Rekabet Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde uygulanan serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde; rekabet piyasalarını düzenlemek, tekelleşmeyi engellemek, rekabeti sınırlayıcı engelleri aşmak için çalışmalar yapmak, uluslararası rekabeti geliştirmek ve aksi hallerde idari yaptırımlar uygulamakla görevli ve yetkili bağımsız bir Kurumdur.

Günümüzde finans dünyasında hâkim olan model piyasa ekonomisidir. Satıcıların, hizmet ve mal satışlarını artırıp kar oranlarını yükseltmek için sürekli olarak daha fazla müşteri edinme yarışında olma durumlarına iktisadi anlamda rekabet denir. Teknolojik gelişmelerin mal ve hizmet üretimini kolaylaştırması nedeniyle her türlü inovasyon ve teknolojik yenilik, piyasa aktörü olan girişimcilerin birbirleriyle olan yarışında kilit bir rol oynar. Bu gelişmeleri piyasaya yansıtabildikleri ölçüde başarıya ulaşma şansları artan girişimciler sayesinde piyasa dinamik bir işlev kazanır ve yenilikler halk tabanına daha kolay ve hızlı bir şekilde yayılır. Tüm bu olumlu yönlerine rağmen, piyasaların tam anlamıyla serbestlik kazanması durumunda birçok olumsuz sonuç da meydana gelebilir. Hatta piyasadaki girişimlerin birbiriyle olan yarışının yıkıcı bir hale gelme tehlikesi de söz konusu olabilir. Girişimler toplumsal refahı ve adil rekabet ortamında oluşması beklenen iktisadi gelişmeleri baltalayacak şekilde hakkaniyetsiz işbirlikleri oluşturma, sermaye güçlerini kullanarak sömürücü ve dışlayıcı piyasa koşulları yaratma faaliyetlerinde bulunabilirler. Anayasa’nın 167’nci maddesi ile birlikte piyasalardaki tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleme görevi açıkça devlete verilmiştir. Bu nedenle de devlet, girişim özgürlüğünü ve hatta dolaylı olarak demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayacak koşulların oluşmasını önlemek için piyasaya müdahalede bulunmak zorundadır. Devlet bu müdahalesini 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu düzenleyerek ve 1997 yılında bu Kanunu uygulamakla yükümlü otorite kurumu olan Rekabet Kurumunu kurarak gerçekleştirmiştir.

Rekabet kurumu, 4054 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca, serbest ve düzgün şekilde işleyen bir rekabet ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi için ilgili kanunu uygulayıp gözetmesi amacıyla kurulmuştur. Rekabet Kurumu, kendisine verilen görev ve yetkileri kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki serbest rekabetçi sürecin sağlıklı ve düzgün olarak işlemesini güvence altına alır ve bu sürecin tehdit edilmesini engeller. Rekabet kurumu idari ve mali özerkliğe sahiptir. Görevini yerine getirirken hiçbir organ, makam, merci veya kişi, karar alma sürecinde kuruma emir ve talimat veremez. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık, Ticaret Bakanlığıdır.

Rekabet Kurumu Kararları Ve Eri̇şi̇m

Rekabet Kurumu’nun, serbest ve düzgün şekilde işleyen bir rekabet ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi için ilgili kanunu uygulayıp gözetmesi amacıyla mal ve hizmet piyasalarını denetler. Bu denetleme sürecinde kararları Rekabet Kurulu alır. Alınan bu kararları etkilemek için herhangi bir organ, merci, makam veya kişi emir ya da talimat veremez. Kurul kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Rekabet Kurulu tarafından verilen tüm kararlara, ücretsiz olarak üye olunup, kendilerine en uygun içtihat paketini satın alındıktan sonra Full & Egal’de; Kararlar Menüsünden ulaşılabilir. Arama Motorları başlığında, İçtihat kısmından ülke, Kurum ve görüntülenmek istenilen dil seçilerek milyonlarca içtihat kararının bulunduğu tüm Rekabet Kurulu kararları arasından arama yapılabilir. Arama motoru kullanılarak aranan ve ulaşılan sonuçlar için bir kısıtlama yoktur ve limitsizdir. Üyelerin, istedikleri tüm kararları PDF formatında indirmesi veya çıktısını alması mümkündür.

Rekabet Kurumunun Ni̇hai̇ Ve Ara Kararları

Piyasaların serbest ve düzgün işlemesini sağlamak amacıyla hareket eden kurul, yüklendiği amaç ve sahip olduğu kamu gücü nedeniyle bir idari faaliyeti icra etmektedir. Bu nedenle diğer idari işlemlerde olduğu gibi bir usul izlenmektedir. Nitekim Rekabet Kurulunun vereceği kararlar hem usul hem de esas yönünden denetime tabidir. Kurulun karar alma süreci, re’sen ya da yapılacak başvurular üzerine başlar.

