Almanya Federal Adalet Mahkemesi

II. Dünya Savaşı’nın ardından, Batı Almanya’da 1 Ekim 1950 tarihinde Federal Adalet Mahkemesi olarak kurulup faaliyete geçmiş ve 3 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın birleşmesinden sonra, Federal Adalet Mahkemesi, Almanya'nın en yüksek hukuk ve ceza mahkemesi haline gelmiştir. Yani Mahkeme, Almanya'nın en yüksek adli yargı merciidir. Alt mahkemelerin kararlarına karşı olağan kanun yolu olan temyiz makamıdır. Karlsruhe’de yerleşiktir. Mahkeme başkanı haricinde 128 yargıç mevcuttur. Yargılama faaliyetlerini yürütmek üzere on iki hukuk ve beş ceza dairesi vardır. Mahkemenin temel amacı adli yargıda tekdüzeliği sağlamaktır. Mahkeme kararları Medeni Hukuk alanında ülke çapında etkiler doğurur. Bu kararlar bankalar, sigorta şirketleri, kira ilişkisine giren mülk sahipleri ile kiracı ilişkileri ve boşanma avukatları gibi alanlarda faaliyet gösteren hukukçular için hukuki kılavuz niteliğindedir. Hukukçular tarafından “Karlsruhe kararına” atıf yapılarak, dilekçeler gibi hukuki işlemler yapılırken kullanılır.

Almanya Federal Adalet Mahkemesinin Görevleri

Alt mahkemelerin verdiği kararları inceler. Bazı istisnalar haricinde bir temyiz mahkemesi olarak iş görür. Bu incelemeyi yalnızca hukuki hatalar açısından yapar. Kural olarak Federal Adalet Mahkemesinin kararları sadece ilgili dosya için bağlayıcıdır fakat uygulamada alt mahkemeleri gördükleri davaların tamamına yakınında, bu kararları içtihat olarak kabul edip buna göre karar verirler. Federal Adalet Mahkemesinin bu faaliyetleri gerçekleştirmedeki temel amacı; ülke çapındaki hukuk uygulamasını, özellikle de medeni hukuk alanında, tek tip hale getirmek ve uygulamada ortaya çıkan hukuki problemleri açığa kavuşturmak bu sayede de hukuk alanında gelişme ve ilerlemeyi mümkün hale getirmektir. Federal Adalet Mahkemesi, duruşma yapmadan ve dosyanın esasına girmeden, ilgili dosyayı hukuki yönden inceler. Alt mahkeme tarafından tespit edilen maddi gerçekler, her türlü bilgi, belge ve delil, usul yönünden uygun olduğu müddetçe Federal Adalet Mahkemesi için bağlayıcıdır ve Mahkeme bulguları tekrar araştırmaz.

Almanya Federal Adalet Mahkemesinde Hukuk Davalarının Süreci

Hukuk davalarında, ilke olarak, yerel mahkemeler ve üst derece bölge mahkemeleri tarafından verilen nihai kararlara karşı temyiz yolu mevcuttur. Uygulamada, yerel bir mahkeme tarafından verilen bir nihai karara karşı, ara derece mahkemelerini atlayarak doğrudan en üst dereceli mahkemelere temyiz etme yolu çok nadiren kullanılır. Temyiz süreci ancak alt dereceli temyiz mahkemesi nihai kararında bu izni vermişse başlatılabilir. Alt dereceli temyiz mahkemesinin Federal Adalet Mahkemesine temyiz başvurusuna izin vermediği durumlarda taraflar, bu ret kararına karşı itiraz için Federal Adalet Mahkemesine temyiz izni verilmesi için başvurabilirler. Mahkemenin itirazı kabul ederek verdiği temyiz izni üzerine dosyanın temyiz edilmesi mümkündür. Görülmekte olan davanın içeriğinin, hukukun gelişimi ve hukuki tekdüzeliğin sağlanması açısından arz ettiği önem göz önünde bulundurularak temyiz izni verilir. Alt dereceli temyiz mahkemesinin verdiği temyiz izni, Federal Adalet Mahkemesini bağlar. İlgili daire, temyiz isteminin kabul edilemez olduğuna kanaat getirirse ret kararı verir. Hukuk dairelerinde görüşmeler, beş yargıcın bir araya gelmesiyle bir heyet halinde yapılır. Yargıçlardan biri görüşmelerde başkanlık eder. Tüm kararlar salt çoğunlukla alınır ve kamera ile kaydedilir.

