bir bağımsız idari otorite olan EPDK, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’da yerleşiktir. Taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Kurum bir bağımsız idari otorite olduğundan dolayı görevini yerine getirirken hiçbir organ, makam, merci veya kişi karar alma sürecinde kuruma emir ve talimat veremez. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.
Enerji Piyasalarında üretim ve hizmet faaliyetlerinde bulunan şirketlerin için EPDK’nın emsal kararları, şirketlerin alacakları kararlarda yön gösterici işleve sahiptir. Yaptırım kararlarının hangi olay ve konularda düzenlenmiş olduğunu bilmesi oluşabilecek zararları en aza indirme ve ticari sürekliliği sağlamak açısından önem arz etmektedir. Hukuk fakültesi öğrencilerinin öğrendiği teorik bilgilerin uygulamadaki karşılıklarını görebilmeleri ve meslekteki avukat, hâkim ve savcıların da meslek hayatlarında yaptıkları hukuki işlemlerde yardımcı olması açısından önem arz eder.
Başkanlık, Kurul, Etik Kurulu, Hizmet Birimleri ve on bir adet daireden oluşmaktadır. Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. On bir adet daire ise Petrol Piyasası Dairesi, Denetim Dairesi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi, Hukuk Dairesi, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi, Elektrik Piyasası Dairesi, Tarifeler Dairesi, Doğal Gaz Piyasası Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi, Kamulaştırma Dairesi, Bilgi İşlem Dairesi olarak sıralanabilir.

Kurul tarafından verilen tüm kararlara, ücretsiz olarak üye olunup, en uygun içtihat paketi satın alındıktan sonra Full & Egal’in EPDK Karar Arama Sayfasından tüm üyelerce ulaşılabilir. Karar Arama Motorları başlığında, İçtihat kısmından ülke, Kurum ve görüntülenmek istenilen dil seçilerek milyonlarca içtihat kararının bulunduğu tüm EPDK kararları arasından arama yapılabilir. Arama motoru kullanılarak aranan ve ulaşılan sonuçlar için bir kısıtlama yoktur ve limitsizdir. Üyelerin, istedikleri tüm kararları PDF formatında indirmesi veya çıktısını alması mümkündür.
Full & Egal’de ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini satın alabilirler. Bu işlemden sonra Karar Arama Sayfası üzerinden veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasında arama yapmak mümkündür. Bu kararlara erişimde herhangi bir arama, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi kararlara ulaşılabilir. EPDK kararlarına da sınırsız olarak erişip dilediğiniz dile, Full & Egal’in kendi sistemi üzerinden çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi için hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır.
Enerji Piyasalarında üretim ve dağıtım gibi faaliyetler gerçekleştirebilmek için altyapı yeterliliği, mesleki ve teknik uzmanlık, sermaye yeterliliği gibi sıkı şartlar aranır. EPDK mevzuatta belirtilen teknik şartların sağlanıp sağlanmadığına karar verir ve bunun üzerine gerekli şartları sağlayan tüzel kişilere lisans verir. Lisanslar EPDK Lisans Yönetmelikleri çerçevesinde verilirler. Lisans verildikten sonra da ilgili tüzel kişinin lisans şartlarını sağlamaya devam edip etmediği Kurum tarafından denetlenir. EPDK Lisans Kararları, enerji piyasasında faaliyet göstermek isteyen ya da gösteren tüzel kişiler için yön gösterici emsal karar niteliği taşımaktadırlar.
EPDK tarafından ilgili tüzel kişilerin enerji piyasasındaki faaliyetleri mevzuata göre değerlendirilip hukuka aykırı durum ve faaliyetlerin var olup olmadığı tespit edilir. Kurul, tüm tedbir ve nihai kararlarını soruşturma aşaması sonunda düzenlenen rapora göre incelenen dosya kapsamında verir. İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır. Verilen tüm bu kararlara Full & Egal’e ücretsiz olarak üye olup, istenilen içtihat paketi seçilerek; Karar Arama Sayfamız üzerinden ulaşılabilir. Karar Arama Motorunda İçtihat başlığı altında EPDK’yı filtreleyerek veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasından arama yapabilirsiniz.
EPDK’nın ilgili mevzuat çerçevesinde, enerji piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişilerin faaliyetleri hakkında kararlar alır. Bu kararlar, enerji piyasasının düzenlenip denetlenmesini ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasını öngörür. İşte bahsedilen tüm bu kararlara Full & Egal’de; Karar Arama Sayfası üzerinden ulaşılabilir. İlgili bağlantıda bulunan, İçtihat kısmı seçilerek, Mahkeme/Kurum olarak EPDK seçilip, arama motoruna anahtar kelime yazılarak veri tabanındaki milyonlarca karar arasından arama yapılabilir.