Kanun tarafından kendisine verilen yetkileri kullanarak görevini icra eden Kurul, gerekli gördüğü durumlarda tüm kurum, kuruluş, girişim veya girişim ortaklıklarından her türlü bilgiyi isteyebilir. İstenilen bilgilerin ilgili taraflarca verilmesi zorunludur. Bu işleme Bilgi İsteme-Yerinde İnceleme Kararları denir. Bundan sonra da kurul tarafından, zorunlu olmamakla birlikte, Ön Araştırma ve Soruşturma Açılması Kararı alınabilir. Bu bahsedilen kararlar ara karar niteliğinde olduğundan yargı denetimine tabi olması söz konusu değildir. Bu kararların denetimi ancak verilen nihai kararın denetlenmesi sırasında dolaylı yoldan denetlenebilirler.

Nihai karardan önce yasaklı faaliyet ve işlemlerin varlığı tespit edilebilir. Bu durumda Kurul tarafından, nihai kararı vermeden önce soruşturma aşamasında, ilgili faaliyetlerin son bulmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilebilir. Bu tedbirlere Geçici Tedbir Kararı denir. Bunun da bir ara karar olmasına karşın, ilgili girişimlerin haklarını doğrudan doğruya ve ciddi şekilde etkileyebileceğinden dolayı, ilgili girişimlerin savunma hakkını koruyabilmek için bu kararlar da tıpkı nihai kararlar gibi yargı denetimine tabidir.

Soruşturma ve önaraştırma yapmadan önce dahi ihlale ilişkin yeterince delil bulunmadığı hallerde soruşturma açılması talepleri reddedilir. Kurul tarafından soruşturma yapılıp da, herhangi bir yasaklı faaliyetin, piyasadaki nüfuzun kötü niyetli kullanımının olmadığına kanaat edilirse ret kararı verilir. Alınan bu ret kararları nihai karar niteliğinde olduklarından dolayı yargısal denetime tabidirler. Eğer kurul soruşturma ve öninceleme aşamasında yasaklı faaliyetlerin ve piyasa hâkimiyetinin kötüye kullanımını tespit ederse; İhlale Son Verme Kararı, Muafiyet Kararı, Zımni Ret-Zımni Kabul Kararı, İdari Para Cezası Verme Kararı alabilir. Verilen bu kararlar nihai kararlardır. Bu ne nedenle de yargısal denetime tabidirler.

Rekabet Kurumu Kuruluşu

Rekabet Kurumu tekelleşmenin ve kartelleşmenin önüne geçebilmek, piyasanın serbest, güvenilir ve düzgün şekilde işlevini sağlayarak hakkaniyetli rekabet ortamı sağlamak için kurulmuştur. Bu sayede yenilik, çeşitlilik, verimlilik ve kalite düzeyini artırarak süreklilik arz eden büyüme ve kalkınmayı destekleyip, tüketici faydasını artıran ve ülkeyi uluslararası rekabet sahasında güçlü pozisyona getirmeyi amaçlayan bir kurum olarak karşımıza çıkar.

Bu amaçları gerçekleştirmek için 4054 sayılı ve 7/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanun düzenlenmiş ve Rekabet Kurumu bu kanunda öngörülmüştür. Rekabet kurumu gerekli hukuki zeminin hazırlanması ve ilgili atamaların yapılmasıyla birlikte 5 Kasım 1997 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Rekabet Kurumu Başkanlığı

Rekabet Kurumu Başkanlığı; bir başkan, ikinci başkan ve kurul başkan yardımcılarından oluşur. Kurumun en üst düzey yetkilisi kurul başkanıdır. Kurumun temsilinden ve genel yönetiminden sorumludur. Dolayısıyla başkan, kurumun çalışmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda kamuya duyurma görev ve yetkilerini haizdir.

Rekabet Kurumu Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Ataması yapılacak olanlar en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7. bentlerinde sayılan şartları haiz olan kişiler arasından seçilir.

Rekabet Kurumu Yapısı, Kurulları Ve Dai̇releri̇

Rekabet Kurumu; Rekabet Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden müteşekkildir. Rekabet Kurulu, yedi üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından, gerekli şartları sağlayanlar arasından atanır. Rekabet Kurulu, başvuru üzerine veya re’sen, yasaklı faaliyet ve hukuki işlemleri inceleyerek nihai karar verir.