Federal Adalet Mahkemelerinde Ceza Davalarının Süreci

Federal Adalet Mahkemesi, yerel mahkemelerinin ve üst derece bölge mahkemelerinin nihai kararlarının temyize kabil olup olmadığını inceler ve karar verir. Bir bölge mahkemesinin ceza dairesinde bulunan ve profesyonel hukuk mesleğinden olmayan yargıçlar tarafından oluşan bir kurul tarafından karar verilen ağır ceza davalarında; suç duyurusu yapıldığı sırada savcı tarafından dört yıl ve daha fazla hapis cezası isteminde bulunulan, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılma kararı veya tutuklama kararı bulunan durumlar da temyiz kapsamındadır. Bunların yanı sıra, ilk derece mahkemesinin devlet güvenlik dairelerinde görülen devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar da bu kapsamdadır. Kanun yararına temyiz yoluna hem müdafi hem de savcı tarafından, Ceza Kanununun normlarına veya Ceza Usul Hukukunda belirlenen usullere aykırılığın varlığı iddiasıyla başvurulabilir. Federal Adalet Mahkemesinin ilgili Ceza Dairesi Heyeti, temyiz başvurusunun sağlam temellere dayanıp dayanmadığına dair oy çokluğuyla karar verir ve duruşma yapmadan bir karara bağlayabilir. Bunun dışındaki davalarda ise temyiz hakkında karar, Heyet tarafından yapılacak duruşmadan sonra verilir.

Almanya Federal Adalet Mahkemesindeki Dairelerin Görev Dağılımı

Federal Adalet Mahkemesinin üye yargıçları tarafından seçilen bir başkan ve on yargıçtan oluşan Federal Adalet Mahkemesi Başkanlık Divanı, her mali yılın başında hazırladığı Yargılama Yetki Çizelgesini yayınlayarak hukuk ve ceza dairelerinin görev dağılımını planlar ve Federal Gazete’de ilan eder. Toplamda on üç hukuk dairesi ve altı ceza dairesi bulunur. Hukuk dairelerinde görev dağılımları hukukun farklı dallarına göre yapılır. Ceza dairelerinde ise görev dağılımı coğrafi kıstaslara göre yapılır. Yalnızca Birinci Ceza Dairesi, Üçüncü Ceza Dairesi ve Dördüncü Ceza Dairesi özel hukuk dallarına göre tasnif edilen davalara bakar.   

Federal Adalet Mahkemesinin Alman Yargı Sistemindeki Yeri

Alman yargı sisteminde Federal Adalet Mahkemesi haricinde dört tane daha ulusal yüksek mahkeme bulunmaktadır. Bunlar; Leipzig’de yerleşik ve Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en yüksek idari mahkemesi olan Federal İdare Mahkemesi, Münih'te yerleşik vergiler ve gümrük vergileri ile ilgili konularda karar veren Federal Maliye Mahkemesi, Erfurt’ta yerleşik iş sözleşmesinden kaynaklı işçi-işveren ilişkileri konularında karar veren Federal İş Mahkemesi ve Kassel’de yerleşik sosyal güvenlik konularında karar Federal Sosyal Mahkemedir.

Bu beş Federal Yüksek Mahkemenin yanı sıra, çok özel bir işlevi yerine getiren ve Karlsruhe’de yerleşik Federal Anayasa Mahkemesi de vardır. Bu mahkemenin görevi; yasaların, devlet kurumlarının ve kişilerin işlemlerinin Anayasaya uygunluğunu denetlemek, aykırılık iddiasıyla yapılan şikâyetleri inceleyerek Anayasaya uygun olup olmadığına karar vermektir.