 Full & Egal’e ücretsiz olarak üye olduktan sonra istenilen uygun içtihat paketini satın alıp tüm site içeriğine sınırsız olarak erişmek mümkündür. Karar Arama Sayfamızda EPDK Karar Arama Motoru seçilerek istenilen tüm kararlara milyonlarca içtihat kararı arasından ulaşılabilir. Ulaşılan kararları PDF formatında indirip kaydetmek veya yazdırmak mümkündür. Ayrıca ulaşılan tüm kararların istenilen dile, Full & Egal’in kendi tercüme özelliği kullanılarak, çevrilebilmesi de mümkündür.
EPDK tarafından ilgili tüzel kişilerin enerji piyasasındaki faaliyetlerinin mevzuat kapsamında değerlendirilip karar verilir. Kurul, nihai kararlarını düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre verir. Verilen tüm bu kararlara Full & Egal’e ücretsiz olarak üye olup, uygun içtihat paketi satın alındıktan sonra; Karar Arama Sayfası üzerinden ulaşılabilir.
Full & Egal’e üye olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini satın alabilirler. Bu işlemden sonra Full & Egal’de; Karar Arama Sayfası üzerinden veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasında arama yapmak mümkündür. Bu kararlara erişimde herhangi bir arama, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi kararlara ulaşılabilir.
Başvuru üzerine veya re’sen yapılan inceleme sonucunda enerji piyasalarında faaliyet gösteren tüzel kişilerin işlemlerinde ve gerçekleştirdiği faaliyetlerde mevzuat hükümlerine veya lisans şartlarına aykırılık tespit ederse, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen önlemleri alır. Bu düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin amacı enerji üretim ve dağıtım piyasasında kaliteli, kesintisiz, düşük ücretli ve serbest piyasanın rekabet koşullarına uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde nihai tüketicinin yararına hizmet verilebilmesidir.

Mevzuata ve lisans şartlarına aykırılığın tespit edildiği durumlarda eğer mümkünse aykırılığın giderilebilmesi için ihtar verilerek ilgililere belli bir süre tanınır. Tanınan süre içerisinde aykırılıklar giderilmediğinde ilgililere idari para cezası verilmesine veya lisansın iptal edilmesine karar verilebilir. İdari işlem niteliğindeki tüm bu cezai işlemler idari yargı denetimine tabidir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) enerji üretim ve dağıtım piyasasında kaliteli, kesintisiz, düşük ücretli ve serbest piyasanın rekabet koşullarına uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde nihai tüketicinin yararına hizmet verilmesi amacıyla, enerji piyasasında faaliyet gösteren tüzel kişileri davranışlarını denetler ve önlemler alır. Bu denetleme işlevini, tüzel kişilik faaliyete başlamadan önce lisans vermek suretiyle gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını ve faaliyetleri sırasında mevzuata veya lisans şartlarına aykırı davranışların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit ederek gerçekleştirir. Bir bağımsız idari otorite olarak, EPDK’nin verdiği tüm kararlar idari yargının denetimine tabidir. Ankara’da yerleşik bulunan Kurumun kararlarına karşı Ankara İdare Mahkemesinde dava açılabilir.
İhtar süreleri, Kurulun gerekli gördüğü hallerde farklı uygulanabilir. Verilen para cezasının uygulanmasından ve ihtar süresi içinde hukuka aykırılıkların giderilmediği ya da iki yıl içinde tekrarlanması durumunda, para cezaları her seferinde bir öncekinin iki katı oranında artırılarak uygulanır. İki yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması durumunda uygulanacak ceza, ilgili tüzel kişinin bir önceki mali yılına ilişkin bilançosundaki gayrisafi gelirinin yüzde onunu aşamaz. Cezaların bu düzeye ulaşması durumunda, tüzel kişinin lisansları iptal edilebilir.
Kurum bir bağımsız idari otoritedir. Bu bağımsızlık mali ve idari bağımsızlık olarak iki yönlüdür. Bundan dolayı görevini yerine getirirken hiçbir organ, makam, merci veya kişi, karar alma sürecinde kuruma emir ve talimat veremez. Kurum bağımlı değildir, ilişkili olduğu bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.
 Kurul, re’sen veya kendisine yapılan ihbar ve şikâyet başvuruları üzerine soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar vermek üzere önaraştırma sürecini başlatır ya da doğrudan soruşturma aşamasına geçilir. Daire Başkanlığında görevli Uzman Yardımcıları arasından seçilen Uzmanlar tarafından önaraştırma ve soruşturma süreçleri yürütülür. Uzmanlar otuz gün içinde toplanan tüm delilleri ve bilgileri, görüşlerini de bildirerek yazılı olarak Daire Başkanına sunar. Daire Başkanı kendi görüşlerini de ekleyerek raporu Kurula sunar ve Kurul on gün içinde toplanarak soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar verir. Soruşturma aşamasında konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin asılları veya suretleri görevlendirilen Uzmanlar tarafından talep edilebilir. Uzmanlar ayrıca yerinde inceleme yapabilir, tutanak tutabilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama talep edebilir. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar herhangi bir mazeretle bu talepleri gerçekleştirmekten imtina edemezler. Soruşturma tamamlandığında rapor, görevlendirilen Uzmanlar tarafından Daire Başkanlığına iletilir. Raporda mevzuata aykırılık tespit edilmişse Daire Başkanı ilgili raporun bir örneğini hakkında soruşturma yapılan kişiye tebliğ eder. Tebliğ yazısında, hakkında soruşturma yapılan kişiye otuz günlük süre verilerek yazılı savunma istenir. Savunma yazısıyla birlikte, soruşturma raporu Daire Başkanı tarafından Kurula sunulur. Kurul dosyayı öncelikli olarak görüşür ve bir cezaya hükmeder.