Strateji Geliştirme Dairesi, İnsan Kaynakları Dairesi, Bilişim Teknolojileri Dairesi, Kartel Ve Yerinde İnceleme Destek Birimi, Kararlar Dairesi, Ekonomik Analiz Ve Araştırma Dairesi, Dış İlişkiler Ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi ve altı Adet Denetim Ve Uygulama Dairesi olmak üzere bünyesinde toplamda on üç daire ve bu dairelere başkanlık etmek üzere üç tane de başkan yardımcısı bulunur.

Rekabet Kurumu İşleyi̇şi̇

Kurul, kendisine yapılan bir başvuru üzerine veya re’sen önaraştırma yaparak soruşturma açılması gerektiğine ya da gerekmediğine karar verir. Kurul Başkanı tarafından raportör olarak görevlendirilen bir veya daha fazla meslek personeli tarafından toplanan deliller, bilgiler ve konu hakkındaki görüşler otuz gün içinde Kurula teslim edilir. Kurul, teslimden sonra on gün içinde karar vermek için toplanır. Elde edilen bilgiler, deliller ve raportörlerin görüşleri değerlendirilip, soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı karara bağlanır. Soruşturmaya başlanması durumunda, ihbar veya şikâyet sahipleri varsa, bunlara bildirilir. Soruşturmaya gerek görülmediği ve ret kararı verilen durumlarda, menfaati olan taraflardan her biri karara karşı yargı yoluna başvurabilir.

Kurul tarafından görevlendirilen ve Kurul adına hareket eden, raportörlerden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet soruşturma aşamasında gerekli gördükleri tüm belgelerin gönderilmesini ve her türden bilginin verilmesini ilgililerden isteyebilirler. Soruşturma safhası tamamlandığında bir rapor hazırlanır. Bu rapor ilgili taraflara tebliğ edilir ve otuz gün içinde yazılı savunmaları istenir. Soruşturma safhasının bitiminden itibaren otuz gün içinde dosya üzerinden yapılan inceleme ile nihai karar verilir. Nihai karar almak için başkan ya da ikinci başkan dâhil en az beş kişi ile toplanır ve en az dört üyenin aynı yönde oy kullanması ile karar verilir. Kurul, kararlarını gizli görüşme ile alır ve alenen tefhim eder. Kurul üyelerinin hiçbiri de çekimser oy kullanamaz. Kurul üyeleri kendileri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın akrabalarıyla ilgili olaylarda müzakere ve oylamaya katılamaz. Verilen nihai kararlara karşı menfaati bulunan tüm ilgililer tarafından yargı yoluna başvurulabilir.

Rekabet Kurumu Üyeleri̇

Kurumun karar organı olan Rekabet Kuruluna üyeler Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplamda yedi üye atanır. Üyelerin görev süreleri dört yıldır.

Üyeler, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, kamuda veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış bulunan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7. bentlerinde sayılan şartları haiz olan kişiler arasından seçilir. Gerekli şartları kaybeden üyelerin görevleri sona erer.

Rekabet Kurumu Görevleri̇ Ve Yetki̇leri̇

Rekabet Kurumunun görev ve yetkileri arasında; Başvuru üzerine veya re’sen, yasaklı bir faaliyet ya da hukuki işlemlerin tespiti için inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, Kanunda düzenlenen yasaklı faaliyet veya hukuki işlemlerin tespit edilmesi durumunda, ihlalleri sona erdirmek için gereken tedbirleri almak ve sorumlulara idari para cezası kesmek, İlgililerin başvurusu üzerine, yapılacak olan anlaşmaların değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucunda uygun gördüğü anlaşmalara muafiyet ve tespit belgesi vermek, Birleşme ve devralmaların kanuna uygunluğunu değerlendirip, izin vermek, Başkanın teklifi ile Başkan Yardımcılarını ve Baş Hukuk Müşavirini atamak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasını sağlamak, bunun için gerekli düzenlemeleri yapıp hukuki zemini hazırlamak, Mevzuatta yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikler hakkında görüşlerini, re’sen ya da bakanlığın talebiyle bildirmek, Kanun ve ilgili alanlar hakkında uluslararası kararları takip etmek, Kurum çalışanlarının görevlerini belirlemek, uygulamasını izlemek ve kurumda çalışan personelin atamasını yapmak, Yılda bir kez rapor yayınlayarak, başkanlıkça hazırlanan genel yönetim işlerini onamak, Kurum adına menkul ve gayrimenkul eşya ile demirbaş alımı gibi alım-satım işlemlerini görüşüp karara bağlamak ve gerekiyorsa düzenlemeleri yapmak, Üçüncü kişilerle kurum arasındaki alacaklar, borçlar ve haklar için karar alıp işlem yapmak, örnekleri sayılabilir.