Federal Adalet Mahkemesi Barosu

Federal Adalet Mahkemesinde bir baro bulunur. Bu baronun görevi, Federal Adalet Mahkemesinde görülmekte olan hukuk davalarına katılan tarafları temsil etmektir. Hukuk davalarında, yalnızca Federal Adalet Mahkemesi ruhsatına sahip olan avukatlar vekil olabilir. Bu avukatlar birkaç istisna haricinde başka mahkemelerde görev alamazlar. Bu kısıtlamanın amacı; kanun yararına yapılan hukuki temyizlerin, temyiz izninin reddine karşı yapılan itirazların ve hukuki hususlara ilişkin şikâyetlerin ele alınmasında uzmanlığı daha yüksek olan avukatların bulunmasını sağlamaktır. Federal Adalet Mahkemesi Avukatlar Seçim Kurulu tarafından en az otuz beş yaşında, en az beş yıl kesintisiz olarak hukuk alanında çalışmış avukatlar arasından aday gösterilir. Seçim Kurulu tarafından aday gösterilen bir avukatın kabulüne Federal Adalet Bakanı karar verir. Ceza yargılamalarında ise Almanya’da avukatlık ruhsatına sahip olan herhangi biri veya bir Alman üniversitesinde öğretim verip de adli görev almaya yetkili kişiler vekil olabilirler.

Federal Adalet Mahkemesi Diğer Sorumluluk Alanları

Her daire için gerekli siciller tutulur. Dairelerdeki süreçlerin kaç dakika sürdüğü, ilgili taraflar ile yazışmaları yönetmek burada hizmet eden görevlilerin sorumluluğundadır. Dava masrafları ve diğer ek karaların belirlenmesinden ise dava kâtipleri sorumludur. Yaklaşık 450,000 cilt kitabın bulunduğu Federal Adalet Mahkemesi Kütüphanesi, Almanya'daki en büyük mahkeme kütüphanesidir. Alman Hukuku üzerine 1800 yılından 1970 yılına kadar yazılmış olan eserlerin tümüne yakını mevcuttur. Kütüphane veri tabanına çevrimiçi olarak erişmek mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