Kurul, kendine yapılan başvurular üzerine veya re’sen, soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar vermek üzere Daire Başkanlığından Uzmanlar atayarak önaraştırma sürecini başlatır. Önaraştırma yapmak üzere görevlendirilen Uzmanların sunduğu delil, bilgi ve görüşler Daire Başkanı tarafından on gün içerisinde incelenip soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Kurula sunulur. Uzmanlar tarafından yürütülen soruşturma altı ay içinde sonlandırılmalıdır. Gerekli görüldüğü hallerde tek sefere mahsus olmak üzere üç aya kadar ek süre verilebilir. Kurulu sunulan soruşturma raporunu öncelikli olarak gündeme alıp değerlendirir ve karar verir.
Ücretsiz olarak Full & Egal’e üye olunabilir. Ücretsiz üyelik işlemlerinden sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini satın alabilirler. Bu işlemden sonra Full & Egal’de; Karar Arama Sayfası üzerinden veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasında arama yapmak mümkündür. Arama motorunda EPDK kararları filtrelenerek istenilen karar bulunabilir. Bulunan kararlara erişimde herhangi bir arama, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi kararlara ulaşılabilir ve bu kararlar Full & Egal’in kendi sisteminde var olan dillerden herhangi birine tercüme edilebilir.
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları LPG Piyasası Kanunu ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunları kapsamında yetki ve görevlerini kullanır. Kanunlar kapsamında, enerji piyasalarında faaliyet gösteren şirketlere; kapsam ve yükümlülüklerini gösterir lisanslandırma, denetim ve yaptırım işlemleri uygulamaktadır.

Kurum, ilk kez 4628 sayılı ve 03/03/2001 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kurulmuştur. Kuruluşunda adı Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak adlandırılan Kurumun adı, 24390 sayılı ve 02/05/2001 tarihli Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun ile birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olarak değiştirilmiştir. Bunların yanı sıra, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları LPG Piyasası Kanunu ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunları kapsamında yetki ve görevlerini kullanır.
Enerji piyasalarında üretim ve hizmet faaliyeti yürüten tüzel kişiler hakkında re’sen, ihbar veya şikâyet başvuruları üzerine EPDK tarafından önaraştırma ve soruşturma süreci başlatılabilir. Soruşturma sonucunda hukuka aykırı faaliyetleri tespit edilen tüzel kişilere uygulanmak üzere Kurul tarafından bazı yaptırım kararları alınır. Bir bağımsız idari otorite olan EPDK’nın aldığı kararlar idari niteliktedir. Bu idari nitelikli kararlara yetkili idare mahkemesinde dava açılması mümkündür.
EPDK tarafından verilen lisans iptal kararları veya idari para cezalarının iptali istemiyle açılacak davalar için görevli ve yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesidir. Kurul tarafından alınan kararın altmış gün içerisinde dava edilmesi gerekmektedir. 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12.maddesinde; idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabileceği ve Kurul kararlarına karşı açılan tüm davaların öncelikli işlerden sayılacağı belirtilmiştir. Herhangi bir parasal sınır bulunmamaktadır.
Kurul, soruşturma sonlandığında kendisine sunulan raporda dosya üzerinde inceleme yapar. Yaptığı inceleme sonucunda kararını verir. Soruşturma raporunda tespit mevzuata ve hukuka aykırılık tespit edilmiş olması ve Kurul tarafından da bu tespitin yerinde görülmesi durumunda, Kurul tarafından mevzuatta öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanması kararlaştırılır. Haftada en az bir kez veya gerekli gördüğü sıklıkta toplanan Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve katılanların oy çokluğuyla karar alır. Toplantıyı Kurul Başkanı, onun yokluğunda ise İkinci Başkan yönetir.
En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilen yedi üye dört yıllığına Cumhurbaşkanı tarafından EPDK Kurulu olarak atanırlar. Cumhurbaşkanı bu atamayla birlikte yedi kişi arasından Kurul Başkanını ve İkinci Başkanı görevlendirir. Başkanlık, Kurul kararları üzerine gerekli gördüğü hizmet birimlerini kurar ve işlevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli sayıda personeli istihdam eder.