Rekabet Kurumu Soruşturması

Kurul, kendisine yapılan başvurular üzerine veya re’sen önaraştırma yapılıp yapılmamasına karar verir. Önaraştırma yapılmasının amacı soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar vermektir. Kurul tarafından her şikâyet üzerine öninceleme başlatması ya da soruşturma açması zorunlu değildir. Önaraştırma yapılması gerekli görüldüğünde, Kurul Başkanı tarafından bir ya da daha fazla uzman meslek personeli arasından görevlendirilen raportörler konu hakkındaki görüşlerini, topladıkları her türlü bilgi ve delili otuz gün içinde yazılı şekilde Kurula sunar. Kurul, önaraştırma raporunu inceleyerek elde edilmiş olan tüm bilgi ve delilleri serbestçe değerlendirmek üzere on gün içinde toplanır ve soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verir. Soruşturma başlaması durumunda, nihai karar verilene kadar yargı yoluna gitmek mümkün değildir. Kurulun başvuruları açıkça veya zımnen reddetmesi durumunda ise bu bir nihai karar niteliğindedir ve menfaati bulunan herkes yargı yoluna başvurabilir.

Kurul tarafından, raportörlerden oluşan bir heyet görevlendirilir. Bu heyet, 4054 sayılı ve 7/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 14. ve 15. maddelerinde düzenlenen bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkilerini Kurul adına kullanır. Heyet, gerekli gördüğü tüm belgelerin ve bilgilerin gönderilmesini talep edebilir. Soruşturma aşamasında elde edilen tüm bilgi ve deliller her zaman kurula sunulabilir.

Rekabet Kurumu Başvuru Ve Şi̇kâyet Yolu

Rekabet Kurumuna, ihbar, şikâyet ve Bakanlık talebi şeklinde üç farklı yolla rekabet ihlalleri ile ilgili başvuru yapılabilir. Tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilirler. Başvuruların yazılı olarak yapılması esastır. İnceleme talebiyle yapılan başvurunun işleme alınabilmesi için; Başvuran bir gerçek kişi ise adı, soyadı, kimlik numarası, adresi ve imzası, Başvuran bir tüzel kişi ise ticaret ünvanı ya da işletme adı, adresi, imza sirküleri, yetkili temsilci, Başvuru temsilci vasıtası ile yapılıyor ise temsilcinin yetki belgesinin aslı ya da usulünce onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olan gerçek veya tüzel kişinin adresi ile temsilcinin imzası, yazılı bir başvuruda bulunması gereken şekil şartlarıdır. Bu koşulları haiz başvuruların durumu ve gelişmeler hakkında otuz gün içinde başvuruculara haber verilir. Kurum, sayılan şekil şartlarını taşımayan ama ciddi olduğuna kanaat getirdiği başvuruları ihbar olarak değerlendirip re’sen işlem başlatabilir. Fakat bu durumda başvurucuya geri bildirimde bulunmaz. Yazılı başvurunun posta aracılığıyla yapılması esastır. Kurum, elektronik posta, fax, telefon gibi yollarla veya sözlü olarak yapılan başvuruların ciddi olduğuna kanaat getirirse, bunları ihbar olarak değerlendirip re’sen işlem başlatabilir. Bu durumda başvurucuya bildirimde bulunulmaz. Başvurularında kasıtlı olarak yanıltıcı, yanlış ve yalan beyan kullanan kişiler hakkında yasal işlem uygulanması söz konusu olabilir.

Rekabet Kurumu Cezalari

Girişimlerin mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumlarını kötüye kullanarak yapacağı anlaşmalar, birlikte hareket etme, uyumlu eylemler gerçekleştirme gibi faaliyetler sonucu doğrudan veya dolaylı şekilde rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacı güderek yaptıkları eylemler kanunen yasaklanmıştır. Rekabet Kurumu, yaptığı öninceleme ve soruşturma sonucunda bir veya daha fazla girişimin bu yasaklı faaliyetleri gerçekleştirdiğine kanaat getirirse ilgili girişimlere ve kişilere cezalar verir. Yasaklı faaliyetlerin tespiti durumunda Kurum; ihlale son verme kararı ya da maktu, nispi ve süreli olmak üzere üç farklı türde idari para cezası ödenmesine karar verir. İhlale son verme kararı verilmesi üzerine ilgili girişimin bu kararı altı ay içinde uygulaması gerekir. Kurum tarafından verilen cezalar idari nitelikte olduğundan, bu kararlara karşı ilgili idare mahkemesinde yargı yoluna başvurmak mümkündür.