Almanya Federal Adalet Mahkemesi hakkında sık sorulan sorular

Federal Adalet Mahkemesi, Karlsruhe’de yerleşik olan Almanya'nın en yüksek adli yargı merciidir. Bünyesinde hukuk ve ceza daireleri bulunur. Alt mahkemelerin kararlarına karşı olağan kanun yolu olan temyiz makamıdır. Federal Adalet Mahkemesinin kendisine gelen dava hakkında verdiği karar bağlayıcıdır.
II. Dünya Savaşı’nın ardından, Batı Almanya’da 1 Ekim 1950 tarihinde Federal Adalet Mahkemesi olarak kurulup faaliyete geçmiş ve 3 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın birleşmesinden sonra, Federal Adalet Mahkemesi, Almanya'nın en yüksek hukuk ve ceza mahkemesi haline gelmiştir.
Federal Adalet Mahkemesinin üye yargıçları tarafından seçilen bir başkan ve on yargıçtan oluşan Federal Adalet Mahkemesi Başkanlık Divanı, her mali yılın başında hazırladığı Yargılama Yetki Çizelgesini yayınlayarak hukuk ve ceza dairelerinin görev dağılımını planlar ve Federal Gazete’de ilan eder. Toplamda on üç hukuk dairesi ve altı ceza dairesi bulunur. Hukuk Dairelerinde görev paylaşımı hukukun farklı dallarına göre yapılmıştır. Ceza Dairelerinde ise görev paylaşımı yalnızca birkaç dairede hukukun dallarına göre, bunlar haricinde ise bölgesel olarak yapılmıştır.
Hukuk dairelerinde davalar konularına göre; Telif hakları, Fikri Mülkiyet Hukuku, Simsarlık Hukuku ve Taşımacılık Hukuku Birinci Hukuk Dairesinde; Şirketler Hukuku ve Dernekler Hukuku İkinci Hukuk Dairesinde; Eyaletlerin ve Noterlerin Sorumluluğu Hukuku, Vakıflar Hukuku Üçüncü Hukuk Dairesinde; Miras Hukuku ve Sigorta Sözleşmeleri Hukuku Dördüncü Hukuk Dairesinde; Gayrimenkul Hukuku Beşinci Hukuk Dairesinde; Haksız Fiil Hukuku, Ürün Sorumluluğu ve Tıbbi Sorumluluk Altıncı Hukuk Dairesinde; İnşaat ve İmar Hukuku Yedinci Hukuk Dairesinde; Mal Satım Hukuku ve Ev Sahibi-Kiracı Hukuku Sekizinci Hukuk Dairesinde; İflas Hukuku ve Avukatların Sorumluluğu Dokuzuncu Hukuk Dairesinde; Patent Kanunu, Turist Seyahat Kanunu ve Bağışlama Hukuku Onuncu Hukuk Dairesinde; Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Hukuku On birinci Hukuk Dairesinde; Aile Hukuku ve Ticari Kira Hukuku On ikinci Hukuk Dairesinde şeklinde görülür.
Ceza Dairelerinde ise görev paylaşımı yalnızca bir kaç dairede hukukun dallarına göre, bunlar haricinde ise bölgesel olarak yapılmıştır. Ceza dairelerindeki hukuk dallarına göre dağılım; Vergi ve Gümrük Suçları, Askeri Ceza Davaları ve Milli Savunma İhlalleri Birinci Ceza Dairesinde; Devlete Karşı Suçlar Üçüncü Ceza Dairesinde; Trafik İhlal Davaları Dördüncü Ceza Dairesinde şeklinde yapılmıştır.
Federal Adalet Mahkemesi Almanya'nın en önemli altı mahkemesinden birisidir. 3 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın birleşmesinden sonra Almanya’nın en yüksek dereceli hukuk ve ceza temyiz mahkemesi haline gelen Federal Adalet Mahkemesi, Karlsruhe’dedir.
Adalet Mahkemesi bir temyiz mahkemesidir. Kural olarak Federal Adalet Mahkemesinin kararları sadece ilgili dosya için bağlayıcıdır fakat uygulamada alt mahkemelerin tamamına yakını gördükleri davalarda bu kararları içtihat olarak kabul edip buna göre karar verirler. Federal Adalet Mahkemesinin bu faaliyetleri gerçekleştirmedeki temel amacı; ülke çapındaki hukuk uygulamasını, özellikle de medeni hukuk alanında, tek tip hale getirmek ve uygulamada ortaya çıkan hukuki problemleri açığa kavuşturmak bu sayede de hukuk alanında gelişme ve ilerlemeyi mümkün hale getirmektir.
Federal Adalet Mahkemesi, bazı istisnalar hariç, duruşma yapmadan ve dosyanın esasına girmeden, ilgili dosyayı hukuki yönden inceler. Alt mahkeme tarafından tespit edilen maddi gerçekler, her türlü bilgi, belge ve delil, usul yönünden uygun olduğu müddetçe Federal Adalet Mahkemesi için bağlayıcıdır ve Mahkeme bulguları tekrar araştırmayacaktır.