Rekabet Kurumu Kararlarına Karşı Kanuni̇ Yollar

Rekabet Kurumu, organik açıdan bir kamu kurumu niteliğini haizdir. İşlevsel açıdan bakıldığında da kamu kurumlarına mahsus olan yetkinliklerle donatılmış olan bir kurumdur. Kamu gücü kullanarak gerçekleştirdiği icrai faaliyetler sonucu aldığı nihai kararlar birer idari işlem niteliğindedir. Bu bağlamda da Kurulun tedbir kararlarına, para cezalarına ve diğer tüm nihai kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Nihai karar niteliği taşıyan tüm ara kararlarına karşı da yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Rekabet Kurumu hakkında sık sorulan sorular

Serbest Piyasa ekonomisi kapsamında rekabet kurallarına aykırı gelişmeleri engelleyen, rekabetin sağlıklı şekilde gelişmesini denetleyen bağımsız bir kurumdur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’da yerleşiktir.
Kurul, Başkanlık ve Danışmanlık Birimlerinden oluşur. Full & Egal üzerinden tüm güncel Rekabet Kurumu kararlarına ulaşabilirsiniz.
Ticari faaliyetlerde bulunan şirketlerin Rekabet Kurumu’nun emsal kararlarını incelemesi yön gösterici olmakta, yaptırım kararlarının hangi olay ve konularda düzenlenmiş olduğunu bilmesi oluşabilecek zararları en aza indirme ve ticari sürekliliği sağlamak açısından önem arz etmektedir.
Rekabet kurulu nihai kararlarını düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamında verir. İnceleme sonucunda ilgili teşebbüsün ya da teşebbüs birliklerinin yaptıkları işlemler sonucunda, doğrudan veya dolaylı olarak 4054 sayılı ve 7/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanun maddesinde yasaklı durumların oluşmasına sebebiyet verilip verilmediğini tespit edilir. Rekabet Kurulu tarafından verilen nihai kararlara Full & Egal; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısından ulaşılabilir. İlgili bağlantıda bulunan, İçtihat kısmı seçilerek, Mahkeme/Kurum olarak Rekabet Kurulu seçilip, arama motoruna anahtar kelime yazılarak veri tabanındaki milyonlarca karar arasından arama yapılabilir.
Full & Egal’e ücretsiz olarak üye olduktan sonra istediğimiz içtihat paketini satın alıp tüm site içeriğine sınırsız şekilde erişmek mümkündür. Full & Egal’de; https://www.fullegal.com/arama-motorlari bağlantısından ulaşılabilen Rekabet Kurumu Karar Arama Motorundan istenilen tüm kararlara ulaşılabilir. Ulaşılan kararları indirip kaydetmek veya yazdırmak mümkündür. Ayrıca ulaşılan tüm kararların istenilen dile, Full & Egal’in kendi tercüme özelliği kullanılarak, çevrilebilmesi de mümkündür.
Şikâyet ya da ihbar üzerine, başvuruyu değerlendirip önaraştırma ve soruşturmanın gerekli olup olmadığına karar verir. Önaraştırma yapılmasına karar verilirse, görevlendirilen raportör veya raportörler otuz gün içerisinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve görüşlerini rapor halinde Kurula sunar. Kurul, bu sunulan raporu on gün içinde toplanarak görüşür ve soruşturmanın gerekli olup olmadığına karar verir. Soruşturmaya başlandığı takdirde, soruşturma altı ay içinde sonlandırır. Gerekli görülürse, bir defaya mahsus olarak, altı aylık ek süre daha verilebilir. Soruşturma sonrası hazırlanan rapor Kurula sunulur ve ilgili taraflara tebliğ olunur. Kurul, taraflardan yazılı savunmalarının otuz gün içinde yapılmasını ister. Yazılı savunma haricinde, tarafların bildirmeleri üzerine en az otuz ve en fazla altmış gün içinde sözlü savunma toplantısı yapılır. Karar, sözlü savunma toplantısının yapıldığı aynı gün, mümkün değilse de on beş gün içinde gerekçeli olarak karar verilir.
Rekabet Kurulu tarafından ilgili teşebbüsün ya da teşebbüs birliklerinin faaliyetlerini değerlendirip, 4054 sayılı ve 7/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasaklı faaliyetlerin var olup olmadığını tespit edilir. Kurul, nihai kararlarını düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre verir. Verilen tüm bu kararlara Full & Egal’e ücretsiz olarak üye olup, istenilen içtihat paketi seçilerek; Kararlar Menüsü üzerinden ulaşılabilir.
Full & Egal’e üye olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini satın alabilirler. Bu işlemden sonra Full & Egal’de; Kararlar Menüsünden veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasında arama yapmak mümkündür. Bu kararlara erişimde herhangi bir arama, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi kararlara ulaşılabilir.
 Evet, tüm kararları sınırsız olarak dilediğiniz dile çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi özelliğimiz; Tüm Abonelerimize ek ücret gerektirmeksizin sınırsız olarak sunulmaktadır.

Full & Egal’e üye olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini satın alabilirler. Bu işlemden sonra Kararlar Menüsünden veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasında arama yapmak mümkündür. Bu kararlara erişimde herhangi bir arama, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi kararlara ulaşılabilir.
Rekabet Kurumu, 4054 sayılı ve 7/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile öngörülmüş ve düzenlenmiştir. Rekabet Kurumunun açılması üç yıl gecikerek, gerekli hukuki zeminin hazırlanması ve ilgili atamaların yapılmasıyla birlikte nihayet 5 Kasım 1997 tarihinde faaliyete başlamıştır. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun düzenlemesiyle birlikte serbest piyasadaki tekelleşmenin ve kartelleşmenin önüne geçebilmek, güvenilir ve düzgün şekilde işlevini yerine getirebilen bir serbest piyasa sağlayarak hakkaniyetli rekabet ortamı yaratmak amaçlanmıştır. Kanunda öngörülen bu şartların icra edilebilmesi için de Rekabet Kurumu kurulmuştur.
Rekabet Kurumunun kararları ve yaptırımları idari niteliktedir. Bu nedenle de 4054 sayılı ve 7/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 55. maddesi uyarınca Rekabet Kurulunun idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde diğer idari işlemlerde olduğu gibi altmış gün içerisinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan davalar öncelikli işlerden sayılır. Yargı yoluna başvurulması, Kurul kararlarının icrasını ve para cezalarının takibini durdurmaz. Yerel mahkemenin konusu 7.000- TL’yi aşan kararlarına karşı, tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine istinaf yoluna başvurulabilir.
Rekabet Kurumunun kararları ve yaptırımları idari niteliktedir. Bu nedenle de 4054 sayılı ve 7/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 55. maddesi uyarınca yetkili idare mahkemesinde altmış gün içerisinde dava açılabilir. Yerel mahkemenin verdiği karara karşı, tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine taşınabilir. İstinaf mahkemesinin verdiği ve konusu 192.000-TL’yi aşan kararlar için de, tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde temyiz yoluna gidilerek Danıştay’a başvurulması mümkündür.
Rekabet Kurumunun kararları idari işlem niteliğindedir. Bu kararlara karşı yetkili idare mahkemesine başvurulabilir. Gerekli şartları haiz yerel mahkeme kararlarına karşı da İstinaf Mahkemesine başvurulabilir. İstinaf mahkemesi olan Bölge İdare Mahkemesinin konusu 192.000-TL’yi aşmayan davalar için kararları kesindir. Bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz.
Serbest piyasanın güvenilirliğini, düzenini bozacak ve rekabet ortamının sağlıklı işleyişini engelleyecek her türlü teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin faaliyetlerinin önlenmesi Rekabet Kurulunun esas amacıdır. Bu amaçlarla bir nevi kamu düzenini sağlamakla görevli bulunan otorite olarak, verdiği kararlar idari niteliklidir. Bu nedenle Kurul tarafından verilecek olan kararlar için diğer idari işlemlerde olduğu gibi bir usul izlenir. Ve Kurul faaliyetleri idari yargı denetimine tabidir. Kurul re'sen ya da yapılacak başvurular üzerine inceleme sürecine başlar. Kurul, bu incelemelerinde Kanunda sayılan yasaklı eylemlerin var olup olmadığını tespit eder ve idari işlem niteliğinde bir nihai karar verir.
Rekabet Kurumu Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Ataması yapılacak olanlar en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7. bentlerinde sayılan şartları haiz olan kişiler arasından seçilir.
 Başvuru üzerine veya re’sen yapılan inceleme sonucunda kurul, mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı faaliyetlerin varlığını tespit ederse bunları önlemek veya ortadan kaldırmak için kararlar alır. Gerekli görürse ilgili teşebbüs, teşebbüs birliği ve kişilere idari para cezası verir. Bu düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin amacı piyasaya hâkim olan teşebbüslerin, bu durumlarını kötü niyetle kullanarak rekabet ortamının sağlıklı işleyişini bozmalarının önüne geçmektir. Kurul tarafından ihlale son verme kararı alınabilir. Piyasada hâkim durumda olan teşebbüsün, bu durumunu kötüye kullandığını ya da kendisine bildirilmiş bir birleşme veya devrin hâkim durum oluşturduğunu veya mevcut bir hâkim durumu güçlendirdiğini tespit ederse Kurul tarafından ihlale son verme kararı alınabilir. Bu kararla birlikte yapılan işlemler yasaklanır veya geçersiz sayılır. Bunun yanı sıra, hukuka aykırı bu işlem ve eylemlere karşı Kurul tarafından idari para cezası verilmesi de mümkündür. İdari işlem niteliğindeki tüm bu ceza kararları yargı denetimine tabidir.
Rekabet Kurumu inceleme sürecinde, nihai karardan önce, bir takım ara kararlar alabilir. Kural olarak bu ara karar niteliğini haiz kararlara karşı yargı yoluna başvurmak mümkün değildir. Fakat bunun bazı istisnaları vardır. Önaraştırma veya soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına dair kararlar Danıştay 10. Dairesi'nin 12.11.2003 tarih ve E.2002/4519; 12.11.2003 tarih ve E.2002/4495 sayılı kararları uyarınca nihai karar olarak kabul edilirler ve bu nedenle iptal davasına konu olabilirler. Nihai karardan önce yasak faaliyetlerin tespit edildiği durumlarda ihlallere son verilmesi için ihtiyati tedbir kararı alınması durumunda, ihtiyati tedbir kararlarının da ara karar vasfı taşımalarına karşın, teşebbüslerin haklarını doğrudan ve derinden etkileyebilecekleri için iptal davasına konu olmaları mümkündür. Rekabet Kurumunun verdiği kararlar idari yargının denetimine tabidir. Yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesi'dir. Kararların istinaf ve temyiz yolu için öngörülen süreler ve parasal sınırlar İdari̇ Yargılama Usulü Kanunundaki şartlara tabidir.