Federal Adalet Mahkemesi, önüne gelen işlerde, davaları dosya üzerinden inceleyerek karara bağlar. Fakat bunun bazı istisnaları vardır. Bunlardan biri; patent davalarından sorumlu ve patent iptal işlemlerinde temyiz mahkemesi olarak duruşma yapan, tarafları dinleyen onuncu Hukuk Dairesidir. İlgili Dairedeki heyet tarafından duruşma yapılır.
 Tüm hukuk davalarında, taraflar mutlak surette Federal Adalet Mahkemesi avukatlık ruhsatına sahip bir avukat tarafından temsil edilmelidir. Temsilci avukatlar ancak Federal Adalet Mahkemesinde iş görmeye ruhsatlı avukatlardan olabilir. Bu avukatlar başka mahkemelerde avukatlık yapmaktan yasaklanmış profesyonel kişilerdir.
İlgili daire, temyizin isteminin kabul edilemez olduğuna kanaat getirirse ret kararı verir. Hukuk dairelerinde görüşmeler, beş yargıcın bir araya gelmesiyle bir heyet halinde yapılır. Yargıçlardan biri görüşmelerde başkanlık eder. Tüm kararlar salt çoğunlukla alınır ve kamera ile kaydedilir. Başkanın oyu herkesle eşittir.
Hukuki hususlara ilişkin temyizlerde, hem sanık hem de savcılık, maddi ceza hukuku veya usul hukukunun bir normunun ihlal edildiği iddiasıyla temyize başvurabilir. Daire, oybirliğiyle bir temyizin açıkça temelsiz olduğunu veya sanığın lehine yapılan bir temyizin sağlam temellere dayandığını düşünürse, davayı duruşma olmaksızın mahkeme kararıyla karara bağlayabilir. Diğer durumlarda, temyiz üzerine bir karar, Heyet tarafından yapılan duruşmanın ardından verilecektir.
Federal Gazete, resmi beyanların ve duyuruların, yasaları alakadar eden şirket haberlerinin yayınlandığı esas platformdur. Devlet kurumlarının ve hükümetin kamuoyuna resmi bir iletişim yolu olarak kullandığı yayındır. Gazete, hükümet açıklamalarının yanı sıra çeşitli daireleri tarafından yapılan genel ve özel resmi bildirilerini de içerir.
Federal Adalet Mahkemesi Avukatlar Seçim Kurulu; Federal Adalet Mahkemesi Başkanı, Heyet Başkanları, Federal Adalet Mahkemesindeki Avukatlar Odası ve Baro Başkanlık Kurullarından oluşur. Federal Adalet Mahkemesi Avukatlar Seçim Kuruluna aday gösterilen kişi, Federal Adalet Bakanı tarafından verilecek karar ile birlikte Federal Adalet Mahkemesinde avukatlık yapma ruhsatını alabilir.
Karlsruhe’de bulunan Federal Adalet Mahkemesi haricinde; Leipzig’de Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en yüksek idari mahkemesi olan Federal İdare Mahkemesi, Münih'te Federal Maliye Mahkemesi, Erfurt’ta Federal İş Mahkemesi ve Kassel’de Federal Sosyal Mahkeme bulunur. Bu beş adet mahkemenin yanında Anayasaya uygunluk denetimi gerçekleştiren ve yine Karlsruhe’de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi de vardır.
Federal Adalet Mahkemesinden ruhsat alabilmek için, bir avukatın en az 35 yaşında olması, en az beş yıl kesintisiz olarak hukuk uygulaması yapmış olması gerekir. Federal Adalet Mahkemesi Avukatlar Seçim Kurulu tarafından aday gösterilir. Seçim Kurulu tarafından aday gösterilen bir avukatın kabulüne, Federal Adalet Bakanı tarafından karar verilecektir.
 Hukuk davalarında, ceza davalarının aksine, yalnızca Federal Adalet Mahkemesi Ruhsatına sahip olan avukatlar savunma yapabilir. Bu avukatlar diğer mahkemelerde görev yapmaktan yasaklanmışlardır. Bu yasağın amacı; hukuk davalarındaki temyizlerin ve alt derece mahkemelerinin temyiz izninin reddine itiraz başvuruları hakkındaki davalarda daha profesyonel bir süreç yönetilebilmesidir. Şu anda 43 adet yetkili avukat bulunmaktadır.