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesinde öngörülen idari para ceza alt sınırı her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. İdari para cezası alt sınırı Rekabet Kurumunun 2021/1 nolu tebliği ile 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 34.809-TL olarak belirlenmiştir. Ceza verilecek teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin veya bu birliklerin üyelerine verilecek ceza üst limiti ise nihai karar tarihine en yakın mali yılsonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan gayri safi gelirlerin yüzde onunu aşamaz.
Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamının devamlılığını ve gelişmesini sağlamak amacıyla Kanununun kendisine verdiği görev ve yetkileri kullanırken hiçbir organ, makam, merci veya kişiden emir ve talimat almaz. Kamu tüzel kişiliğini haiz Rekabet Kurumu, idari ve mali özerkliğe sahiptir. Merkezi Ankara’da olan Kurumun, ilişkili olduğu Bakanlık, Ticaret Bakanlığıdır.
Kurul, kendine yapılan başvurular üzerine veya re’sen, soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar vermek üzere önaraştırma sürecini başlatır. Önaraştırma yapmak üzere bir veya daha fazla meslek personeli uzmanı raportör olarak görevlendirilir. Raportörler otuz gün içinde toplanan tüm delilleri ve bilgileri, görüşlerini de bildirerek yazılı olarak Kurula sunar. Sunulan rapor üzerine Kurul on gün içinde toplanarak soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar verir. Kurul, soruşturmayı yürütmek için raportör veya raportörleri belirler. Belirlenen raportörler soruşturmayı ilgili daire başkanının gözetiminde yürütür. Kurul tarafından belirlenen raportörler, taraflardan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir ve yerinde inceleme yapabilirler. İlgili taraflar bu talepleri yerine getirmek zorundadır. Soruşturma altı ay içinde tamamlanır ve elde edilen tüm bilgi, delil ve evraklar karar vermesi için Kurula sunulur.
Kurul, kendine yapılan başvurular üzerine veya re’sen, soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar vermek üzere önaraştırma sürecini başlatır. Önaraştırma yapmak üzere görevlendirilen raportörlerin sunduğu delil, bilgi ve görüşler üzerine on gün içerisinde soruşturma açılmasına karar verilirse ilgili daire başkanının gözetiminde soruşturmanın yürütülmesi için Kurul tarafından raportörler seçilir. Raportör Heyeti soruşturma sürecini altı ay içinde tamamlamalıdır. Kurul tarafından gerekli görüldüğü koşullarda tek sefere mahsus olmak üzere altı aya kadar ek süre verilebilir.
Girişimler, birleşme kararlarının, bölünme kararlarının, yaptıkları anlaşmaların incelenmesini Rekabet Kurulundan talep edebilir. Rekabet Kurumu, bu işlemleri Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa aykırı olup olmadığını ve rekabet kurallarına uyulup uyulmadığını inceler. Bu yöntemle girişimler, yapacakları işlemlerin hukuki alanda yaratacakları etkilerin belirsizliğinden kurtulmuş olurlar. Şirketler bu menfi tespit işleminden sonra bir faaliyet gerçekleştirdiğinde eğer; kararın alındığı sıradaki olaylarda esaslı değişiklik meydana gelirse, karara bağlanan şartların ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi söz konusu olursa, verilen kararının eksik veya yanlış bilgiye dayanarak verildiği anlaşılırsa menfi tespit kararı geri alınabilir ya da girişimin belirli davranışları yasaklanabilir. Menfi tespit kararı kesin ve yürütülebilir bir idari işlem niteliği taşıdığından, menfaati zedelenenler tarafından kararın iptali için dava açılabilir.
Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleme, bozma ya da sınırlama etkisi yaratan ya da yaratabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu hareketler hukuka aykırı ve yasaktır. Fakat bu tür faaliyetlerin bazı durumlarda olumlu etkiler yaratması da mümkündür. Bu gibi durumlar için Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun 5. maddesinde belirtilen; malların üretim veya dağıtımında ile hizmetlerin sunulmasında yenilik, inovasyon, ekonomik ve teknik gelişmelerin sağlanması, tüketicinin bundan yarar sağlaması, piyasada var olan rekabet ortamının önemli ölçüde etkilenmeyecek olması şartları mevcutsa Rekabet Kurumu ilgili girişimlere muafiyet hakkı tanımaktadır. Şirketler bu muafiyet kararından sonra bir faaliyet gerçekleştirdiğinde eğer; kararın alındığı sıradaki olaylarda esaslı değişiklik meydana gelirse, karara bağlanan şartların ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi söz konusu olursa, verilen kararının eksik veya yanlış bilgiye dayanarak verildiği anlaşılırsa muafiyet kararı geri alınabilir ya da girişimin belirli davranışları yasaklanabilir. Muafiyet kararı kesin ve yürütülebilir bir idari işlem niteliği taşıdığından, menfaati zedelenenler tarafından kararın iptali için dava açılabilir.
 Bir başkan ve biri ikinci başkan olan toplam yedi üyeden oluşur. Rekabet Kurumu Rekabet Kurulu, Rekabet Kurumu'nun karar organıdır. Başkan ve ikinci başkan dâhil, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Ataması yapılacak olanlar en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6, 7. bentlerinde sayılan şartları haiz olan kişiler arasından seçilir.

Kurulun günümüzdeki üyeleri; Başkan Birol KÜLE, II. Başkan Arslan NARİN ve Kurul Üyeleri Şükran KODALAK, Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Ayşe ERGEZEN olmak üzere altı kişidir.
Soruşturma aşamasının sonunda hazırlanan rapor, Kurul üyelerine ve ilgili taraflara tebliğ edilir. Kanunu ihlali belirlenen kişilerden otuz gün içinde yazılı savunma göndermeleri tebliğ edilir. Tarafların cevap dilekçelerinde ya da savunma dilekçelerinde sözlü savunma talep etmeleri durumunda, soruşturmanın bitiminden en az otuz ve en çok altmış gün içinde sözlü savunma yapılır. Kurul re’sen sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verebilir. Sözlü savunma toplantıları, genel ahlakın ve ticari sırların korunması gerekçesi istisnaları haricinde açık olarak yapılır. Eğer mümkünse sözlü savunma toplantısının yapıldığı gün karar verilir. Bu mümkün değilse, karar gerekçesi ile birlikte on beş gün içinde verilir.
Kuruma yapılacak başvuruların yazılı yapılması esastır. Tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Başvurular, posta aracılığıyla; REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9, Bilkent Çankaya P.K: 06800 ANKARA adresine gönderilebilir ya da doğrudan elden teslim edilebilir. Bunun dışındaki e-posta, faks, telefon gibi diğer yollarla yapılan başvurular ihbar olarak değerlendirilebilir. İlgili personel tarafından tutanağa alınarak yapılan sözlü başvurular da ihbar olarak değerlendirilebilir. Elektronik posta yoluyla yapılan başvurular için adres; rek@rekabet.gov.tr
Karar almak için kurul, Başkan ya da ikinci başkan dâhil en az beş kişi ile toplanır. Karar almak için en az dört üyenin de aynı yönde oy kullanması gereklidir. İlk toplantıda karar için yeterli oran sağlanamazsa, ikinci toplantı tüm üyelerin katılımıyla yapılır. Bunun da mümkün olmadığı hallerde salt çoğunlukla karar alınır. Salt çoğunlukla karar alınabilmesi için başkan ya da ikinci başkan dâhil en az beş üye olmalıdır. İkinci toplantıda eşitlik olması durumunda Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Verilen kararlarda, alınan kararın aksine oy kullananların karşı oy yazıları bulunmalıdır. Kurul, tarafları bilgilendirmediği ve savunma hakkı vermediği konuları kararlarına dayanak yapamaz.