Full & Egal’e üye olmak ücretsizdir, üyelik işlemleri tamamlanıp, istenilen uygun içtihat paketi satın alındıktan sonra tüm özellikler sınırsız olarak kullanılabilir. Arama Motoru açıldıktan sonra İçtihat kısmında gerekli filtreler seçilerek, Full & Egal’in veri tabanında milyonlarca uluslararası içtihat kararı arasından arama yapılıp istenilen Alman Federal Adalet Mahkemesi kararlarına ulaşılabilir. Ulaşılan kararları sınırsız olarak dilediğiniz dile çevirebilir ve kullanabilirsiniz. İçtihat metinlerinin çevirisi özelliğimiz, tüm Abonelerimize ek ücret gerektirmeksizin sınırsız olarak sunulmaktadır.
Batı Almanya’da 1 Ekim 1950 tarihinde Federal Adalet Mahkemesi olarak kurulup faaliyete geçmiş ve 3 Ekim 1990 tarihinde Almanya'nın birleşmesinden sonra, Federal Adalet Mahkemesi, Almanya'nın en yüksek hukuk ve ceza mahkemesi haline gelmiştir. Temyiz mahkemesi olan Federal Adalet Mahkemesinin verdiği kararlara Full & Egal’de Karar Arama başlığı altından ulaşılabilir. Arama Motoru tüm aramaları, uluslararası ve ulusal milyonlarca içtihat kararının bulunduğu veri tabanında gerçekleştirir. Ulaşılan kararlar istenilen dillere tercüme ettirilebilir, herhangi bir kısıtlama olmaksızın PDF formatında indirebilir ve yazdırılabilir.
Alman Federal Adalet Mahkemeleri, alt ve orta dereceli mahkemeler olan yerel ve bölgesel Alman mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz edildiği mahkemedir. Hukuk alanında tekdüzeliği ve gelişimi sağlamak açısından önem arz eder. Kararın temyiz edilebilmesi için alt mahkemenin temyiz izni vermesi ya da temyiz isteminin reddine itirazın Federal Adalet Mahkemesince Kabul edilmesi gerekir. Alman Federal Adalet Mahkemesi kararlarına Full & Egal’de; Karar Arama sayfasından ulaşılabilir. İlgili bağlantıda bulunan, İçtihat kısmı seçilerek, Ülke olarak Almanya, Mahkeme/Kurum olarak Alman Federal Adalet Mahkemesi seçilip, arama motoruna anahtar kelime yazılarak veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasından arama yapılabilir.
Alman Federal Adalet Mahkemesi bünyesinde; on üç adet hukuk ve altı adet ceza dairesi bulunur. Bu dairelerde biri başkanlık etmek üzere toplamda beş yargıç vardır ve başkanın oyu diğer yargıçlarla eşittir. Hukuk dairelerinde görev dağılımı belirlenen hukuk dallarına, ceza dairelerinde ise istisnalar hariç, görev dağılımı bölgesel olarak yapılmıştır. Tüm Alman Federal Adalet Mahkemesi kararlarına Full & Egal’de; Karar Arama sayfasından ulaşılabilir. Arama Motoru açıldıktan sonra İçtihat kısmında gerekli filtreler seçilerek, Full & Egal’in veri tabanında milyonlarca ulusal ve uluslararası içtihat kararı arasından arama yapılıp istenilen kararlara ulaşılabilir.
Hukuk alanında tekdüzeliği ve gelişimi sağlamak açısından içtihatlar önem arz eder. Full & Egal’e üye olmak ücretsizdir. Federal Adalet Mahkemesinin kararlarına Full & Egal’e ücretsiz olarak üye olup, istenilen içtihat paketi satın alınarak; Karar Arama başlığı altından Ülke ve Kurum seçilip, anahtar kelimenin aratılması ile milyonlarca ulusal ve uluslararası içtihat kararının bulunduğu veri tabanı içerisinde arama yapılarak ulaşılabilir.
Full & Egal’e üye olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz üyelik oluşturulduktan sonra üyeler kendilerine uygun içtihat paketini seçip satın alabilirler. Bu işlemden sonra Karar Arama başlığı altından veri tabanındaki milyonlarca içtihat kararı arasında arama yapmak mümkündür. Bu kararlara erişimde herhangi bir arama, tercüme, indirme, yazdırma sınırlaması yoktur. Tüm uluslararası ve yurtiçi içtihat kararlarına ulaşılabilir. Alman Federal Adalet Mahkemesi kararları için de herhangi bir kısıtlama yoktur.
Federal Adalet Mahkemesi ve Federal Başsavcı arasında sıkı bir ilişki vardır. Federal Başsavcılık da Karlsruhe’de yerleşiktir ve yaklaşık olarak 200 adet savcısı bulunur. Bu 200 kişinin arasında federal savcılar ve kıdemli savcılar da bulunur. Ceza davalarının temyizinde, Federal Başsavcı tarafından öncelikle savcılık faaliyeti gerçekleştirir. Federal Başsavcı ayrıca devlete karşı suçlarda ve terör gruplarının soruşturulmasında görev yapar. Ayrıca, Federal Adalet Mahkemesini ilgilendiren Federal Cumhuriyetin idari ve yasal süreçlerinde rutin olarak Federal Adalet Mahkemesini temsil eder.
Federal Yüksek Mahkemelerde adli görevleri yürütmek için nitelikli hukuk yardımcıları istihdam edilir. Federal Adalet Mahkemesinde şu anda yaklaşık 70 akademik asistan çalışmaktadır. Her bir hukuk dairesine üç ve her bir ceza dairesine iki tane akademik asistan atanır.
Akademik asistanlar farklı eyaletlerden seçilirler. Yalnızca fazladan bilimsel çalışmalar yapmış olan veya ortalamanın üzerinde akademik niteliklere sahip olan hâkimler veya devlet memurluğu deneyimine sahip kişiler akademik asistan olarak seçilmeye kabildir. Patent davalarına bakan 10. Hukuk Dairesi gibi hukuk alanında özelleşmiş daireler dışındaki dairelerde çalışmak için belirli hukuk alanlarında uzmanlık gerekli değildir.
Alman Yargı Yasası'nın 125. Bölümü uyarınca, Federal Adalet Divanı üyeleri, Yargıç Seçim Yasasında belirtildiği gibi, Yargıç Seçim Kurulu ile birlikte Federal Adalet Bakanı tarafından aday gösterilir. Ve atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılır. Yargıç Seçim Komitesi, 16 federal eyaletin Adalet Bakanlarından ve Federal Meclis (Federal Alman Parlamentosu) tarafından seçilen 16 üyeden oluşur. Seçilen bu 16 üye Meclisin içinden olmak zorunda değildir.
Alman Federal Adalet Mahkemesi Başkanları sırasıyla; Dr. h.c. Hermann Weinkauff (01.10.1950 - 31.03.1960), Dr. Dr. h.c. Bruno Heusinger Holzminden (01.04.1960 - 31.03.1968), Dr. Dr. h.c. Robert Fischer (01.04.1968 - 30.09.1977), Prof. Dr. Gerd Pfeiffer (01.10.1977 - 31.12.1987), Prof. Dr. Walter Odersky (01.01.1988 - 31.07.1996), Dr. h.c. Karlmann Geiß (01.08.1996 - 31.05.2000), Prof. Dr. Günter Hirsch (15.07.2000 - 31.01.2008), Prof. Dr. Klaus Tolksdorf (01.02.2008 - 31.01.2014) ve 01.07.2014 tarihinden beri görevde olan Bettina Limperg şeklinde sıralanabilir.
Federal Adalet Mahkemesi, Karlsruhe'nin merkezindeki yaklaşık dört hektarlık park benzeri bir arazide bulunan beş binayı kapsamaktadır. Ana bina, eski bir mutfak binasının bir geçitle bağlı olduğu Büyük Dük Sarayı'ndan kalmıştır. Saray, 1817'de Friedrich Weinbrenner tarafından klasik tarzda inşa edilmiş eski tarz bir saray bahçesi ile çevrelenmiş halde bulunmaktadır. Daha sonra farklı aristokratlara ev sahipliği yapan Saray, I. Dünya Savaşı’nın ardından devletin mülkiyetine geçmiştir. Devletin mülkiyetine geçtikten sonra ise farklı idari amaçlara ev sahipliği yapmış ve günümüzde de Federal Adalet Mahkemesi olarak kullanılmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, Almanya’da artık bir temyiz mahkemesi bulunmamaktaydı. Farklı işgal bölgelerinde, Müttefikler tarafından geçici olarak kurulan yüksek mahkemeler, 1879'dan beri bu sıfatla hareket eden İmparatorluk Yüksek Mahkemesi'nin yerini aldı. Alman Federal Adalet Mahkemesi, Almanya Federal Cumhuriyetinin kuruluşunun hemen ardından 1949’da yürürlüğe giren Alman Anayasasından sonra 1 Ekim 1950 tarihinde kurulmuştur. Almanya'nın Batı ve Doğu Almanya olarak bölünmüş olduğu dönemde, Mahkemenin yetki alanı Batı Almanya olarak da bilinen Almanya Federal Cumhuriyeti'ni kapsamaktaydı. 3 Ekim 1990 tarihinde, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi ile birlikte, Federal Adalet Mahkemesi, Almanya'nın en yüksek hukuk ve ceza mahkemesi olmuş ve temyiz mahkemesi olarak görevini sürdürmeye devam etmektedir.